Meir til skule og eldre

LESARINNLEGG, Terje Søviknes og Marie Bruarøy: Gode primærtenester også i framtida.

Kjetil Vasby Bruarøy
30. april 2011 - 9:29

Formannskap og kommunestyre skal tysdag handsama rekneskapsrapport for februar og mars. Os kommune har framleis økonomiske utfordringar som følgje av den statlege barnehagefinansieringa, men samstundes gjev forventa auka i skatteinntekter for 2011 rom for friske midlar til skule og eldreomsorg. 

Skule vil få tilført 5 mill kr og eldreomsorga 3 mill kr. I tillegg vert vegvedlikehaldet auka med kr 300 000. Dette tyder at ein no kan driva vidare på 2010-nivået, og unngå nye kutt i lærarårsverk eller nedlegging av sjukeheimsplassar.

Skremselspropagandaen frå opposisjonen og andre om kutt av 20 nye lærarårsverk er såleis ikkje reell. 

For FrP og Høgre er dette heilt avgjerande, og i tråd med dei føringane vi gav for 2011-budsjettet. I desember la vi til grunn at dei viktigaste primærtenestene i kommunen skulle drivast vidare i 2011 på same nivå som ved utgangen av fjoråret.

Dette understreka vi også i skuledebatten som det Kommunale Foreldreutvalet arrangerte på Nore Neset før påske. Kommande tysdag følgjer vi opp det vi sa i debatten med konkret handling, og aukar driftsrammene til skule og omsorg!

Prognosen med auka skatteinngang på i alt 9,2 mill kr for 2011 er m.a. omtala i Fylkesmannen si tilbakemelding på Os-budsjettet for 2011.

Her finn ein mykje interessant lesing, og positive kommentarar til budsjettet.

Fylkesmannen er t.d. nøgd med at rekneskapsresultata for 2009 og -10 ligg over måltalet på 3% av brutto driftsinntekter, at lånegjelda auka mindre frå 2009 til 2010 enn forventa, at lånegjelda i kommunen er kr 52 416 pr innbyggjar mot kr 53 505 for resten av kommunane i Hordaland utanom Bergen og at budsjettoppsettet for 2011 er i tråd med føringar gitt i lovar og forskrifter.

Tilbakemeldinga frå Fylkesmannen stadfestar nok ein gong at Os kommune har orden i økonomien, trass i at vi har lågare inntekter pr innbyggjar enn samanliknbare kommunar og at vi dermed må driva meir kostnadseffektivt enn andre.

Kort oppsummert kan ein slå fast at kommunen har god økonomistyring og balanse i økonomien, trass i tronge rammer.

Det er difor all grunn til å gje heile den kommunale organisasjonen honnør for solid endringsvilje og tilpassing til budsjettrammene gjennom fjoråret. Dette fokuset må halda fram i 2011!

At vi har tronge rammer må vi leva med så lenge inntektssystemet frå staten er som det er.

Vår jobb som lokalpolitikarar, i nært samarbeid med administrasjon og tilsette, er å få mest mogeleg tenester ut av dei kronene vi har til disposisjon. Den utfordringa tek vi i fleirtalet FrP/H.

Derfor skal det også i 2011 leverast solide primærtenester til osingane!

Terje Søviknes (FrP)              
Ordførar                   

Marie Bruarøy (H)
Varaordførar