midtsiden

Pengenød i skolen

LESARINNLEGG, Eirik Neverdal, Tvs: Fremtiden bygges i skolene – ikke på børsen!

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I kommunestyrets debatt om kommuneøkonomien nylig, ble det fra Fremskrittspartiets side uttalt at mulige løsninger som skolenedleggelser og innføring av eiendomsskatt ligger langt fremme i vokabularet. 

Kanskje var dette selverkjennelsens time i forhold til den økonomiske situasjonen kommunen er kommet i?

Galopperende lånegjeld og pengenød i skolen
Siden 2003 har Os kommune sin lånegjeld 3-doblet seg fra 300 til 900 millioner kroner, og sammenlignet med andre kommuner i fylket har Os høye investeringsutgifter målt i prosent av brutto driftsinntekter.

Men et bakenforliggende forhold som de neste årene vil forverre gjeldssituasjonen ytterligere, er at Os kommune i samme periode ikke har ivaretatt sine drifts- og investeringsoppgaver innen de viktigste tjenesteområdene. Eksempler på dette er det kjempestore etterslepet på nødvendige nyinvesteringer i skolen, og manglende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. 

Den nylig vedtatte skolebruksplanen for Os forutsetter at det i ungdomsskolen alene må investeres minst 180 millioner kroner i løpet av de tre neste årene. Og da er det lagt inn bare 30 millioner kroner til oppgradering av Os ungdomsskole – minst 50 millioner kroner for lite, hevdes det fra flere hold.

Når det gjelder manglende vedlikehold av kommunal bygningsmasse, snakker man i økonomiplanen om behov for økning med 10-15 millioner kroner hvert år fremover, for å ha håp om kanskje å ta igjen etterslepet fra tidligere år.  Dette er det ikke avsatt midler til innenfor driftsbudsjettene.

Store oppgaver innen helse og omsorg
Når vi i tillegg vet at Os er på listen over de kommunene i landet som virkelig vil merke økningene i tallet på eldre i Norge, så forteller alt dette oss at de viktigste oppgavene i kommunen krever store investeringer, som bare kan løses gjennom ytterligere låneopptak på mange hundre millioner kroner.

Dette utløser igjen et behov for tilhørende utvidete driftsrammer som det per i dag ikke tas høyde for i kommunens økonomi.

Er spill på børsen redningen?
Som det sies i kommunens nylig vedtatte årsmelding for 2010, er det fare for at de økonomiske utfordringene i skolen alene kan knekke økonomien til kommunen. 

Fremskrittspartiet og Høyre sin visjon om hvordan de skal dekke opp for disse økonomiske utfordringene, er å øke inntektsgrunnlaget for kommunen gjennom finansspekulasjoner med den såkalte finansporteføljen. I hele inneværende kommunestyreperiode har en samlet opposisjon markert en klar motstand mot denne typen “gambling” med innbyggernes penger. 

Om Fremskrittspartiet og Høyre hadde lyttet til og fulgt opposisjonens gjentatte anbefalinger siden 2007, hadde kommunen hatt over 50 millioner kroner mer på bok i dag. Det kunne blitt mye skole for disse pengene!

Nei til skolenedleggelser
Det er absolutt ingenting å tjene på skolenedleggelser – heller tvert imot. Nedlegging av skoler ett sted vil bare føre til behov for nyinvesteringer i skole et annet sted i kommunen, fordi vil allerede har for lite elevplasser totalt i Os-skolen som det er. I tillegg vokser folketallet.

En av Tverrpolitisk Samlingsliste (TvS) sine viktigste saker er satsing på skolene i Os.  Vi vil også verne om krinsskolene, og legge til rette for gode oppvekstmiljø gjennom satsing på nærmiljøanlegg i krinsene.

Det er barna som er arvesølvet. Vi må få mer kapital inn i skolene – det er der vi bygger fremtiden og ikke i aksjemarkedet!  Om TvS får tilstrekkelig innflytelse etter valget, blir spekulasjonsøkonomien avsluttet umiddelbart til fordel for fremtiden i Os-skolene.  

Eirik Neverdal
gruppeleder Tverrpolitisk Samlingsliste (TvS)

Fleire saker