Os sentrum sett frå Flåten (foto: Espen Wilhelmsen, Privatmegleren Vikøyr & Brandt)

Os blir sentrumspilot

Os kommune får 300 000 kroner frå Hordaland fylkeskommune for å vera pilot på korleis fastsetta størrelsen på regional-, lokal- og nærsentra.

Av: Andris Hamre

Tidlegare i sommar fekk Os kommune 150 000 kroner frå Hordaland fylkeskommune til ein moglegheitsstudie for området på austsida av Oselvo.

– Målet er å skape attraktive senter i fylket. Tildelinga er ei viktig oppfølging av den regionale planen for attraktive senter og oppfølging av samarbeidet med kommunane. Vi har lagt vekt på støtte til regionsenter spesielt, seier plansjef Marit Rødseth ved regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune.

Får 300 000 til

I starten av denne veka blei det klart at det no kjem nye 300 000 kroner frå fylkeskommunen til Os kommune gjennom støtta prosjekt «Pilot Os - Sentrumsutstrekning i regionsenter, lokalsenter og nærsenter».

– Regional plan for attraktive senter legg opp til at sentrumsutstrekning skal fastsetjast i kommuneplan eller i reguleringsplan for sentrum. Føremålet med dette prosjektet er å teste ut metode for fastsetjing av sentrumsutstrekning i regionsenter/kommunesenter og lokalsenter, og gjere kunnskapen nytting for bruk i andre senter i fylket. Prosjektet vert gjennomført som ei pilot av Os kommune, i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune, heiter det i prosjektomtala.

Os kommune skal avgrense sentrumsområde i regionsenteret Osøyro, lokalsenteret Lyseparken og nærsentrene Nore Neset,Søre Neset, Søre Øyane, Lysefjorden og Søfteland. Avgrensingane blir fastsett innan rammene av den pågåande rulleringa av kommuneplanen sin arealdel.

Blir pilot for andre kommunar

I analysen skal ein nytta ulike verktøy for fortettingsanalyse, korleis utforma sjølvforsynte bustadsatelittar med låg bilavhengigheit, moglegheitsstudier og stadsanalyser.

– Pilotprosjektet skal gje erfaringar med bruk av tverrfagleg metode i avgrensing av sentrum, med særleg fokus på små og mellomstore stader/ grender. Prosjektet skal auke kompetansen i bruk av digitale virkemiddel og metodar i arealplanlegginga i kommunane generelt og Os spesielt.

Prosjektet skal vera ferdigstilt seinast juni 2018 og har ei total kostnadsramme på éin million kroner.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Erling H. Lunde heidra på Ulven

22. juli 2017

XU-agent Erling H. Lunde blei fredag heidra for sin innsats for under 2. verdskrig. Les den dramatiske historia då Gestapo arresterte han her.

bilde-midtsiden

Sommaraction i Mobergsvikjo

22. juli 2017

– Eg er glad vi tok med badebukse, sjølv om vi skulle til Vestlandet, seier brørne Sondre og Vegard.

bilde-midtsiden

Seier nei til flytting

21. juli 2017

Hamnesjefen • Miljødirektoratet har avslått søknaden om å flytta knoppsvanene frå Oselvo til Tysnes.

bilde-midtsiden

Fann tjuvgods etter innbrot i garasje

21. juli 2017

Politiet: • Rusa mann i bar overkropp balanserte langs E39 • Fann motorsag etter innbrot • Ber om tips om svart bil med spoiler.

bilde-midtsiden

– Heile rommet blei ommøblert

21. juli 2017

Osingane Anders Grov og Madelen Bergesen Olsen var på Kos då ferieparadiset blei råka av kraftig jordskjelv.