Lysekloster er eit av områda der bustadane har blitt selt raskast den siste tida. Espen Hjertholm innfelt. (Foto: Espen Wilhelmsen)

Marknaden i Os: September 2018

Korleis har renteauka påverka marknaden, og kor i kommunen blir bustadane selt fortast?

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

«Marknaden i Os» er ei fast spalte på Midtsiden frå oktober 2017, skriven av eigedomsmeklarfullmektig Espen Hjertholm. Hjertholm presenterer offisielle salstal for førre månad, ser bak tala, og fortel samtidig om status og utval i dag, og kva som er venta av månaden som kjem.

• Førre rapport: Marknaden i Os i august

• Fersk liste: Kven har kjøpt og selt eigedom i Os i september?

I september 2018 blei det selt i alt 38 bustadar i Os*. 8 av dei var nye bustadar, 30 var brukte.

Det er 3 fleire enn i august, og 4 færre enn i september 2017. Det verkar som at marknaden har oppført seg relativt normalt trass renteauke i september.

* Prosjekterte bustadar, private sal og heimelsoverføringar vert registrert i den månaden heimelen vert tinglyst, medan annonserte meklarsal vert registrert same månad.

God balanse gjev ein sunn bustadsmarknad

Bustadsmarknaden i Os den siste tida ser ut til å ha flata ut, utan noko skyhøg prisvekst eller stor nedgang. Tilbodssida har auka, men salstida har halde seg på nivå med august.

Det kan tyda på at balansen mellom tilbod og etterspurnad er god.

Tilbodet har vore høgt gjennom heile september med over 100 annonsar i store delar av månaden. Renteaukinga har vi forventa lenge. Auka ser ikkje ut til å ha påverka marknaden i nemneverdig grad, sjølv om det kan tenkast at nokon vil vera meir varsam.

Sal/prisantyding: august vs. september

• 46 % vs. 69 % under prisantyding
• 25 % vs. 12 % lik prisantyding
• 29 % vs. 19 % over prisantyding

Fleire bustadar blei selt under antyda pris i september. Når marknaden har vora stigande i ove tid, og deretter flatar ut eller går ned, ser ein ofte at prisantydningar hamnar eit hakk over kva marknaden er villig til å betala.

Eigedomssal og snittprisar

Samla tal for september 2018: 38 sal                   
Snittpris kr 3 124 690,-         
Snittpris kvm: 28 679,-                 
Omsetnadshastigheit: 56 dagar

Tilsvarande tal for september 2017: 42 sal     
Snittpris kr 3 026 359,-     
Snittpris kvm: 29 835,- 
Omsetnadshastigheit: 67 dagar

Samla tal for august 2018: 35 sal                   
Snittpris kr 3 090 619,-         
Snittpris kvm: 30 372,-                 
Omsetnadshastigheit: 54 dagar

Antall sal, omsetnadshastigheit og snittpris held seg på nivå med august. September 2017 hadde nokre fleire sal og høgare salstid, men noko lågare prisnivå. Under kan ein samanlikna med marknaden over tid.

Statistikk frå dei siste 12, 6 og 3 månadane:

Siste 12 månadar   
408 sal                 
Snittpris: kr 3 229 270,-                     
Snittpris kvm: 30 242,-                 
Omsetnadshastigheit: 66 d

Siste 6 månadar
254 sal                 
Snittpris: kr 3 213 743,-                     
Snittpris kvm: 30 190,-                 
Omsetnadshastigheit: 59 d

Siste 3 månadar     
88 sal                    
Snittpris: kr 3 122 520,-                     
Snittpris kvm: 29 318,-                 
Omsetnadshastigheit: 54 d

Det kan sjå ut som at dei siste tre månadane har vore med på dra ned snittprisar og tempoet. Når ein går grundigare inn på tala kan ein sjå at det er selt få bustadar i det øvre prisleie dei siste månadane.

Dagens utval og marknad

I skrivande stund ligg det, i Os kommune, 32 einebustadar, 21 tomannsbustadar, 31 rekkjehus og 86 leilegheiter for sal på Finn.no - i til saman 100 annonsar.

Det er 14 annonsar fleire enn byrjinga av september, og 4 av annonsane er allereie selt. Antall annonsar har vore heilt oppe i 108 stk. Tilbodet har vore unormalt høgt i september, men etterspurnaden samsvarer med tilbodet. Flyten held fram, og salstida ser ut til å holda eit normalt nivå for å vera Os.

Kor raskt sel bustadane i ditt område?

Salstida kan vera ulik frå stad til stad.

Her er ein oversikt over snitt omsetnadshastigheit uansett bustad i ulike områder, spesifisert med poststad, i kommunen:

Os sentrum (5200)                 83 dagar
Lunde/Halhjem (5208)            86 dagar
Moberg/Kuvågen (5209)        104 dagar
Varåsen/Flåten (5210)           42 dagar
Hauge/Hatvik (5211)              104 dagar
Syfteland (5212)                     45 dagar
Lysekloster (5215)                  25 dagar
Lepsøy (5216)                        84 dagar
Hagavik (5217)                       25 dagar
Nordstrøno (5218)                  49 dagar

Lysekloster og Hagavik har hatt hurtige sal hittil i 2018, og det kan sjå ut til at desse områda har vore populære. Antall sal på dei ulike stadane varierar mellom 4 sal i Nordstrøno til 39 sal på Søfteland.

Dei stadane med høg omsetnadshastigheit ser ut til å ofte vera prega av enkelte bustadar som har tatt lang tid å selja. Snittet ligg på 67 dagar.

Omsetnadshastigheita er rekna ut frå bustadar som er selt i den opne marknaden, ikkje prosjekterte bustadar, private sal eller heimelsoverføringar.

Fleire saker