Frå toppen; Lars Atle Skorpen (Ap), Jostein Bondevik (KrF) og Bjørn Matland (H) er 3 av dei 6 politikarane vi har drøfta saka med. (Foto: Andris Hamre)

Over fjorden eller innom fjorden?

Arbeidet med Stord-Bergen er trappa opp. I kveld er det folkemøte. Står Svegatjørn-Rådal i fare? Har lokalpartia tatt standpunkt?

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I kveld er det ope folkemøte om traséval mellom Stord og Bergen på ny ferjefri veg mellom Kristiansand og Trondheim. Møtet finn stad i ungdomshuset Vårvon i Øyane frå klokka 19.

Les òg: – Har vi noko vi skulle ha sagt?

I forkant av møtet har vi snakka med representantar for Høgre, TvS, KrF, Sp og Ap. Spørsmåla vi er stilt er:

1. Har ditt lokalparti diskutert traséval og tatt stilling til kvar de meiner vegen bør gå?
2. Fryktar ditt parti at ny veg mellom Os og Bergen, Svegatjørn - Rådal, kan bli utsett viss indre trasé blir valt og endra til å gå om Samnanger og Arna? 

Før praten med dei fem andre partia har vi fått ei oppdatering frå ordførar Terje Søviknes (Frp).

– Arbeidet er intensivert

– I møte i fylkesutvalet torsdag for ei veke sidan blei vi informert om at Statens vegvesen skal forma ein ny rapport som skal leverast til Vegdirektoratet og Samferdsledepartementet innan 1. november.

Vegvesenet skal ha fått spesifikt beskjed om å gjera greie for teknisk gjennomføring, framdriftsprognosar og kostnadskalkylar.

– Denne rapporten skal brukast til å velja trasé, eit val som kan bli fatta av regjeringa på nyåret for å få saka med i Nasjonal transportplan allereie i mars, seier ordførar Terje Søviknes.

Fryktar for Svegatjørn - Rådal

Os kommune, med fleire, har "venta i 40 år" på ny veg til Bergen. No er vi nær byggestart, men endeleg avgjerd er ikkje fatta og vegvesenet driv hausten 2012 framleis med teljing av trafikk.

Kva om indre trasé blir valt, og "knekken" innom Os blir sett på som upraktisk? Eller at staten finn ut at dei vil følgja Europa og kjøra hovudvegen på utsida av større byar som Bergen og endrar traseen til ikkje å gå innom Os. Samnanger-Arna og vidare nordover, med ny veg mot Bergen.

– Det er akkurat det eg fryktar. Blir det valt indre trasé er vi ikkje garantert at vegen kjem innom Os og då blir det ikkje rare bompengegrunnlaget, det blir nesten som å byrja på null.

Så spørs det om ikkje Flesland, Kokstad og Sandsli trekk nok til at vegen uansett må innom både Os kommune og tettare på Bergen sør og vest.

Er vi seint ute?

I mars var saka drøfta på næringslivsfrukost i Oseana. Sidan den gong ikkje vore på sakskartet i nokre av utvala i kommunen.

– Sist vi hadde saka oppe formelt var då den var ute på høyring og Os kommune signaliserte kva alternativ vi meinte det burde jobbast vidare med.

– Etter dette har det ikkje vore ei høyring, arbeidet har vore utført sentralt og det har ikkje vore grunnlag for å oppretta sak lokalt. 

– Men om det viser seg at det er tydeleg fleirtal for eit av alternativa i Os, burde det vore fremja likevel, burde osingane ha laga støy viss det var "demokratisk grunnlag" for det? Burde vi ha visst kva osingane meiner allereie no?

– Når vi ser kor raskt avgjerda kan bli fatta  så er vi kanskje seint ute med å ytra eventuelle synspunkt. Saka kunne med andre ord ha blitt diskutert meir på eit tidlegare tidspunkt.

Dette seier fem andre politikarar om saka:

Jostein Bondevik (KrF): Kva er verdien av naturen?
1. Vi har ikkje hatt formelle diskusjonar internt i KrF, men vi har naturlegvis prata om saka. Det eg stiller spørsmål ved er kvifor det til no berre har vore snakk om økonomi, utan at eksisterande naturopplevingar har fått ein prislapp. Kva er verdien av å ta vare på eit område? Når det er sagt synes eg det har mykje å seia kvar landingspunktet av ei eventuell flytebru kjem. I Øyane bør den ikkje landa, går den rett i fjellet i Halhjemsmarka er det ikkje like dramatisk, vil eg tru.
2. Ja, og det er viktig at vi ikkje speler vekk Svegatjørn-Rådal, dette vegprosjektet kan bli jokeren når det kjem til traséval. 

Einar Øvreberg (TvS): – Vi held oss i ro
1. Ja, vi har diskutert traséval internt og vi har beslutta å halda oss heilt i ro til første spadetak på Svegatjørn - Rådal er tatt.
2. Ja. No har vi venta i 40 år og dette prosjektet vil vi ikkje uroa.  

Ingrid Netland (Sp): Fryktar ikkje for ny veg til Bergen
1. Vi har ikkje diskutert saka internt i Os Senterparti, men eg har fått nokre signal frå sentralt hald.
2. Eg fryktar ikkje at Svegatjørn-Rådal står i fare, den prosessen har kome for langt til å bli stoppa no. 

Lars Atle Skorpen (Ap): Vegen MÅ innom Os
1. Ja, vi har diskutert traséval i Os Arbeiderparti og tatt standpunktet med at det er for tidleg å ta noko standpunkt. Vi treng meir informasjon. Dette er eit prosjekt som får så store konsekvensar for Os, i uendeleg framtid, at vi vil, når vi har nok informasjon, prøva å skapa eit forum der flest mogleg i Os kan bli høyrt. Fleirtalet bør få bestemma kva vi vil. 
2. Uansett trasé er vi veldig opptatt av at vegen MÅ innom Os. 

Bjørn Matland (H): Lyseparken treng trafikken
1. Vi har diskutert saka internt, men ikkje tatt noko formelt standpunkt. Eg har inntrykk av at alle i Os Høgre er bestemte på at vegen må innom Os, vi treng både Svegatjørn-Rådal og trafikk gjennom det nye næringsarealet Lyseparken. Når det kjem til trasé ser det ut til å vera ulike synspunkt internt i lokalpartiet.
2. Nei, den prosessen bør ha kome for langt til å bli stoppa. 

Fleire saker