Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe (H) fortel i dette intervjuet om Tysnes si rolle i bru over Bjørnafjorden, her under folkemøtet i Øyane i førre veke. (Foto: KVB)

Kva meiner Tysnes om bru over Bjørnafjorden?

Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe (H) om Hordfast og kvifor tysnesingane ser ut til å vera samla om bru over Bjørnafjorden. 

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Kåre Martin Kleppe gjekk i 2015, som 22-åring, frå å vera Tysnesfest sin maskot til å bli Noregs yngste ordførar. 

folkemøtet i Øyane 12. november kom ordføraren med eit temmeleg botnsolid utsagn om kor Tysnes som kommune står i saka; 

«Eit ordtak på Tysnes har vore at det er det same for oss kor vegen kjem, så lenge den går over Tysnes. No er det bestemt at den skal gå over Bjørnafjorden, og då jobbar vi for det».

Politisk samla

– Du var klar i di sak på møtet i Øyane nyleg, er det slik å forstå at Tysnes er samla om å få brua innom dykk?

– Me er politisk samla om den løysinga som ligg på bordet no, ja. 

– I 2013 vart diskusjonen om indre trasé lagt død, og for oss har den sidan vore gravlagt. Politisk sett har Tysnes handsama saka som at det er bru som kjem, seier Kleppe. 

– Men er samtlege innbyggarar på Tysnes for bru, eller finn du motstand, til dømes slik ein har med folkeaksjonen mot bru i Øyane?

– Du finn sjølvsagt motstand på Tysnes òg. Dette er hovudsakleg frå hyttefolk, men også nokre fastbuande. Det er mellom anna ei gruppering som har samla seg om «Bevar Bårdsundet», som jobbar for å halda Bårdsundet så godt som fritt for nye inngrep. 

Den store forskjellen på Os og Tysnes

Kleppe meiner ei bru over Tysnes vil vera som natt og dag for Tysnes.

– For å ta samanlikninga med Os; Os har det meste av offentlige tenester. Finn du det ikkje i Os, dreg du mot Bergen. På Tysnes er ståa ei helt anna. 

– Vi kan ta turen mot Bergen vi òg, men då inneber det eit heilt anna tidsperspektiv og andre kostnadar. Ikkje er det noko betre om vi søkjer mot Sunnhordaland heller. 

– For Tysnes vil ei bru bety ei totalforvandling som samfunn. Eg vil faktisk velja å legga så sterke ord på kva dette betyr for oss. 

Mykje ferdig utgreidd

– Eit Hordfast slik ein greier ut no vil bety ein veg som legg beslag på område på Reksteren. Du seier at det finst motstand frå hyttefolk der; kva med naturen?

– Reksteren er nok eit av dei områda som er mest utgreidd av alle plassar på Vestlandet, og ja, Reksteren har mykje urøyrt natur. 

– Vi har augenstikkarar vi òg. I tillegg til myr og regnskog. Men her har Fylkesmannnen vore på vegvesenet heile tida, og eg må faktisk skryta av vegvesenet her; dei er på ballen heile tida, og legg inn naudsynte omsyn i planarbeidet sitt. Slik vert naturen mest mogleg skåna. 

– Dette betyr ikkje at eg ikkje bryr meg om naturen, men eg er sikker på at naudsynte inngrep vert gjort på best mogleg måte, seier Kleppe.  

Einsidige Os?

– Kva tenkjer du om motstanden som rår i Os? Er Os eit hjul på vogna som ikkje går rundt, og har du sympati med motstandarene i Os?

– No skal eg vera forsiktig med å sitja her på Tysnes og meina noko om motstanden vi ser i Os, men ja, eg har forståing for den motstanden vi ser. Eg skjøner at folk ikkje vil ha inngrep i sitt nærområde.

– Men vegen skal i alle hovudsak gå i tunell under Øyane. Det er viktig å ha med seg. Eg trur det er viktig at vi også er konstruktiv i denne debatten. Vi må sjå moglegheitene dette prosjektet gir Øyane, og syta for at dette er noko kommunen har med seg i dialogen med vegvesenet. Dette kan føra til opprusting av lokalt vegnett, nye naturvegar med meir. Men då må dei jobba fram disse løysingane lokalt.

Men det er to ting som uroar Kleppe; 

– Det første er at det er motstandsrøysla som lager mest lyd. Denne saka handlar no veldig mykje om motstand. Eg vil faktisk utfordra dei som er for, eller som sit på gjerdet og tenkjer «dette har ikkje noko å seia for meg», til å seia si meining dei òg. Samfunnet har ikkje råd til å krangla vekk denne moglegheita. Ferjefri er mykje meir enn berre Hordaland, og no er mykje klart langs vegen elles.

– Tysnes og Sunnhordaland står og trippar. Eg er uroa for at vi skal krangla så langt og lenge om denne brua at heile prosjektet til slutt vert skrinlagd, og midlane går til ein annan del av landet. Om dette skulle skje, har vestlendingen verkeleg dumma seg ut.

– Det andre som uroar meg er ei kjensle av vikarierande motiv. Det er lov å seia «eg liker ikkje brua», men å mistenkeleggjera vegvesenet er noko heilt anna. Vi må lytta til fagetatane i staden for å svartmala situasjonen, i staden for å kjempa imot med nebb og klør. 

Sjå heilskapen

– Trur du vi kjem i land med dette prosjektet?

– Eg må tru det. Prosjektet er så bra at det må byggast. Vi kan diskutera tal og prognosar til vi vert gamle, men om vi ser kva det kostar fylket å driva slik vi gjer no, kan vi ikkje la denne moglegheita gå frå oss. Fram til 2020 vil vi få ei auke på 285 millionar kroner i kostnadar for å drifta ferjene vi må nytta i dag. I 2020 vert dei årlege kostnadane for fylket 615 millionar kroner med ferjedrift. Men for mange vil ikkje situasjonen kjennast noko annleis. Vi må framleis forflytta oss rundt på ein tungvint måte, og næringslivet må framleis sjå at infrastrukturen er utfordrande og avleggs.

– Sjå på Kvinnherad; dei jobba lenge for indre trasé, men då den vart skrinlagd i 2013, tok dei grep og byrja å jobba med korleis dei skal få kopla seg på E39 slik den vert planlagd no. 

– Os skal slå seg saman med Fusa i 2020; då burde de heller saman jobba med andre måtar for å få Fusa tettare på Os og E39, avsluttar Kleppe. 

Fleire saker