I fellesnemnda 28. mai får politikarane sjå og høyre om innspela som har kome inn til nytt kommunevåpen (ill. AH)

Har fått 422 forslag

Bjørnafjorden kommune • To tema peiker seg ut som sentrale element i nytt kommunevåpen.

Av: Andris Hamre

I byrjinga på februar gjekk ordførarane Atle Kvåle (Ap) og Marie Bruarøy (H) saman med rådmann Christian F. Fotland ut og utfordra sjetteklassingane i Os og Fusa, samt innbyggjarane forøvrig, på kva kommunevåpen som kan symbolisera den nye kommunen

– Det at vi gjekk ut både til innbyggjarane generelt, men skulane spesielt handlar om å skape eit engasjement. Vi ønskja å få innspel på kva det nye kommunevåpenet bør symbolisera før eit grafisk firma skal ta det vidare i tråd med dei krav som ligg i heldarikken, seier Bruarøy.

To tema går att

Det er dei to kulturleiarane Lisbeth Axelsen i Os og Erik Vangsnes i Fusa som har vore mottakarar av alle innspela.

– Dei jobbar no med ei sak til fellesnemnda sitt neste møte. Eg veit naturleg nok ikkje kva dei kjem til å skriva i saka, men eg prata med Lisbeth tidlegare i dag og det har kome inn masse fine forslag.

– Eg kan vel røpa såpass at båt og fjord har peika seg ut som sentrale element, noko som kanskje ikkje er så overraskande. Vi skal jo trass alt bli Bjørnafjorden kommune.

422 innspel

På spørsmål om kor mange forslag som kom inn viser ordføraren vidare til Axelsen.

– Frå skulane i Os og Fusa har vi tilsaman fått 279 verbalforslag og 40 skisser på motiv. Frå innbyggjarane, som hadde frist 16. mars, har vi fått inn 103 forslag, kor tredve av dei er symbolmotiv, fortel Axelsen som stadfestar at båt, fjord og spiralar går att. 

– No skal ikkje eg forskuttera noko, men vi må finne motiv og symboler som både osingar og fusingar kjenner seg att i.

Fleire saker