Roald Kvamme. (Foto: Hordaland Arbeiderparti)
Roald Kvamme. (Foto: Hordaland Arbeiderparti)

Dette spelet er ikkje demokratiet verdig

Arbeiderpartiet svarer på innlegg av Frp.

Kjetil Vasby Bruarøy
29. august 2018 - 15:41

Regionreforma:

Arbeiderpartiet har ei målsetting om å behalda og vidareutvikla det regionale folkevalde nivået (fylkeskommunen) og at ein skal tilføra oppgåver frå staten til nye og færre folkevalte regionar. Dette er grunnlaget for det arbeidet som vert gjort i Arbeiderpartiet si fylkestingsgruppe i Hordaland.

Høgre og FrP har begge som overordna målsetting å avvikla fylkeskommunen og i staden gjennomføra ei storstilt samanslåing av kommunar.

• Les òg: Eit skodespel frå Ap og Sp

Dette er det ikkje fleirtal for på Stortinget, men ein kan vel ikkje utelukka at det har prega regjeringa sitt arbeid med innhald og framdrift i regionreforma.

I den samanheng vil eg syna til dåverande kommunalminister Jan Tore Sanner sin kommentar til regionreforma då han vart utfordra av sentrale fylkespolitikarar på nyttårsmøtet til Hordaland fylkeskomme i Bergen, «regionreforma er ikkje regjeringa si reform, så dette må KrF svara for».

Det politiske fleirtalet i Hordaland, med Anne Gine Hestetun i førarsetet, var tidlig ute og inviterte alle fylka på Vestlandet, inklusiv Rogaland og Møre og Romsdal ,til forhandlingar. Det resulterte i ein intensjonsavtale mellom dei tre fylka Rogaland, Sogn og fjordane og Hordaland. Diverre vart det fleirtal mot avtalen i Rogaland, og grunngjevinga for det var i hovudsak manglande avklåring frå regjering og storting om kva nye oppgåver regionen skulle få tilført. Så er det også sagt frå Rogaland si side at når spørsmålet kring nye oppgåver vert avklåra så vil ein på ny vurdera spørsmålet om samanslåing.

Det vart einighet om samanslåing mellom Hordaland og Sogn og fjordane.

Samanslåinga er vedtatt i begge fylkestinga og i stortinget. Intensjonsavtalen er eit godt grunnlag for det vidare samarbeidet. Frå Arbeiderpartiet sin ståstad i forhandlingane så er me overtydde om at dei utfordringane som ligg på bordet vert løyst, også spørsmålet kring fondsavsetting.

Eg konstaterer at FrP no sår tvil om dette gjennom utspel i media, så får me sjå om dette er meint å gagna dei vidare forhandlingane. Det er vel lite som tyder på det.

Arbeiderpartiet her i fylket tar stortingsfleirtalet sine vedtak på alvor. Det er fleirtal for å gjennomføra ei regionreform, men det er reist berettiga kritikk mot regjeringa si manglande vilje til å avklåra kva oppgåver dei nye regionane skal få. Det er ingen tvil om at ei slik avklåring ville gjeve heilt andre føresetnader for korleis inndelinga av dei nye regionane skulle sjå ut og for forhandlingane i samanslåingsprosessane.

Målsettinga med reforma er å styrkja den lokale og regionale folkevalde styringa av viktige samfunnsoppgåver gjennom ei storstilt desentralisering av ansvar frå staten til dei nye regionane. Dette er ei demokratireform. Det spelet me no ser frå ulike parti og rikspolitikarar kring regionreforma vil ikkje gagna lokaldemokratiet eller innbyggjarane i våre fylker.

Stortinget skal om kort tid vedta kva nye oppgåver fylka skal få.

Det er solid fleirtal for å overføra mange oppgåver frå staten til dei nye fylka. Dersom partia gjer denne delen av reforma slik dei tidligare har sagt gjennom fleire rundar i stortinget, så vil det medverka til å skapa ny motivasjon og ny dynamikk i dei lokale forhandlingane.

Diverre ser det ut som at spelet rundt kven som har ansvar for kva eller meir folkeleg sagt  - «spelet om svarteper» - som er rikspolitikarane sin agenda. Dette gjeld alle partia. Dette spelet er ikkje demokratiet verdig, og me som representera Arbeiderpartiet her i Hordaland liker det slett ikkje. Det seier me klårt frå om.

Det er fullt mogleg å løysa denne saka på ein god måte dersom ein legg vekk spel og politisk taktikkeri.

Arbeiderpartiet vil halda fram det konstruktive samarbeidet med har i forhandlingane mellom dei to fylka, og fram til no har det også vore haldninga i alle dei partia som tar del i dette viktige arbeidet. Me kjem ikkje til å kasta oss ut i spekulasjonar og spel om kor dette skal enda. Det tener ikkje saka og det tener ikkje innbyggjarane i dei to fylka.

Me vil oppmoda stortingsrepresentantane om å samla seg om ei løysing som tener saka og innbyggjarane på ein best mulig måte.

Roald Kvamme
Arbeiderpartiet, gruppeleiar i fylket.