Utstilling: Perservere

GALLERI HVELVET

Persevere. 24.02 - 25.03
Utstilling med kunstnarar knytta til Leith School of Art, Edingburgh, i samarbeid med Stiftelsen Håndslag til Vår Eldste Sjømannskirke. Show with artists with links to Leith School of Art, Edinburgh. In collaboration wih The Helping Hand Trust.
(Scroll down for English)
 
Opning laurdag 24. februar kl. 14 - 16 
Utstillinga blir åpna av Trond Mohn. Tale ved dr. Alasdair Allan, patron for Stiftelsen Håndslag til Vår Eldste Sjømannskirke, samt skotsk minister for Europa og internasjonal utvikling. Helsing frå Hordaland Fylkeskommune ved Beate Husa, og helsing frå Stiftelsen Håndslag til Vår Eldste Sjømannskirke ved Lisbeth Iversen.
Musikalsk innslag: Pål sine Haner.
 
So with our darkest days behind
Our ship of hope will steer
And when in doubt just keep in mind
Our motto: ‘Persevere’
(dikt på våpenskjold for Leith havn)
 
Historisk har det vore sterke band mellom Noreg og Skottland, særleg den nordlege delen med Shetland og Orknøyane, der den nordiske arva er merkbar nesten overalt. Dei nære forbindelsane mellom regionane våre har påverka både sosialt og politisk liv, språk og kultur. Så kanskje er det heilt naturleg at det var i Edinburgh den første norske sjømannskyrkja utanlands vart til. For tida held Leith School of Art til i kyrkja. Interessant nok har delar av staben ved skulen forbindelsar til Noreg gjennom dei unge mennene som kom over Nordsjøen i løpet av krigen. Skulen sin stab og tidlegare studentar er svært interessert i å oppretthalde forbindelsen til skulen sitt norske opphav. Dette har blitt gjort i form av utveksling av utstillingar. I fjor hadde kunstnaren Bodil Friele ei utstilling på skulen med tittelen “Prisoner of War – Paintings and Poems” basert på tida hennar far tilbrakte i ein tysk fangeleir under andre verdskrig. I år har stab og tidlegare studentar ved Leith School of Art blitt invitert til å halde ei utstilling med måleri og grafikk ved Oseana Kunst & Kultursenter. Bak det heile står Stiftelsen Håndslag til Vår Eldste Sjømannskirke. Stiftelsen vart etablert for å bevara arva og det den noverande institusjonen representerer – og for å fortsetja å utvikle grunnleggarane sin visjon om ei heilheitleg tilnærming til kunstundervisning. I fokus står klarhet, orden og omsorg for den enkelte student og ein ambisjon om å byggja eit kreativt fellesskap for kunstnarar og studentar.
Gjennom det daglege livet ved Leith School of Art klinger det eit ekko frå det lutherske kyrkjefellesskapet, som arbeidet for å utvikla sine eigne visjonar for dei 150 åra dei holdt til i det same bygget.
Med denne utstillinga frå Leith School of Art styrkar vi bånda mellom våre to regionar og kulturelle institusjonar på begge sider av Nordsjøen
 
Bjørn Inge Follevaag, kurator
 
Kunstnarar: Izzy Thomson, David Martin, Matthew Storstein, Kenneth Le Riche, Katie Watson, David Henderson, Ginny Elston, Jenny Martin, Kristina Chan, Nihad Al Turk, Philip Archer
 
Opening Saturday February 24 at 2 - 4 pm.
Opening speach by Trond Mohn. Speach also by Dr. Alasdair Allan. Greetings from Hordaland County Council by Beate Husa. Greetings from the Helping Hand Trust by Lisbeth Iversen.
Music: Paal sine Haner
 
So with our darkest days behindOur ship of hope will steerAnd when in doubt just keep in mindOur motto: ‘Persevere’                                                                                                                                                                          
(poem from the coat of arms of the port of Leith)
 
Historically there have been strong ties between Norway and Scotland, particularly Northern Scotland with the Shetlands and the Orkneys where the Norse heritage is evident almost everywhere. The close links between our regions have affected social and political life as well as language and culture. So perhaps it is only natural that the establishment of the first Norwegian Seamen’s Church abroad was in Edinburgh. Currently Leith School of Art is situated it the Church. And, interestingly enough, some of the staff at school have links to Norway through the young men who came across the North Sea during the war. The staff and alumni at the school are very keen to maintain links with the school’s Norwegian heritage. This has been done in the form of exchange of exhibitions. Last year the Norwegian Artist Bodil Friele held a show at the school under the title “Prisoner of War – Paintings and Poems” based on her father’s time as prisoner in a German war camp during WWII. This year we have invited staff and alumni at Leith School of Art with an exhibition of painting and printmaking to visit Norway and to exhibit at Oseana Art & Culture Center. Behind it all we find the Helping Hand Trust who have been established to preserve the heritage the building and its current institution represents - continuing to develop the founders’ vision for a holistic approach to teaching art with clarity, order and care for each student, while striving to build a creative community of artists and students.
 
The ongoing life of Leith School of Art echoes the Lutheran church community who strove to develop their own vision for 150 years in the same building.
 
The relationship between Norway and Scotland continues to be developed through Leith School of Art with this exhibition, forging closer links between our two communities.
 
Bjørn Inge Follevaag, curator
Artists:  Izzy Thomson, David Martin, Matthew Storstein, Kenneth Le Riche, Katie Watson, David Henderson, Ginny Elston, Jenny Martin, Kristina Chan, Nihad Al Turk, Philip Archer
 
 
 

Lørdag, februar 24, 2018 - 14:00