Leiinga i Borgafjell Barnehage seier dei jobbar hardt, kvar dag, for å lukka avvika/lovbrota som blei avdekka under tilsynet før jul. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Jobbar med å lukka avvik etter tilsyn

I dag var første frist for Borgafjell Barnehage.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Over nokre veker i oktober og november 2017 fekk Midtsiden informasjon frå fleire foreldre og tilsette som fortalte om vanskelege forhold ved Borgafjell Barnehage.

Desse er skildra, med spørsmål og svar frå leiinga i barnehagen, i denne artikkelen, publisert 21. november:

Foreldre og tilsette uroa for barnehagen

Klager sendt til Os kommune førte til tilsyn. Fredag 15. desember var førebels rapport etter tilsynet klar:

Fann fleire lovbrot (tidlegare kalla avvik)

I dag gjekk svarfristen for tilbakemelding på rapporten frå kommunen ut.

Midtsiden var før jul i kontakt med advokat Nina Gundersen Sandnes frå Kluge Advokater AS. Sandnes representerer barnehagen.

Etter juleferien har vi tatt opp igjen kontakten, og fått svar på fire spørsmål.

1. Korleis stiller barnehagen seg til rapporten frå kommunen?

– Barnehagen har igansett ei rekkje tiltak, dels uavhengig av, og dels som følgje av forhold som òg er omtalt i rapporten. Tiltaka skal gjennomførast i god dialog, og under konstruktivt samarbeid med representantar for dei tilsette og foreldre. Planen er at dei avvik som er avdekka, som framleis står opne skal vera lukka i løpet av kort tid.

– Vi er i ferd med å sluttføra brev til kommunen med svar på dei forhold som er omtalt. Det vil òg bli framlagt etterspurd dokumentasjon og oversikt over igangsette tiltak for å møta kommunens krav.

2. Kor mange foreldremøte har det blitt halde etter at tilsynet starta, og korleis opplever leiingadialogen med foreldra?

– Det er vanleg prosedyre at det blir halde foreldremøter to gongar per år, eitt om våren og eitt om hausten. Foreldremøte i BB blei halde 27. og 28. september for avdeling små og store barn.

– BB har i tillegg gjennomført 2 møter med SU etter at tilsynet blei gjennomført i slutten av november. Spørsmålet om det frå foreldra si side var behov for nytt foreldremøte blei tatt opp i SU-møtet i desember. Tilbakemeldinga vi fekk då var at dette ikkje var naudsynt. BB har naturlegvis halde seg til dette.

– Utover dette har det vore tett dialog mellom leiing og representant for borna sine foreldre. BB har òg, kvar veke, sendt ut foreldrebrev med relevant informasjon knytta til drift, sjukefråvær, bemanning med meir. BB gjer sitt ytterste for å bidra til god informasjon og kommunikasjon, men legg ikkje skjul på at dette er krevjande gitt forhold som ein ikkje ønskjer å kommentera yttarlegare.

3. Korleis har dialogen med tilsette vore? Kva er staus i dag, når det kjem til dei fast tilsette sitt fråvær(sjukefråvær og vikarbruk?

– Sjukefråværet er betydeleg redusert i forhold til tidlegare, men framleis i øvre sjiktet. Seineste veke var sjukefråværet 20 prosent.

– BB gjer sitt ytterste kvar einaste dag for å halde alle avdelingar opne. Dette blir gjort gjennom innhenting av kvalifisert vikarbruk. Det blir jobba løpande med ulike tiltak for å redusera sjukefråværet, men det er ei rekkje forhold arbeidsgjevar ikkje har moglegheit for å påverka når det gjeld sjukefråvær.

– Arbeidsgjevar er i jemn kontakt med forbund og tilsette, utover dette ønskjer ein ikkje å kommentera dialogens innhald yttarlegare.

4. Har funn i tilsynet ført til endringar i leiinga av barnehagen?

– Nei. Det er ingen forhold i rapporten frå tilsynet som krev endringar i leiinga til BB.

– Det er fullt og heilt arbeidsgjevar si avgjerd om ein finn grunnlag for å tilsetja eller avsetja tilsette, i tråd med arbeidsmiljølova sine reglar om dette.

PS! Midtsiden har, etter samtale med nokre foreldre og tilsette, sendt yttarlegare spørsmål til barnehagen. Desse handlar blant anna foreldre i SU og FAU som har sagt opp verva sine, om tilsette som meiner forholdet med leiinga ikkje er betre etter tilsynet, og om minst tre foreldre som har fått åtvaring om at barnehagen vurderer å seia opp barnehageplassen til ungen/ungane deira. Vi kjem tilbake med eiga sak når vi i morgon får svar også på desse spørsmåla.

 

Fleire saker