midtsiden

Finansieringa på plass

Formannskapet løyvde tysdag den siste millionen for å få på plass rundkøyring ved Amfi Os.

Av: Andris Hamre

Kommunen gav i godkjende i september i fjor utvidinga av Amfi Os, men vedtok samstundes at det skulle etablerast ei rundkøyring i krysset mellom Byvegen og Prestegardsskogen som eit spleiselag mellom senteret, kommunen og fylkeskommunen.

Prosjektet er av Statens Vegvesen grovkalkulert til å kosta omlag 6 millionar kroner.

2 millionar kjem frå Hordaland fylkeskommune, samstundes som dei tek på seg byggherreansvaret og dermed risikoen ved eventuelle overskridingar. Dei resterande 4 millionane skulle kome lokalt frå.

- Eg har forhandla med Amfi Os og dei har no teke på seg å finansiera 3 av dei 4 manglande millionane, fortalde ordfører Terje Søviknes (Frp) i formannskapsmøtet tysdag.

Brukar disposisjonsfond

Han la dermed fram eit forslag om at Os kommune dekkjar den resterande millionen frå formannskapet sitt disposisjonsfond som blei avsett ved rekneskapsavslutninga for 2010.

- Det er fint at Amfi bidreg med så mykje som dei gjer. Eg må gje ros til ordføraren for gode forhandlingar, og noterer meg samstundes moglegheiten for bruk av disposisjonsfondet, smilte Norvald Skåtøy (Ap).

Ferdig til jul?

Då kommunestyret handsama saka i fjor var dei opptekne av at rundkøyringa blei etablert samstundes med utvidinga av senteret og at den sto ferdig til nyopninga.

- Etter planane skal Amfisenteret stå ferdig mot slutten av året. Det hastar difor med å komma vidare med rundkøyringsprosjektet, avslutta Søviknes grunngjevinga til framlegget.

Fleire saker