Avventande til kulturhausten

Fleire av dei haustens tradisjonsrike kulturarrangement er avlyste. Kultureininga ser samstundes positivt på vegen vidare.

Det vert ingen Oselvarfestival i år. Her frå festivalen i 2018. (Arkivfoto: KVB)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvightorsdag 06. aug. 2020 22:09

Kulturbransjen er blant dei som er hardast råka av korona-krisa. Strenge reglar for avstand mellom publikummarar gjer at aktivitetsnivået ligg lågt, og dei arrangementa som vert gjennomførde, er tydeleg prega av restriksjonane.

Oseana Kunst & Kultursenter var blant dei første som stengte dørene då smitteverntiltaka blei innførte i mars, og publikum måtte finna seg i utsette konsertar, utstillingsopningar, vinsmaking og standup. 20. mai lanserte likevel Oseana sitt første sommarprogram, eit program mykje prega av lokale krefter.

Eirik Søfteland sine tre konsertar i kulturhuset selde alle godt, og publikum såg ut til å setja stor pris på den lokale entertaineren.

Har vore utfordrande

Midt i oppkøyringa til tradisjonsrike 8.mai og 17. mai-markeringar fekk arrangementsansvarleg Stine Kobbeltvedt i kultureininga i Bjørnafjorden kommune brått nye, og heilt ukjende utfordringar å hanskast med.

Saman med kultursjef Erik Vangsnes måtte dei finna ut, om mogleg, korleis gjennomføra arrangementa.

– Begge arrangementa er opne arrangement, altså kor «alle» er inviterte, fortel Kobbeltvedt. Vi har sjølvsagt ein viss idé og erfaring med kor mange som kjem, men spesielt 17. mai er eit arrangement kor vêret kan ha mykje å seia på kor mange som kjem. Uansett plar tre til fire tusen menneske samla seg på - og rundt Kyrkjeflaten etter at toget er ferdig.

Med nye, strenge restriksjonar var det berre å leggja vekk gamle planar, og resultatet vart ei 8.mai-markering utan publikum og ein heildigital 17.mai frå terrassen på Oseana.

• Les òg: Vann 17. mai-konsert i hagen.

Vangsnes fortel at at begge mai-arrangementa gav kultureininga mykje ny lærdom;

– Dette var jo midt i den mest intense korona-perioden, og spesielt korleis vi klarte å nå ut digitalt var nye og spanande arbeidsplattformar for oss. Spesielt eit minne-arrangement som 8. mai skal jo nettopp gjera dette, så eg tenkjer vi løyste dette på ein god måte.

– Det var heilt klart ei utfordrande tid, men eg vil òg seia at det var spanande å bli utfordra på denne måten, legg Kobbeltvedt til.

– Vi sit på mykje god kompetanse her i eininga, og saman med til dømes Varde Film AS fekk vi til ei flott, men veldig alternativ løysing på 17. mai. Det er òg verd å merka seg at det i Noreg ikkje var veldig mange andre kommunar som heiv seg såpass rundt for å få til ei 17.mai-markering på same nivået.

Kultursjef Erik Vangsnes (på Teams), og arrangementsansvarleg Stine Kobbeltvedt fortel om utfordringar og uvisse i kulturverda. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Kva med Oselvarfestivalen og fiskekonkurransen?

I skrivande stund er det klart at det ikkje vert noko av årets Oselvarfestival eller Kulturminnedagane. Bondens Dag blir ikkje som før, men bondelaget jobbar med å finna ei alternativ markering.

Den årlege fiskekonkurransen i Øyane, som plar vera ein del av det som tidlegare var Kystsogevekene, (no Kystkultur.no) vil bli arrangert av Redd Barna Cup laurdag 15. august.

Tommy Aasen i Redd Barna Cup stadfestar til Midtsiden at sjølve fotball-cupen er avlyst.

Kobbeltvedt og Vangsnes fortel at dei før sommaren var i kontakt med dei ulike samarbeidspartnarane til haustens arrangement;

– Allereie då såg vi utfordringane med å annonsera haustens program. Koronasituasjonen var, som no, såpass usikker, at vi valde å informera om at at vi frå kommuen si side ikkje ville leggja opp til dei faste arrangementa til hausten. I tillegg stod vi på trappene til ferieavvikling, så å planleggja noko, på usikkert grunnlag, og på kort tid etter sommarferien var ikkje vegen å gå.

Vangsnes påpeikar at kultureininga fortløpande held seg oppdatert på korona-situasjonen, og kva denne har å seia for kulturlivet. Å måtte avlysa er ikkje noko han tek lett på.

– Det er ein heilt ny situasjon vi opplev no, og vi må tenkja heilt nytt og annleis. No ser vi dessverre tendensane til eit smitte-oppsving her i landet, så det er framleis ein veldig uavklara situasjon rundt det å samla folk til arrangement. Eg vil seia at vi i kultureininga må vera avventande til situasjonen og framtidige arrangement.

Treng eit aktivt kulturliv

Både Kobbeltvedt og Vangsnes er raske med å understreka at kultureininga ikkje er arbeidsledige, trass i situasjonen.

– Jobben vår no er å trygga kulturlivet i den situasjonen vi er i, fortel Vangsnes.

– Eg meiner vi skal oppmoda kulturlivet å søkja å skapa småskala-arrangement. Desse arrangementa må sjølvsagt vera trygge, og innanfor dei rammene helsemyndigheitene set. Her kan vi vera ein ressurs for dei som vil vera arrangørar. Vi kan til dømes hjelpa til med marknadsføring, og vi kan hjelpa til med informasjon om korleis gå fram for å søkja om løyve hos kommuneoverlege og smittevernoverlege for å gjennomføra arrangement.

– I tillegg jobbar vi no med å få ei oversikt over kva som skjer med treningstidene ulike lag og organisasjonar har i dei ulike skulebygga i kommunen, og biblioteket er snart klare med eit heilt nytt datasystem for utlån.

– Målet er at biblioteket med det første skal vera i vanleg gjenge med sine ordinære opningstider. Vi håpar også at smittesituasjonen gjer det mogleg å ha andre kulturtilbod opne utover med alt frå musikkbingar til idretts- og symjehallar.

Kobbeltvedt trur ikkje på ein mager kulturhaust, trass i at hausten startar med avlysingar;

– Nei. Til dømes har vi fått føringar på at Kulturminnedagane no kan spreiast utover heile året, så både dei og dei tidlegare Kystsogevekene kan leia til fleire mindre arrangement etterkvart. Når det gjeld dei populære Julemarknadsdagane i desember må vi rett og slett vera realistar og avventa situasjonen.

– Men som Vangsnes seier; kultureininga kan no vera ei støttande og koordinerande eining for kulturlivet i kommunen. Draumen er jo at vi ein dag skal kunna sitja og og stå tett saman på konsertar og kulturarrangement i Bjørnafjorden, avsluttar Kobbeltvedt.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.