Kva er mogleg av fortetting og uteromsløysingar på austsida av Oselvo? (foto: Andris Hamre)

Kva er mogleg austom?

Os kommune får 150 000 kroner frå fylkeskommunen for å gjennomføra moglegheitsstudie for området på austsida av Oselvo.

Av: Andris Hamre

Som ein del av områdeplanen for sentrum ønskjer Os kommune å sjå på kva som er moglegheitane på andre sida av elvo i høve Osøyro. I samband med det har kommunen søkt Hordaland Fylkeskommune om tilskot til gjennomføring av ein moglegheitsstudie.

– Kommunen ønsker å sikre at kunnskapsgrunnlaget for sentrumsplanen heldt høgt fagleg nivå. Samstundes ser ein at det er behov for ein samlande visjon for utviklinga av Osøyro- eit planmessig hovudgrep som inspirerer gunneigarar, næringsdrivande, bebuarar, lag og foreningar og osingar flest til å dra i same retning. 

Størst transformasjon

Bakgrunnen for søknaden er mellom anna at nedre del av Oselva og Finnebrekka aust om elva er den delen av sentrumsområdet som truleg vil gå gjennom den største transformasjon.

– Denne delen av sentrumsområdet på Osøyro egner seg godt som eit sentrumsområde med vekt på bustad. Studien skal vise begrensningar og utfordringar og bringe fram ein bredde av muligheter, alternativer og plangrep, heiter det i søknaden.

Tre parallelloppdrag

Os kommune ønskjer å gjennomføre mulighetsstudien som eit eksternt parallelloppdrag, der 3 rådgjevarmiljø arbeidet parallelt med litt ulike bestillingar, då kommunen ikkje sjølv har tid eller ressursar nok til å gjere dette sjølv i løpet av 2017.

– Mulighetsstudiene skal vise alternative grader av tetthet, typologier og felles- offentlege- private uteromsløysingar. Vi kjem og til å legge vekt på prosess, og løysingane skal vurderast med tanke på gjennomføring i eit område med mange, mindre, private eiegdomar der utviklinga vil skje gradvis og over tid i regi av fleire ulike aktørar.

– Mulighetsstudia skal belyse korleis vi kan snu elva frå å vere ei bakside til å bli ein ressurs for regiosenterutviklinga og bustadområdet Finnebrekka, og der verdiar knytt til kulturminne, landskap og biologisk mangfold vert styrande for utviklinga av vassrommet og elvebreddene.

Vil læra frå Os, løyver 150 000

– Det er positivt at kommunen gjennom områdereguleringa vil legge til rette for sentrumsnære bustader. Bustader i sentrum kan gi auka folkeliv gjennom døgeret, og kan bidra til å skape eit betre økonomisk grunnlag for butikkar, tenester og opplevings-tilbod. Bustader er noko av det viktigaste når det gjeld tryggleik i sentrum. Det er stor grunn til å utnytte fortettingspotensialet i sentrum fullt ut også for å minske transportbehovet.

– Kvalitet i bustadområde er meir utfordrande i sentrum enn elles, og bustader i sentrumsområdet må vurderast nøye med omsyn til lys, vind, støy og forureining. Muligheitsstudiane vil kunne skape ny kunnskap om korleis fortette på gode måtar. Slik kunnskap er relevant for alle regionsentera i fylket og vi ønskjer at resultata og erfaringane frå prosjektet skal kunne nyttast i andre senter, heiter det frå fylkeskommunen som løyver 150 000 kroner til ein moglegheitsstudie.

Fleire saker

bilde-midtsiden

– Det kryr av talent her

28. juni 2017

Bildeserie: – Og det dukker stadig opp nye, seier friidrettsnestor Jan Borgen om årets friidrettsskule på Kuventræ.

bilde-midtsiden

Brann i takkonstruksjon

28. juni 2017

Brannvesenet rykte ut på melding om brann i takkonstruksjon på eit nybygg i Storestraumen.

bilde-midtsiden

Kva skal OBEAS driva med?

28. juni 2017

Generalforsamling i Os bygg og Eigedom AS. Formannskapet etterlyste tydeleg strategi for selskapet.

bilde-midtsiden

Speler finale i Sør Cup

28. juni 2017

Lysekloster/Nore Neset stiller med fem lag i Sør Cup. Gutar 14 speler B-finale i dag.

bilde-midtsiden

No kan du velja sjølv!

28. juni 2017

Lesarinnlegg: Alle pasientar som har rett til rehabilitering, kan no frå 1.juli velja fritt mellom offentlige og private...

bilde-midtsiden

Lager opningsfest for takterrassen

27. juni 2017

Takterrassen på Torget har fått eige namn. Med levande musikk, sjømatbuffet og nyutdanna barsjef blir det offisiell opning til helga.