Det gamle badet og gymsalen ved ungdomsskulen byrjar å nærme seg slutten (foto: Andris Hamre)

Rivast kanskje neste sommar

Romprogrammet for OsUAktiv er klart inklusive ein «utandørshall».

Av: Andris Hamre

I formannskapet tysdag ba Helge Steinum (Ap) om ei statusoppdatering for OsUAktiv (Gymsalbygget/badet ved Os ungdomsskule, journ.mrk).

– Den er positiv, svara prosjektsjef Halvor Hanevik.

Saman med brukargrupper og andre har prosjektavdelinga jobba med saka.

– Vi er no ferdige å programmere bygget. Der har blant anna brukergrupper, tillitsvalde og verneombod vore med, og vi er no einige om innhaldet. 

– No går vi i gang med å detaljteikna bygget, både byggeteikningar og dei andre tekniske teikningane som må på plass for at vi kan legga det ut på anbod. Vi håper på å få det ut på vårparten 2018.

Bygger «frihall»

Hanevik forklarte at dei har ein spesiell fokus på saneringa av det eksisterande bygget.

– Det er også utfordrande grunnforhold som vi må ta omsyn til. Planen er å ferdigstilla bygget i løpet av 2019. Det blir ikkje til skulestart, presiserte prosjektsjefen.

– Vi kjem i tillegg til å setja opp ein midlertidig rubhall for skulen si aktivitet medan vi held på.

– Ein ting til vi prøver å få til innanfor gjeldande regulering er å bygga noko tilsvarande det som blir kalla ein «Frihall». Det er rett og slett eit stort tak, eller overbygg som ein kan driva aktivitet under, tørt og godt både i skuletida og på fritida, avslutta Hanevik.

Manglar plass til dans

I 2. tertialrapport er også prosjektet omtale når det gjeld innhald.

Under Os kulturskule står følgjande: «Da det viser seg at vi ikkje kan kombinera musikkrom og dans i OsUaktiv, ser vi etter nye lokale for dans. Kapasiteten i Oseana er sprengd, og vi har 80 elevar på venteliste.»

Fleire saker