Administrasjonen tilrår politikarane å seie nei til oppstart av regulering av Bjørnefjorden Panorama (arkivfoto: KVB)

Negative til detaljregulering på Hauge

Vil venta på rullering av arealplanen: Administrasjonen rår politikarane frå å tillata oppstart av detaljregulering for Bjørnefjorden Panorama.

Av: Andris Hamre

I desember blei det kjend at eigedomsmassen til Bjørnefjorden Gjestetun AS var selt til Bybo AS

Kjetil Helland frå Bybo AS fortalde då at dei vil bygga bustadar på heile tomta og at ein ønskja å regulera om eigedomen frå LNF til bustad. 

Vil venta på arealplanen

I det kommande møte i Plan- og bygningsutvalet (PBU) skal politikarane ta stilling til om utbyggjar skal få starta opp arbeidet med regulering av den omlag 15 dekar store tomta. Administrasjonen si innstilling er negativ i det dei foreslår følgjande vedtak: «Plan- og bygningsutvalet (som ansvarleg planmynde) kan ikkje tilrå at det vert varsla oppstart av arbeid med regulering for Bjørnefjorden Panorama gnr./bnr. 63/455 og 464, i samsvar med søknad datert 08.03.17. Søknad er ikkje i samsvar med gjeldande arealplan og ligg i eit området som må vurderast i ein større samanheng i samband med rullering av arealplanen.»

– Området er i dag avsett til LNF, sjølv om dagens bruk er hotelldrift. Med omsyn til at kommunen har starta arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel vil ikkje administrasjonen tilrå oppstart av reguleringsplan for Bjørnefjorden Gjestetun, grunna at i samband med denne prosessen er det naudsynt med ei overordna vurdering av utbygging på Hauge/langs Hatvikvegen, heiter det i grunngjevinga frå administrasjonen.

Basert på tidlegare ønskjer frå politikarane har administrasjonen òg laga eit alternativt framlegg til vedtak der ein tillet oppstart, men at ein forutset at det òg blir utarbeidd forslag til planprogram og konsekvensutgreiing med risiko- og sårbarheitsanalyse av planområdet.

80 bueiningar

I saksframlegget til politikerane kjem det fram at ein ønskjer å utvikla området med lågblokkbusetnad.

Førebels ser ein for seg bygging av om lag 80 bueiningar i blokker på 2-4 etasjar og ei utnyttingsgrad på om lag 35% BYA.

Fram til ei eventuell omregulering av eigedommen driv tre tidlegare tilsette Bjørnefjorden Gjestetun vidare.

Les òg: Ny giv på Bjørnefjorden Gjestetun 

Fleire saker

bilde-midtsiden

Jan Thomas inntok Vita

29. april 2017

Litt starstrucked sto både dei tilsette og gjestane og fekk ein god porsjon med smarte tips og morosame replikkar frå kjendisstylisten.

bilde-midtsiden

Pangstart for Havnechefen

29. april 2017

Både restauranten og uterestauranten i nybygget på Torget blei fylt raskt opp under dagens opningsfest under Vårsleppet i Os sentrum.

bilde-midtsiden

Latter og løye i ti år

29. april 2017

Revygjengen bak Nor og Ne hentar fram dei beste sketsjane sine når dei feirar ti år med skråblikk på lokale «kjendisar» og hendingar.

bilde-midtsiden

Får midlar til O-undervisning

28. april 2017

Os orienteringsklubb får 42 000 kroner frå KIRU for å legga tilrette pålagt undervisningsopplegg i skulen. – Dette er særs gledeleg, seier Olav...

bilde-midtsiden

Marie på tulipan-turné

28. april 2017

Har kjøpt 30 bukettar tulipaner frå Lions for å spre livsglede og prisa våren.