Når kommunestyret i morgon handsamar den statlege planen for E39 bestemmer dei ingenting, dei kan berre komma med ei uttale om kva dei ønskjer (arkivfoto: AH)

E39: Bestemmer ingenting

Jusprofessor: – Kommunen har ingen kompetanse til å stoppa planprosjektet om dei er usamde i innhaldet.

Av: Andris Hamre

I morgon, torsdag, skal kommunestyret handsama den statlege kommunedelplanen for E39 Stord-Os. Det gjer dei utan eigentleg å kunna bestemma noko som helst.

– Ved bruk av statleg arealplan, som kan bestemmast ved t.d. viktige nasjonale infrastrukturtiltak som stamnett på veg, er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har vedtakskompetansen, jf. plan- og bygningslova § 6-4, fortel professor Ingunn Elise Myklebust ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen når vi kontaktar ho med spørsmål om kommunestyret har nokon som helst moglegheit til å stoppa den statlege reguleringsplanen om dei er ueinige i det framlagte forslaget.

– Departementet trer i slike saker inn i styresmakta, som i plansaker elles ligg til kommunestyret.  

– Handsaminga av slike planar skjer etter dei vanlege krava til offentleg ettersyn, lokal medverknad m.m., men kommunen har ingen kompetanse til å stoppe planprosjektet om dei er usamde på innhald.

– Dersom det i sjølve saka har skjedd sakshandsamingsfeil, t.d. at reglar om medverking er brotne, så er dette spørsmål som må vurderast særskilt, fortset Myklebust.

Må håpa på at departementet høyrer etter

Når kommunestyret ikkje har noko dei kan bestemma sjølv, tyder det at dei berre må påpeike det dei vil ha endra og håpe på at vegvesenet som sakshandsamar og til slutt Kommunal- og moderniseringsdepartementet er villige til å høyre på dei innspela som kjem frå kommunen.

Når blir statleg plan nytta?

Regjeringa har som mål å auke bruken av statleg plan for store samferdselsprosjekt.

For å identifisera prosjekt som kan vera aktuelle for å nytta statleg plan har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Samferdselsdepartementet utarbeidd følgjande kriterier:

  • Det er viktig med rask gjennomføring av planprosessen
  • Det er større prosjekt som rører to eller fleire kommunar, og der det er stor usemje mellom kommunane i val av løysing
  • Det er store konfliktar mellom lokale, regionale og nasjonale interesser
  • Det er eit ønskje frå lokale mynde at planen blir behandla som statleg plan
  • Når det er store konfliktar mellom statlege mynde.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Trur på eit rekordår

01. mars 2017

Bomobil AS ser lyst på 2017 sesongen etter fleire tunge år. Har seld 30 av 100 bilar og campingvogner allereie i år.

bilde-midtsiden

Baste Jonassen i ny klubb

01. mars 2017

Lysekloster mister kapteinen sin, Lysefjorden-guten som sidan 2011 har vore med på tre opprykk og eitt nedrykk.

bilde-midtsiden

Velfortent heider til Geir Lepsøe

01. mars 2017

Søre Neset Volleyball sin «Grand old man» Geir Lepsøe blei tysdag tildelt volleyballforbundets heidersmerke i sølv framfor 1100 tilskodarar i...

bilde-midtsiden

13.000 bilar over Lepsøybrua

01. mars 2017

Lesarinnlegg: Regjeringa har talt; Hordfast skal byggjast med bru over Bjørnefjorden, og kjem med forslag om å bruka eksisterande veg.

bilde-midtsiden

– Det blir midtre trasé

28. februar 2017

E39 Stord-Os: Regjeringa og samarbeidspartia KrF og Venstre har bestemt seg, dei held fast på midtre trasé og bru over Bjørnafjorden, men vil ha...

bilde-midtsiden

Veit du kven tjuvane kan vera?

28. februar 2017

Tjuvane som stal tobakk og snus for omlag 40 000 kroner frå Joker Søfteland 15. februar blei måndag etterlyst på TV2-programmet Åsted Norge. Har...