Kvifor er ikkje ordføraren like interessert i å utvikla Søfteland no, som i valkampen, undrar Sveinung Stensletten (V) (ill.foto: KVB)

Utvikling av Søfteland som nærsenter

Lesarinnlegg, Sveinung Stensletten (Os V): På Søfteland er ein i full gang, men saknar førebels drahjelp frå kommunen.

Av: Andris Hamre

«Idrettslaget har no fått utarbeid nytt og meir detaljerte forslag til korleis området kan nyttast, men denne gongen har ikkje ordføraren vist den same interessa. Noko ein kan undrast på, då det var partiet hans som lanserte ishall på Søfteland som ei av hovudsakene i valkampen i fjor.»

Som ei av fem bygder er Søfteland i kommuneplanen utpeikt som «nærsenter». Planen definerar nærsenter som: «Mindre senter med detaljhandel som daglegvarer, post, private og offentlege helse og velvære tjenester etc. dimensjonert for nærmiljøet»

For å få til eit godt fungerande nærsenter er det viktig å kunna samla dei ulike funksjonan/tjenestene i eit avgrensa området. Ein kan då lett koma seg til og frå og mellom, til fots eller med enkle transportmiddel, og dette blir då naturlege møtestadar for bygdafolket. Slik er det ikkje på Søfteland i dag, sjølv om avstandane mellom fotballbane, butikk, pizzeria, skule og barnehage ikkje er avskrekkande.

Før kommunevalet i 2007 var Os Frp på «salgsturne» og arrangerte folkemøte på Memos Pizza. Det var alt då store vyer om Endalausmarka (Lyseparken) og den store folkeauken og utviklinga dette ville føra med seg. Illustrasjonane som vart vist hadde med areal for industri og bustadar, men mangla heilt areal til fellesfunksjonar / -tjenester som skule, kultur, idrett og friluftsliv. Då dette vart teke opp av tilhøyrarane, sa ordføraren seg samd i at også dette måtte inn i planane. Kort tid etter tok idrettslaget kontakt med ordføraren vedrørande omregulering av område mellom Eikhaugen og Bergstø frå LNF-område til fellesfunksjonar i arealplanen. Det vart også utarbeid tekningar og ein modell som illustrerte korleis området kunne utviklast. Ordføraren tok i samarbeid med idrettslaget tak i saka, og etter litt tid var området omregulert og kommunen kjøpte ut delar av området. Etter det stoppa, av ulike årsaker, prosessen opp.

For eit par år sidan tok idrettslaget saka oppatt. Den store utbygginga rundt Søfteland er alt godt i gang, og om få år ser ein at det vil verta press på alle typar fellestjenester og derved bruk for høvande areal.

Idrettslaget har no fått utarbeid eit nytt detaljerte forslag til korleis området kan nyttast, men denne gongen har ikkje ordføraren vist den same interessa. Noko ein kan undrast på, då det var partiet hans som lanserte ishall på Søfteland som ei av hovudsakene i valkampen i fjor.

Ishall eller ikkje, området mellom Eikhaugen og Bergstø er truleg både eit mogeleg og svært egna areal til å skapa «nærsenteret Søfteland», slik politikarane er samde om i kommuneplanens samfunnsdel. I den nevnte planen (frå 2015) er det også lagt vekt på at utviklinga må skje i eit samarbeid mellom kommune, frivillige organisasjonar, næringsliv og innbyggjara. På Søfteland er ein i full gang, men saknar førebels drahjelp frå kommunen. Næringslivet kjem nok med når planane vert litt meir konkrete.

Os Venstre vil i følgja opp denne saka i samband med handsaming av kommunens budsjett for 2017.

Sveinung Stensletten
Leiar i Os Venstre
Søftelending

Fleire saker

bilde-midtsiden

Trur på eit rekordår

01. mars 2017

Bomobil AS ser lyst på 2017 sesongen etter fleire tunge år. Har seld 30 av 100 bilar og campingvogner allereie i år.

bilde-midtsiden

Baste Jonassen i ny klubb

01. mars 2017

Lysekloster mister kapteinen sin, Lysefjorden-guten som sidan 2011 har vore med på tre opprykk og eitt nedrykk.

bilde-midtsiden

Velfortent heider til Geir Lepsøe

01. mars 2017

Søre Neset Volleyball sin «Grand old man» Geir Lepsøe blei tysdag tildelt volleyballforbundets heidersmerke i sølv framfor 1100 tilskodarar i...

bilde-midtsiden

13.000 bilar over Lepsøybrua

01. mars 2017

Lesarinnlegg: Regjeringa har talt; Hordfast skal byggjast med bru over Bjørnefjorden, og kjem med forslag om å bruka eksisterande veg.

bilde-midtsiden

– Det blir midtre trasé

28. februar 2017

E39 Stord-Os: Regjeringa og samarbeidspartia KrF og Venstre har bestemt seg, dei held fast på midtre trasé og bru over Bjørnafjorden, men vil ha...

bilde-midtsiden

Veit du kven tjuvane kan vera?

28. februar 2017

Tjuvane som stal tobakk og snus for omlag 40 000 kroner frå Joker Søfteland 15. februar blei måndag etterlyst på TV2-programmet Åsted Norge. Har...