Når kommunestyret i morgon handsamar den statlege planen for E39 bestemmer dei ingenting, dei kan berre komma med ei uttale om kva dei ønskjer (arkivfoto: AH)

E39: Bestemmer ingenting

Jusprofessor: – Kommunen har ingen kompetanse til å stoppa planprosjektet om dei er usamde i innhaldet.

Av: Andris Hamre

I morgon, torsdag, skal kommunestyret handsama den statlege kommunedelplanen for E39 Stord-Os. Det gjer dei utan eigentleg å kunna bestemma noko som helst.

– Ved bruk av statleg arealplan, som kan bestemmast ved t.d. viktige nasjonale infrastrukturtiltak som stamnett på veg, er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har vedtakskompetansen, jf. plan- og bygningslova § 6-4, fortel professor Ingunn Elise Myklebust ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen når vi kontaktar ho med spørsmål om kommunestyret har nokon som helst moglegheit til å stoppa den statlege reguleringsplanen om dei er ueinige i det framlagte forslaget.

– Departementet trer i slike saker inn i styresmakta, som i plansaker elles ligg til kommunestyret.  

– Handsaminga av slike planar skjer etter dei vanlege krava til offentleg ettersyn, lokal medverknad m.m., men kommunen har ingen kompetanse til å stoppe planprosjektet om dei er usamde på innhald.

– Dersom det i sjølve saka har skjedd sakshandsamingsfeil, t.d. at reglar om medverking er brotne, så er dette spørsmål som må vurderast særskilt, fortset Myklebust.

Må håpa på at departementet høyrer etter

Når kommunestyret ikkje har noko dei kan bestemma sjølv, tyder det at dei berre må påpeike det dei vil ha endra og håpe på at vegvesenet som sakshandsamar og til slutt Kommunal- og moderniseringsdepartementet er villige til å høyre på dei innspela som kjem frå kommunen.

Når blir statleg plan nytta?

Regjeringa har som mål å auke bruken av statleg plan for store samferdselsprosjekt.

For å identifisera prosjekt som kan vera aktuelle for å nytta statleg plan har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Samferdselsdepartementet utarbeidd følgjande kriterier:

  • Det er viktig med rask gjennomføring av planprosessen
  • Det er større prosjekt som rører to eller fleire kommunar, og der det er stor usemje mellom kommunane i val av løysing
  • Det er store konfliktar mellom lokale, regionale og nasjonale interesser
  • Det er eit ønskje frå lokale mynde at planen blir behandla som statleg plan
  • Når det er store konfliktar mellom statlege mynde.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Ti sider om Carr sitt hus

16. januar 2017

Interiørdesigner Yolandi Carr frå Os deler ut tips og inspirasjon over ti sider i siste Bonytt.

bilde-midtsiden

Stilte med fem lag, tok 1. og 3. plass

16. januar 2017

Os stilte sterkt i Bergen Fotballfestival. I G15 blei det Os mot Os i kvartfinalen, i G16 gjekk dei heilt til topps etter straffekonk i finalen....

bilde-midtsiden

Sendte alle elevane heim grunna kald skule

16. januar 2017

370 elevar fekk fri: – Vi prøvde å køyra undervising, men det var så kaldt at elevane knapt klarte å halda i blyanten, seier rektor Kåre Lutro....

bilde-midtsiden

Tapte for Stryn

16. januar 2017

– Vi klarte oss greit med redusert mannskap, seier Husebø etter den poenglause turen til Nordfjord.

bilde-midtsiden

En 1. klasses telttur!

16. januar 2017

Magisk helg for førsteklassingene på Lysekloster skule i helgen. Teltovernatting under stjernekledd vinterhimmel.

bilde-midtsiden

Mykje bruk av brukthallen

15. januar 2017

På to og ein halv månad har over hundre personar fått med seg brukbare ting frå brukthallen til BIR i Kolskogen.