Gustav Bahus (Frp) sende signal om at ein ikkje vil selgje den kommunale tomta på Steinneset (foto: Andris Hamre)

Legg Steinneset på is

Vil ikkje selja eller utvikla kommunen si tomt på Steinneset.

Av: Andris Hamre

Tysdag kveld fekk kommunestyret ei orientering av plansjef Tina Sinclair om dei tre moglegheitsstudiane som har vore gjennomført for Steinneset.

– Vi vil rapportera på det ferdige arbeidet i desember, dette er ein liten fot i bakken. Det er viktige avklaringar som går på kostnadsbilete i høve dei forskjellige moglegheitane som studien gir som gjenstår. Der ønskjer vi ei avklaring frå dykk, innleia plansjefen.

Bakgrunnen

Bakgrunnen for saka var at Bjørnefjorden Utvikling AS henvendte seg til kommunen for å få kjøpa kommunen sin eigedom på Steinneset, eller inngå ei samarbeidsavtale med kommunen.

Dette blei avvist i eit lukka kommunestyremøte i februar og politikarane ba i staden om at det blei gjennomført ein moglegheitsstudie for området Haugsnesfjero på strekninga frå Vindu mot Fjorden ut til moloen.

Les òg:

Dette prosjektet kan utløysa studie av Steinneset 
Stor interesse for å bu ved Os hamn 
Studerer Steinneset i 13 timar 
Svarte på fem spørsmål om Steinneset 
Slik kan Steinneset bli 
– Kvifor er husa våre vekke? 

Strategisk viktig eigedom

Plansjefen oppsummerte bestillinga frå kommunestyret og skissene i moglegheitsstudien.

– De ba om at vi skulle sjå på sal, utvikling i eigen regi, utvikling i samarbeid med andre, utviklingspotensialet i sjø innan gjeldande reguleringsplan og andre verdioptimaliserande tiltak.

– Det er ein strategisk viktig eigedom, sentral og synleg for sentrum som har veldig høg eigenkvalitet, forklarte Sinclair før ho drog gjennom dei tre alternativa som moglegheitsstudien skisserer.

Verdt 10-12 millionar

Sinclair skisserte tre mogleg vegar vidare i tråd med bestillinga frå kommunestyret i februar.

– Når det gjeld framdrift så kan vi venta på områdeplan for sentrum og rullering av arealplanen eller sette i gang utviklingsarbeidet parallelt med desse. Det kan vera fornuftig å vente på desse planane. Kva de lander på er viktig for oss.

– De har bedt oss om å henta inn ei verdivurdering. Foreløpige anslag ligg på mellom 10 og 12 millionar kroner. Vi kan òg prøve å gi ei vurdering av å verdioptimalisere eigedommen, altså utfylling i sjø. Moglegheitsstudien viser at det er ein moglegheit som kanskje er lurt å tenka gjennom.

Fekk skryt for godt arbeid

Sinclair og planavdelinga fekk gjennomgåande skryt for arbeidet og måten dei har involvert naboar og andre interesserte i arbeidet med nabomøter og folkemøter.

– Steinneset er ein viktig sak for oss, men her må vi gå varsomt fram, det er mange som vil bli påvirka. Steinneset er ein viktig del av livet på Øyro, oppsummerte Harald Døsen (Ap).

Vil ikkje selja

Sjølv om administrasjonen hadde invitert til at saka skulle takast til orientering, gjorde ønsket frå administrasjonen om å få nokre signal, at Gustav Bahus (Frp) ba om eit gruppemøte. Etter gruppemøtet kom han med konklusjonen frå Frp og H.

– Det er viktig at vi tek dette til orientering, men samstundes melder tilbake om at det ikkje er ønskjer om å selja tomta. 10-12 millionar er dobbelt så mykje som då vi ba om moglegheitsstudiet.

– Eg vil ikkje gå inn på volumet no, men vi ligg nok i lågaste nivå, men dette er ikkje noko det skal gjerast noko voldsomt med i kort tidsperspektiv. For tida ønskjer vi å la dette ligga på is.

– I og med at vi signaliserer at vi ikkje ønskjer å selja området, så sender vi òg eit signal til dei som ønskjer å utvikla tomtene i bakkant, at dei ikkje kan pårekna å få kjøpt dette området til grøntareal for sine eigedomar, oppsummerte Bahus, som var nøgd med at kommunen har brukt tid og pengar på å få gjennomført moglegheitsstudiane.

Fleire saker