F.v.: Helge Steinum og Tone Hepsøe frå AP, Nils-Anders Nøttseter frå MDG. (Foto: KVB)

Opposisjonen sine budsjettframlegg

Med forslag om e-sport og snøkanon: Miljøpartiet Dei Grøne og Arbeidarpartiet er mykje samd med rådmannen.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Under møtet i formannskapet i går fekk vi høyra og lesa kva to av opposisjonspartia meiner burde vera gjeldande økonomiføring i perioden 2019-2022.

Begge partia sine framlegg byrjar med å støtta og honorera rådmannen sitt budsjettforslag.

Dette prega i stor grad budsjettdebatten i dagens møte.

Men …

MDG er i stor grad samd med prioriteringane til rådmannen, men er uroa over gjelda til Os kommune. Dei påpeiker rådmannen sine åtvaringar om dyre investeringsprosjekt som ikkje er strengt naudsynte.

Arbeidarpartiet på si side manar til måtehald innan driftsområda i forhold til å foreslå nye investeringsområde, spesielt fordi Os kommune i si noverande form, berre skal eksistera i eitt år til.

Fokusområde og prioriteringar

MDG og Ap følgjer rådmannens 4 fokusområde; klima og miljø, folkehelse, tidleg innsats og kamp mot barnefattigdom.

Arbeidarpartiet ser prioriteringar innan betre innkjøpsrutinar, reduserte postar innan folkevalde organ og fellesutgifter, og løyvingar til å sikra dei svakaste i samfunnet som viktige prioriteringar.

Partiet vil òg satsa på å auka talet på lærlingar i kommunal regi og setja av ein million kroner til to nye psykologstillingar.

Investeringsbudsjett med e-sport og solcellepanel

MDG går i seg sjølv og seier ja til å la bølgebrytarane stå i investreringsbudsjettet.

Men ikkje utan kritikk; 

– Det er på sin plass å kritisera posisjonen som insisterte på å kjøpa dette konseptet «koste kva det koste ville». No har vi brukt 37.000.000 kroner på desse bølgebrytarane, som er grovt overprisa. Dette var eit høgrisikoprosjekt med uhaldbar prisrisiko, og i ettertid veit vi no at vi kunne kjøpt anna design til lågare pris med høgare nytteverdi.

MDG legg òg opp til å ferdigstilla det nye anlegget på Kuventræ med 3,8 millionar til å sikra infrastruktur som fiber og switchar slik at ein kan organisera aktivitetar knytt til e-sport.

På den prosjekterte Borgafjell barneskule ønskjer MDG å leggja inn ein ekstra halvannan million kroner til 500 kvadratmeter med solceller. MDG ser òg for seg at ved å realisera parkeringshus under grusbanen, vil dette redusera kostnadar i investeringsbudsjettet.

Investeringsbudsjett med kjøkken og uteareal

Arbeidarpartiet på si side ønskjer å setja av 5,7 millionar kroner til kjøkken på Luranetunet. Snarast råd.

Dei vil òg ferdigstilla den nye dobbelthallen på Kuventræ med 3,7 millionar, og ber samstundes om at det vert søkt midlar til å oppretta eit e-sport tilbod i Os.

Partiet ønskjer å prioritera annleis for Os sentrum. Dette via 600.000 kroner til å utvikla eit flott rekreasjonsområde ved Os barneskule, kor Røde Kors-huset tidlegare låg. Dette skal verta eit område for alle, også utanfor skuletida.

Verbalt og vågalt

Både Miljøpartiet Dei Grøne og Arbeidarpartiet kjem med verbalforslag som avslutning i sine budsjettforslag.

Arbeidarpartiet sine 9 forslag omhandlar mellom anna barnetrygd sjølv om ein mottek sosialhjelp, sikra internettabonnement til born kor familien mottek sosialhjelp, nye lærlingar i kommunen og at Os kommune startar utgreiing av ny veg Søfteland-Endelausmarka.

MDG held seg til nokre verbalforslag, men det står ikkje på kreativiteten;

• Kommunen skal nytta solenergi i alle nye kommunale bygg, ansvarleg økonomiforvalting kor ein ikkje kjøper tenester frå selskap med tilknytting til skatteparadis og at Os kommune sine pengeplasseringar har høg etisk standard og ikkje inkluderer fossile investeringar.

• Ei ambulerande snøkanon som kan flyttast mellom skular og barnehagar har vist seg populært blant private barnehagar, og dette ønskjer MDG at teknisk eining skal sjå på om let seg gjera i eksisterande budsjettramme.

• Til sist ønskjer MDG at Os kommune er med å legg til rette for biene i samband med opparbeiding av grøntareal. Dette skal skje ved at ein plantar meir nyttevekster som bærbuskar og fruktrær. MDG vil at ålmenta skal få forsyna seg av avlingane.

På oskommune.no kan du lasta ned og lesa heile forslaget frå begge partia.

Fleire saker