Slåstkampen skjedde ved Os Taxi sin haldeplass i sentrum natt til søndag 30. oktober 2016 (arkivfoto: KVB)

Kutta med glas i ansiktet

Gulating lagmannsrett • Dømd til seks månader fengsel etter grov vald i taxikø.

Av: Andris Hamre

Den 30. oktober i fjor haust gjekk politiet ut og etterlyste vitner etter ein slåstkamp ved Os Taxi sin haldeplass i Os sentrum. 

Slåstkampen enda etterkvart i tingretten, kor den tiltalte, ein mann i midten av 20-åra, blei dømt til fengsel i seks månader og å betala den fornærma 30 000 kroner i oppreising for grovt å ha skadd ein anna sin kropp eller helse.

Anka til lagmannsretten

Den tiltalte anka innan fristen tingretten si bevisførsel under skyldspørsmål, straffeutmåling og avgjera om oppreising og sakskostnader. Lagmannsretten beslutta 28. juni i år at anken blei henvist til ankeforhandlingar.

Tidlegare denne månaden kom saka opp for Gulating lagmannsrett, kor lagretten svara «Ja, med fleire enn 6 stemmer» både på spørsmålet om den tiltalte var skuldig i å ha skada ein annan sin kropp eller helse og om kroppsskade var å sjå på som grov, særleg fordi den var forøvd ved bruk av særleg farleg reiskap.

Sjølvpåført rus, inga unnskyldning

I domspapirene frå lagmannsretten kjem det fram at både tiltalte, fornærma og fleire av vitna var meir eller mindre sterkt berusa og at ein difor berre delvis kunne kaste lys over kva som skjedde.

– Eksempelvis er det ikke klarlagt om slaggienstanden var et ølglass eller en glassflaske, eller hvor/når tiltalte hadde fått denne i hende, uten at dette har betydning for den strafferettslige bedømmelse.

– Tiltalte har som utgangspunkt krav på å bli bedømt etter sin oppfatning av den faktiske situasjonen på gjerningstidspunktet. Imidlertid skal det sees bort fra uvitenhet og misforståelser om den faktiske situasjon som følge av selvforskyldt rus. Tiltalte skal følgelig bedømmes «som om han hadde vært edru», jfr. straffeloven g 25, heiter det i saka.

Handla ikkje i nødverge

Partane har vore usamde i kva som skjedde i samband med at tiltalte slo fornærma med glasset eller flaska. Tiltalte meinte at den fornærma hadde skubba eller slått tiltalte før han slo den fornærma med flaska/glasset. Fornærma fekk eit kutt på 1,5 cm over auge som måtte syast og blei sjukemeld ei veke.

– For lagmannsretten, som for tingretten, har hovedspørsmålet i saken vært om tiltalte handlet i nødverge, og i tilfelle om grensene for nødverge ble overskredet. Lagretten har ved sine svar, som ble lagt til grunn av retten, fastlagt at tiltalte ikke handlet i berettiget nødverge, heller ikke ut fra sin oppfatning av den faktiske situasjon, bedømt som en edru person.

Skjerpa rettspraksis

Aktor politiadvokat Alexander Gonzalo Sele la på vegne av påtalemyqde fram påstand om at straffen burde fastsettast til fengsel i seks månader, slik som tingretten kom fram til. Forsvararen la prinsipialt ned påstand om at tiltalte skulle frifinnast, subsidiært at han skulle ansjåast på mildeste måte.

– Lagmannsretten legger til grunn at individualpreventive hensyn ikke gjør seg gjeldende i nevneverdig grad. Hendelsen som har ført til at tiltalte nå straffedømmes for å ha påført fornærmede en grov kroppsskade, med et betydelig større skadepotensiale enn det som realiserte seg, sees ikke som karakteristisk for tiltalte. Han er preget av det som skjedde, og har uttrykt anger.

– Som framhevet av aktor, og slik det også framgår av tingrettens domsgrunner under straffeutmålingen, bygger vår lovgivning og nyere rettspraksis imidlertid på at allmennpreventive hensyn i tilfeller som det foreliggende skal tillegges overordentlig stor vekt. Voldhendelsen som saken gjelder ligger da også i selve kjerneområdet for den utvikling i straffskjerpende retning som har pågått særlig siden 2010, skriv retten i si vurdering.

Kan dessverre få store konsekvenser

Mannen blei etter dette dømd til fengsel i seks månader. Lagmannsretten oppretthold også at han måtte betala oppreisingerstatning på 30 000 kroner.

– Eg konstanterer at lagmannsretten la seg på det nivået som politiet fremja påstand om. Det er bra at retten reagerer på grov utelivsvald. Vi ser dessverre ein del slike tilfeller. Desse sakene kan få store konsekvenser, seier politiadvokat Gonzalo Sele til Midtsiden.

Fleire saker