Os ungdomsskule. (Ill. foto: Andris Hamre)
Os ungdomsskule. (Ill. foto: Andris Hamre)

Nasjonal lærernorm - men ikke i Os?

Lesarinnlegg: Utdanningsforbundet Os stiller seg undrende til formannskapet sitt vedtak.

Kjetil Vasby Bruarøy
15. mai 2018 - 15:12

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning. Normen slår fast at det fra høsten 2018 skal det være minst en lærer per 16 elever på 1.-4. trinn og minst en lærer per 21 elever 5.-10. trinn på skolenivå.

I Os kommune mangler vi om lag 14 lærerstillinger (kan bli ytterligere justeringer) for å kunne innfri denne normen før 1. august 2018.

Utdanningsforbundet Os stiller seg derfor undrende til at formannskapet i sist møte, 08.05.2018, vedtok at Os kommune kun gir rom for å tilsette 4 nye lærere for å komme denne normen imøte dersom ikke Staten gir sentrale midler til flere stillinger.

Utdanningsforbundet har gjennom mange år arbeidet for å få nasjonale minimumskrav til lærertetthet på skolenivå. Våre fagmiljø støtter bredt oppunder budskapet – ingen elever er like, men alle lærer best når de blir sett.

Fra et profesjonsperspektiv er vi forpliktet til å si ifra når kvaliteten i skolen blir underordnet økonomiske hensyn. Som representanter for profesjonen har vi også ansvar for å gi skolefaglige råd til både sentrale og lokale politikere.

• Vi vet fra omfattende forskning at gode elev–lærer-relasjoner er en av de sterkeste enkeltfaktorene for læring og trivsel i skolen.
• Vi erfarer at dagens ordning fører til at mange lærere har altfor mange elever som de skal følge opp.
• Vi vet at i kampen om alt for knappe ressurser taper det som ikke er lovpålagt.

Å bygge opp gode relasjoner mellom lærer og elev er et tidkrevende arbeid, og en lærernorm vil være et viktig skritt på veien for å sikre at lærerne får nok tid til hver elev. Det er for øvrig samme erkjennelse som vi også finner igjen i ledelseslitteraturen – hvis omsorgsspennet blir for stort begrenses muligheten til å bygge gode relasjoner mellom ledere og ansatte, og 12-15 ansatte pr leder blir ofte trukket frem som en forsvarlig norm i denne sammenheng.

Utdanningsforbundet Os mener at barna i Os kommune har krav på like god lærerdekning som barna i resten av landet, og vi stiller oss undrende til om lokale politikere har myndighet til å overprøve en nasjonal vedtatt norm.

Styret
Utdanningsforbundet Os