Laila Reiertsen, her på Luranetunet i februar 2017. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Laila Reiertsen, her på Luranetunet i februar 2017. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Budsjettet: Eldreomsorg

Lesarinnlegg: Jul, mat og gode stunder - her er nokre element om vidare satsing på eldreomsorg i Os.

Kjetil Vasby Bruarøy
20. desember 2018 - 9:23

Vi går snart inn i den vakraste høgtida, jula. Vi i Os kommune har nett gjort oss ferdig med budsjett for 2019. Og Frp/Høgre og Venstre har igjen sett fokus på mange gode tiltak for det nye året.

Eldreomsorga er, og har alltid vore, eit viktig område. Særs for oss i Frp. Vi var glade då vi fekk landa Statleg finansiering av eldreomsorga (SIO) i 2016, og at det ser ut til at det vert ei forlenging frå 2019 til 2022.

Vi har sett kor denne ordninga har styrka eldreomsorga og løfta kvaliteten. Samstundes er det viktig å forvalta godt overskotet av ordninga til seinare behov. 

Frp/H og V vil likevel gjera meir. Vi vil setja av midlar til Leve heile livet-reforma, som no vert rulla ut . 500.000 kroner der gode tiltak innan eldreomsorga skal aktiverast.

Vi vil framleis ha ståande midlar til sertifisering av Luranetunet til «livsgledeheim».

Behovet for sjukeheimsplassar er fortsatt stort.

Vi har framskynda opning av den siste avdelinga på Luranetunet til januar 2019.

Ja, vi skal verta gode på å gje tenester i heimen, og få på plass velferdsteknologi. Men samstundes skal ein vera trygg på at når behovet for sjukeheimsplass er til stades må det væra plass tilgjengeleg. Difor ønskjer vi at det vert sett ned eit prosjekt som analyserer behovet for heildøgnsplassar i framtida. Her må vi sjå på ulike alternativ til tomt og plassering.

Bruksområde er òg ein faktor. Kanskje vi må sjå på fleire behov innan helse saman? Prosjektet skal rapportera til Os Formannskap og Fellesnemda for Bjørnafjorden i 2019.

Kjøkken og rett mat

Mat er viktig. Både for helsa og for trivsel. Difor set vi av midlar til ein ernæringsfysiolog i 2019. Fokuset på mat og rett mat må aldri stilna. Riktig samansett mat til både bebuarar på Luranetunet og dei heimbuande skal ivaretakast.

Men òg andre grupper som treng vegleiing og oppfølging når det kjem til mat, skal kunne nyttiggjera seg denne viktige kompetansen. Vidareføring og kunnskapsdeling innan mat er sjølvsagt mykje lettare å få til når ein har rett kompetanse tilgjengeleg, ikkje minst at denne gjev oppfølging vidare ved behov.

Vi, og særs oss i Frp, har vore tolmodige lenge når det gjeld eige kjøkken på Lurane.

Vi reknar med at den varsla tilskotsordninga frå regjeringa kjem om kort tid. Og no er tida inne for å vera klar for igangsetjing av kjøken. Vi set av 500.000 til utgreiing og planlegging av nytt kjøkken. Vi ønskjer eit moderne kjøken, godt integrert i Luranetunet og kort veg til den vakre Tropehagen.

Vi har tidligare sagt at Luranetunet med sin Tropehage bør verta enda meir brukt, ikkje berre av bebuarar og deira pårørande, men òg av fleire innbyggjarar og besøkande. Difor vil eit moderne kjøken med godt innhald bli endå eit godt tilskot til å ta turen.

Vi har no mogelegheita til å tenkja heilt nytt. Vert det kjøken som eit eige føretak? Restaurant med servering inne og ute? Skal nytt kjøken òg driva med catering? Skal ein selja tenester til andre? Det er førebels fleire spørsmål enn svar. Det er viktig at vi no brukar god tid på å koma med gode avgjerder for å få til det beste.

Ringverknad for yngre

I tillegg har vi òg no sjansen til å laga gode arbeidsplassar for grupper som ikkje like lett kjem seg inn i arbeidslivet. Vi snakkar ofte om dei med nedsett funksjonsevne, dei med hol i CV eller ungdom som fell frå i utdanningsløpet. Men det vert ofte for mykje prat og lite handling. Ein ser her ein god sjanse til å bruke dette prosjektet og som ein lære og praksisstad.

For dei som bur på Lurane ønskjer vi det beste. Dei treng pleie og omsorg. Men dei skal samstundes få ta mest mogeleg del i det samfunnet som pulserer utanfor. Vi har bygd Tropehagen og gode utesonar skapt for oppleving.

No tek vi endå eit steg og løftar eldreomsorga med planlegging av vidare utbygging, Leve heile livet-reforma, livsgledeheim, ernæringsfysiologkompetanse og eit moderne kjøken med god matomsorg og oppleving.

Ønskjer alle ei god og fredeleg jul!

Laila Reiertsen
Frp