Kaare Songstad (t.h.), her saman med lensmann i Os, Oddbjørn Dyrdal. (Arkivfoto: Andris Hamre)

Auka tillit til Vest politidistrikt

– Eg er glad for at det no ser ut som om vi er på rett veg igjen! seier politimester Kaare Songstad.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Vest politidistrikt offentleggjer i dag resultatet av innbyggjarundersøkinga i 2017.

Om undersøkinga:
Undersøkinga er gjort av Ipsos MMI i perioden 6/9 og 9/10 2017.
370 personar har svart i Vest politidistrikt. Relevant feilmargin ligger mellom 2,3 og 5,2 %.

79 % av dei spurte i Vest politidistrikt seier i årets innbyggjarundersøking at dei har svært stor eller ganske stor tillit til politiet. Det er ein auke frå førre undersøking. På landsbasis er det 83 % av dei spurte som har stor og ganske stor tillit til politiet, også dette ein oppgang frå i fjor.

Innbyggjarane føler seg også trygge der dei bur og ferdast.

95 % seier dei føler seg svært eller ganske trygg. Dei er også i liten grad bekymra for å bli utsatt for ulike hendingar, med unntak av i trafikken og på nett -som svindel, identitetstjuveri eller trakassering.

Innbyggjarane gir jamt over ei meir positiv tilbakemelding til politidistriktet i denne runde enn ved førre korsveg. Dei gjer og uttrykk for at dei har større tiltru til politiet si evne til å handtera saker med svindel, trakassering og seksuelle overgrep på nett.

Tilgjengeleg og rask

Folks inntrykk av at politiet kjem raskt til åstaden etter eit valdsbrotsverk har òg blitt betre. 61 % har eit godt eller svært godt inntrykk. 7 % har eit dårleg inntrykk på dette feltet, mot 21 % ved førre måling.

53 % er einig i at politiet i Vest kjem raskt til staden ved akutt behov for hjelp. Folks oppleving av at politiet er synleg i nærområdet og er i regelmessig kontakt med innbyggjarane har gått litt opp igjen, både i Vest og for landsgjennomsnittet. Samstundes seier 76 % at det er lett å koma i kontakt med politiet.

– Eg er glad for at det no ser ut som om vi er på rett veg igjen! seier politimester Kaare Songstad i ei pressemelding i dag.

Har meir å jobba med

– Vi har i nokre år vore nedst på lista og ikkje klart å visa innbyggjarane kva vi er gode for. Derfor er det godt å sjå framgang på fleire områder i årets undersøking. Eg er ikkje nøgd med å leia eit politidistrikt som skårar under landsgjennomsnittet. Mine ambisjonar på vegne av Vest politidistrikt er større. Vi må halda fram med å jobba og ha kvalitet på det vi gjer, og slik visa innbyggjarane at vi har kompetanse og ressursar til å levera god polititeneste på alle felt.

– Tilliten til Vest politidistrikt har blitt svekka som følgje av fleire varslingssaker dei siste åra. Etter Monika-saken tok vi grep og var det første politidistriktet som oppretta eit system for varsling, og eg oppmoda medarbeidarar om å melda frå om kritikkverdige forhold. Vi jobbar med å få ein meir open kultur internt slik at desse sakene kan diskuterast og eventuelt rettast opp før ein kjem så langt som til eit varsel, seier politimester Songstad.

– Vi håper at arbeidet vårt på dette området vil styrka tilliten til politiet ytterligare.

– Politiet er midt i ein reform og det er viktig å bevisa at vi kan levera kvalitet i våre tenester. Til no har det vore mest snakk om organisering i politireforma. Eg gler meg til å sjå resultat av nye arbeidsmetodar og bygging av sterkare kompetansemiljø. Samstundes skal vi være på plass når det er behov for oss, anten det er på nettet eller på vegen.
 
 

Fleire saker