Christian Haraldsen fortel om fleire optimistar i Hordaland (pressefoto)

Fleire optimistar i Hordaland

Fleire enn éin av tre i Hordaland ventar å få betre råd i året som kjem viser ny undersøking. Det er ei kraftig auke frå i fjor.

Av: Andris Hamre

Kvart år sidan 2010 har 4400 nordmenn blitt spurt om forventningane til eigen privatøkonomi, som del av Gjensidige sin samfunnsundersøking. I Hordaland seier 36 prosent at dei ventar å få betre økonomi i året som kjem. Dette er ei auke på heile 8 prosentpoeng frå i fjor.

Samstundes går andelen pessimistar ned.

– Det er ingen fylker med større andel optimistar enn Hordaland, seier Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige Bank.

Overraskande låge forventningar

I Noreg sett under eitt er forventningane litt høgare enn i fjor, men fortsatt lågare enn før «oljekrisa». I år venter 31 prosent å få betre økonomi. Til samanlikning var andelen optimister stabilt rundt 35 prosent i åra før 2015, då oljeprisen fall dramatisk.

– Det har også blitt stabilt fleire pessimistar enn tidlegare. Fram til 2014 var andelen som venta å få dårlegare økonomi stabilt rundt 7 prosent. Dei siste åra har den vore stabilt over 10 prosent. I 2018 er det 13 prosent som ventar å få dårlegare råd.

– Nesten alle piler peiker oppover, så det er overraskande at ikkje undersøkinga viser sterkare optimisme. Men så seint som i 2016 opplevde mange reallønnsnedgang, og det kan tenkast at det tek tid å endre folk sine forventingar, seier Haraldsen.

Unge optimistar

Det er spesielt i aldersgruppane mellom 30 og 60 optimistane har lagt seg på eit lågare nivå enn tidlegare. Blant dei under 30, og dei over 60, er optimismen på veg tilbake mot gamle høgder.

Som alltid er det flest optimistar i den yngste aldersgruppen. Blant dei under 30 venter fleire enn halvparten å få betre økonomi i året som kjem.

–I denne aldersgruppa er det mange som skal gå frå skule til jobb, eller som er tidleg i karrieren og ventar rask lønsauke. I tillegg er unge ofte optimistiske av natur, avsluttar Haraldsen.

Fleire saker