Os kommune blir ein av budsjettvinnarane i statsbudsjettet (foto: Andris Hamre)

Os får mest i Hordaland

Statsbudsjettet • Os kommune får ein vekst på 4,4% i frie inntekter frå staten.

Av: Andris Hamre

Torsdag blei statsbudsjettet presentert i stortinget. For kommunane er det mest spennande å sjå kva regjeringa foreslår i høve overføringar til kommunane, og då spesielt knytt til dei frie inntektene som kommunen sjølv styrer bruken av.

– Regjeringa sitt budsjettframlegg set kommunane i stand til å styrkje viktige velferdstenester. Det blir lagt særleg til rette for å styrkje helsetilbodet til barn og unge, tidleg innsats i skulen og å sikre eit betre tilbod til rusavhengige, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Os ein budsjettvinnar

Regjeringa legg opp til ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på om lag 3,8 milliardar kroner.

– Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.

I oversikta frå regjeringa kjem det fram at Os kommune er den kommunen i Hordaland som får høgast vekst med 35 057 000 kroner samanlikna med anslaga for 2017. Dette tilsvarar ei vekst på 4,4%. 

Tilsaman er det foreslått at Os får 834 636 000 kroner i frie inntekter.

På plassane bak Os finn vi Fedje (3,7%), Austrheim (3,5%) og Bergen (3,1%). Fusa får ein vekst på 1,4%.

Fleire saker