Møte i dag, 11. juni: PBU

Synfaring i Finnebrekka og behandling av Fylkesmannen sine motsegn til arealplanen.

Asle Olsen (SV) på talarstolen i dagens møte. (Foto: Bjørnafjorden kommune-TV)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 11. juni 2020 11:11

I dag er det møte i Bjørnafjorden plan- og bygningsutval, det andre av i alt fem møte i utvalet denne månaden.

Politikarane er tilbake til behandling av arealplanen (KDPA, kommunedelplan, areal), og skal i dag behandla Fylkesmannen sine motsegner til planen.

Men det er òg andre saker på sakslista, møtet starta med synfaring i Finnebrekka og er no i gang med behandling av sak om riving av eit eldre bygg.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak, i behandling av fråsegnene til Fylkesmannen, er lista under:

2) Følgjande motsegn blir tatt til følgje:

Pkt. 21.6: Området på Innerøy som er lagt inn som næringsområde for hotell og utleigehytter blir tatt ut av planen.

Pkt. 21.9: Hytteområde nord på Ramsholmen, på 44/6, vert ikkje tatt med i endeleg utkast til plan.

Pkt. 21.11: Viktige naturtypar og artsførekomster blir markert som omsynssone i ny plan.

Pkt. 21.12: Unntaket vert endra tilbake til opphaveleg formulering i utkast frå administrasjonen.

3) Følgjande fråsegn må vurderast:

Pkt. 21.1: Merknaden vert omsyntatt gjennom prosessen som administrasjonen har lagt opp til gjennom våren 2020.

Pkt. 21.2: Merknaden er omsyntatt i planarbeidet. Det er avsatt tilstrekkeleg areal til offentlege formål.

Pkt. 21.3: Planarbeidet sikrar dette i tilstrekkeleg grad. Mindre grønstrukturar, friareal i byggeområder må sikrast i reguleringsprosessen. Kommuneplanen er overordna og er ikkje gitt ein slik detaljgrad.

Pkt. 21.4: God folkehelse, sosial bustadbygging og gode kvalitetar i arealutforminga for folk i alle livsfasar vil bli utdjupa i planskildringa. Det vil òg bli presisert i føresegnene.

Pkt. 21.5: Eksisterande turvegar i gjeldande KDPA vert vidareført, men nye stiar vert ikkje lagt inn.

Pkt. 21.7: Buffer mot Døsjaelva for 34/1 vert auka til minimum 30 meter, tilpassa terrenget. Bustadområde på 34/8 og 35/2 vert tatt ut. Grensa for ytre fortettingssone tilbake vert trekt tilbake i samsvar med opprinneleg tilråding frå administrasjonen.

Pkt. 21.8: Området for nye byggeområder for fritidsbustader, campingplass og turistformål på Strøno, vert ikkje tatt med i endeleg forslag til plan.

Pkt. 21.10: Utvalet vil behalde framtidig ny veg frå Askvik til Salbuvik og tilhøyrande omsynssone i planen.

Pkt. 21.13: Utvalet endrar føresegn 1.1.4 (2) til: «Massemottak, utfylling og bakkeplanering av større areal enn 15 daa, eller avvik på meir enn 3 meter frå eksisterande terreng.» Utvalet endrar føresegn 5.1.1 (4) til: «Massemottak/ utfylling/ bakkeplanering ....»
Og punkt c til: «Ikkje går over 15 daa, eller avvik meir enn 3 meter frå eksisterande terreng.» Massedeponi vert endra til massemottak i føresegn 5.14.2.

Pkt. 21.14: Utvalt vil samkjøre føresegn 1.1.4 (2) og føresegn 5.1.1 (4) c. Viser til førre punkt.

Pkt. 21.15: Utvalet er ikkje samd i påstanden til Fylkesmannen.

Pkt. 21.16: Føresegn 4.8.2 blir endra slik at det reglane vert eintydig. Følgjande avstandar skal leggast til grunn i arbeidet til administrasjonen: Der det ikkje er vist eiga bygge-grense mot sjø i reguleringsplan, følgjer byggegrensa formålsgrensa for byggeområdet, men likevel ikkje nærmare middel vannstand enn:

(1) Sentrum (S): 0 meter (gjeld tiltak for almen ferdsel), for bygning gjeld 5 meter. (2) Indre Fortettingsone: 20 meter
(3) Ytre Fortettingsone: 30 meter
(4) Fritidsbustader: 30 meter
(5) Næringsbygg: 0 meter (gjeld t.d kai og anlegg, for bygning gjeld 5 meter). (6) Kai, naust og rorbuer: 0 meter
(7) Forsvaret: 0 meter
(8) Bustad utanfor senterstruktur: 50 meter
(9) LNF-områder, opna for spreidd bustad/hytte bygging: 50 meter. Pkt. 21.17: Tatt til orientering.

Pkt. 21.18: Tar ut føresegner om rorbuer. Nye områder for rorbuer i planen går tilbake til naustområde.

Pkt. 21.19: Utvalet tar ut føresegn 4.6.2; andre byggehøgder.

Pkt. 21.20: Føresegn 5.15.3 blir beholdt, dette er vidareført frå gjeldande plan. Byggegrense mot sjø er tatt inn i føresegn 4.8.2. Føresegn 5.16.2-4 blir rett frå «bør» til «skal».

Pkt. 21.21: Føresegn 5.15.1 og 5.16.1 blir tatt ut. 5.15.2 vert endra slik at regel vert avgrensa til bebygd eigedom. Erstatningsbygg gjeld gjennoppbygging etter brann.

Pkt. 21.22: Føresegn 5.16.2-3 blir retta til: «Dersom det er naudsynt ut i frå nye tekniske krav, kan erstatningsbygg byggast litt høgare enn eksisterande bygg.»
Øvrige rettingar går fram av dei føregåande punkta.

Pkt. 21.23: Føresegn 1.2 blir beholdt. Den legg dei overordna rammene og føringane og seier kva kommunen vil vektlegge i det vidare arbeidet med den einskilde plan eller byggverk. Administrasjonen får fullmakt til å vurdere om kapittelet skal takast ut i sin heilskap og overførast til kravspesifikasjonen for kommunale planar.

Pkt. 21.24: Administrasjonen får fullmakt til å vurdere om kapittelet skal takast ut i sin heilskap og overførast til kravspesifikasjonen for kommunale planar.

Pkt. 21.25: Administrasjonen får fullmakt til å vurdere om kapittelet skal takast ut i sin heilskap og overførast til kravspesifikasjonen for kommunale planar.

Pkt. 21.26: «Bustad» blir retta til «bustadeining».

Pkt. 21.27: Føresegn 4.6.1 vert endra til retningsline.

Pkt. 21.28: Tatt til orientering. Føresegna må henge saman.

Pkt. 21.29: Tatt til orientering. Grad av utnytting i fortettingssonene vert tatt ut av føresegna.

Pkt. 21.30: Føresegnet vert fjerna.

Pkt. 21.31: Til orientering.

Pkt. 21.32: Kommunen ønskjer å behalde eigne retningslinjer for leik og uteareal og estetikk. .]

Kommunedirektøren sitt samandrag av saka:
Saka følgjer opp strukturen for handsaming av fråsegn og motsegn til ny kommunedelplan til arealdelen av kommuneplanen. Denne saka omfattar fråsegn og motsegn frå Fylkesmannen, dei såkalla «prinsipielle» fråsegnene.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.