Fjellheim - tilsvar til rådmannen

Lesarinnlegg: Det er det rett og slett nedlatende av rådmann Rekve å la oss få hans avvisning av all argumentasjon for å bevare Fjellheim via media.

Fjellheim. (Arkivfoto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 14. des. 2013 10:38

Etter å ha vært part i drøftingene om Fjellheim i to år er det betenkelig og rett og slett nedlatende av rådmann Rekve å la oss få hans ganske arrogante avvisning av all argumentasjon for å bevare Fjellheim, ved å lese om det i lokal media.

Vi blir ganske matt og oppgitt av både fremgangsmåten og av hvilke begrunnelser han benytter seg av i sitt bastante avslag.

Å bruke en (vi gjentar én) anonym ”røynd kulturarbeidar” som sannhetsvitne for sitt syn virker direkte useriøst.

Hvorfor denne anonymiteten, og hvorfor bare én? Om rådmannen hadde rådført seg med andre kulturarbeidere (som også for anledningen kunne få forbli anonyme i sine svar) ville han sikkert fått et noe mer nyansert syn på saken.

Det kommer for øvrig frem i den ene reportasjen at vi skal ha lagt frem et innbyggerinitiativ for å få saken fremmet på nytt til politisk behandling. Dette er direkte feil. Et innbyggerinitiativ er en formell prosess som vi nok vil fremme en gang i fremtiden om dette blir nødvendig, men vi har IKKE gjort dette i denne omgang. I møte med ordfører Søviknes, mente han at et innbyggerinitiativ var helt unødvendig siden han selv skulle ta saken opp på nytt nå i høst.

Det har vært skrevet side opp og ned, gang på gang, om behovet for Fjellheim som ungdomshus og grendahus. Alle krinsene i Os har sitt eget ungdomshus bortsett fra Os krinsen som er den største.

På vegne av vår ca 4000 støttespillere har Foreningen Bevar Fjellheim i ca. 2 år jobbet for å prøve å redde Fjellheim, slik at det kan drives videre til nytte og glede for lag og organisasjoner og amatørkulturen her i Os. Ville 19000 støttespillere ha gjort en forskjell i rådmannens innstilling? Neppe, for ledernes innstilling har nok vært avgjort for lenge siden og ville nok ikke bli endret uansett.

Vi vet at Os kommune har store utbyggingsplaner og at de ønsker at det skal flytte mange mennesker her til bygden vår.

Men da trenger vi også en infrastruktur til å ta imot dem. Med det antall boenheter som det blir lagt opp til bare rundt Os sentrum - 500 over en 10 års periode, - holder det ikke å tilby 2 gymsaler ved Os Ungdomsskole. Da vil det faktisk ganske raskt tvinge seg frem et behov for et hus som Fjellheim. Og hvor skal en da finne sentrumsnært tomteland til dette?? Å bygge et nytt hus à la Fjellheim som skal dekke de samme behov, vil ganske sikkert koste mellom 100 og 150 millioner kroner.

Spørsmålet er da om Os kommune vil da ha midler til en slik investering?

Men Fjellheim står der i dag, - klar til bruk, og helt gratis.

Rådmannen synes at våre kalkyler for drift og kostnader er optimistisk budsjettert.

Vi mener tvert imot at de er helt reelle. I samtaler med ordføreren har Søviknes etterspurt, og mottatt, et 3-års budsjett for drift av Fjellheim, samt teknisk tilstandsrapport og driftsplan. Alt dette er utarbeidet for oss av profesjonelle fagfolk.

Når det gjelder Fjellheim må en heller ikke glemme den kulturhistoriske verdien huset representerer både lokalt og regionalt. Dette har vi kanskje ikke vært flinke nok til å få frem.

Fjellheim er et hus som er verdifullt for ”gamle” osinger så vel som nye. Og nettopp når Os kommune er en presskommune med en eksplosiv folketallsøkning, er det mer viktig enn noen gang å ta vare på hus som Fjellheim, som gir oss identitet og tilhørighet og er en del av vår felles historie. Slikt kan ikke måles i penger.

Det er heller ikke bare å bygge mange leiligheter. Folkene som skal bo der, skal helst også kunne trives og ha et miljø der de bor. Nettopp derfor vil Fjellheim være et verdifullt tilskudd til dette, slik det alltid har vært.

Kommunen ønsker et robust sentrum med folk ”som skal skapa den positive energien ein krev for at tettstaden vår skal utvikla seg positivt”. Nettopp - dette har Fjellheim bidratt til i alle år! Der har lag og organisasjoner kunne holde til og drive med sine hobbier og kunstneriske aktiviteter i alle år til en overkommelig pris. Og så lenge et slikt tilbud eksisterer vil den lokale amatørkulturen utvikle seg videre på en positiv måte.

Kommende generasjoner trenger Fjellheim. Kommunen mener det er vitalt ”at Osøyro utviklar seg på ein måte som gjev ei robust, trygg og vital framtid for kommande generasjoner der en av bærebjelkene for å oppnå dette blir å legge til rette for ei rask og markant økning av boenheter av stort mangfald”.

I et slikt scenario vil vi hevde at Fjellheim i aller høyeste grad vil være en svært viktig bærebjelke. Fjellheim har dessuten alltid vært en svært viktig del av Osøyro.

Det som er veldig trist i denne saken er at Fjellheim drukner nå i en sak som synes utelukkende å handle om kommuneøkonomi og ”bustadbygging”, og det fortjener det ikke.

Verdien av Fjellheim for osingene kan ikke bare måles i penger.

Rådmannen nevner en leiepris for Fjellheim på opp mot 5 – 600 000 kroner årlig ved bortleie av Fjellheim, for å erstatte inntektsbortfallet ved salg. Han vet like godt som oss at dette ikke lar seg gjøre. Men som alle andre kulturaktører som mottar støtte tar vi det for gitt at også driften av Fjellheim vil få tilskudd som står i forhold til verdien av driftsaktiviteten. Og denne kan i tilfelle bli gitt i form av en mer levelig leiepris.

Men siden rådmannen samtidig er opptatt av alternativkost kan han da gjerne også se på hva det vil koste i årlige renteutgifter når folketallseksplosjonen om få år tvinger kommunen til å investere 100-150 millioner kroner i et nytt ”Fjellheim”.

Med samme rentefot (2,5%) som han har selv benyttet seg av i sin kalkyle, vil dette utgjøre 2,5 – 3,75 millioner kroner per år.

Da vil vi hevde at kommunen faktisk vil ha en økonomisk gevinst ved å beholde Fjellheim og holde bygget utenfor utviklingsplanen for området.

Men siden dette blir et problem som først vil dukke opp om noen få år vil jo ikke dette lenger være et problem som rådmann Rekve vil bli belemret med i pensjonisttilværelsen. Derimot er det osingene ellers som da må betale gildet.

Det bør ellers nevnes at hele Fjellheim -tomten utgjør bare ca 2,7 mål av området.

Det bør samtidig nevnes, at en tyngre aktør som driver med den slags anslår rivningskostnadene for Fjellheim til ca 3 millioner kroner. Hvor mye vil en utbyggingsentreprenør da være villig å betale for 2,7 mål og en rivningskostnad på 3 millioner?

Oseana har ikke vært nevnt her, for det er ikke Oseana dette handler om. Oseana er vårt kulturhus, og vi trengte et nytt kulturhus. Men vi trenger også Fjellheim!! Dette bør kommunens representanter etter hvert skjønne og ta seg råd til før det er for sent.

Økonomi er viktig men økonomi er ikke alt … Og hvis Fjellheim blir revet er det borte for alltid.

Foreningen Bevar Fjellheim

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.