Laila Reiertsen er glad for at alle pasientar med rett til rehabilitering no sjølv kan velgje rehabiliteringsinstitusjon (foto: AH)

No kan du velja sjølv!

Lesarinnlegg: Alle pasientar som har rett til rehabilitering, kan no frå 1.juli velja fritt mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjonar som har avtale med regionale helseforetak.

Av: Andris Hamre

Regjeringa fortsetter med dette å styrker pasientanes rettigheiter og valfridom. Retten til å velja kva for ein institusjon ein ønskjer å få rehabilitering på, bidreg til ein betre utnytting av ressursar og kortare ventetid.

Sant skal seiast, dette er allereie på plass nokre stader i landet. Men den nye endringa inneberer at alle pasientar no får denne rettigheita, uansett kor ein bur.

Helsetenesta gjev menneske mogelegheit til å meistra livet og samstundes væra i aktivitet etter avslutta behandling. Det at pasientar no fritt kan velja rehabilitering, gjev fleire mogelegheit til å komma raskare attende i eige liv, samfunnsliv og arbeidsliv.

Laila Reiertsen (FrP)
For tida Ordførar i Os kommune

Fleire saker