Slik ser utomhusplanen ut i saka som no skal opp i PBU (ill: ABO)

Seier ja til to av tre blokker

Administrasjonen vil gje dispensasjon for to av tre blokker i Hamnevegen.

image
Av: Andris Hamre

Reguleringsplanen for Hamnevegen, Lientomta blei første gang godkjent i 2012. I ei ny handsaming i 2015 godkjente Plan- og bygningsutvalet (PBU) den endra reguleringsplanen for Hamnehagen/Lientomten men med ein juridisk bindande illustrasjonsplan.

Denne har ikkje kommunen og utbyggjar vore heilt samde om korleis skulle tolkast og i september 2017 kom saka oppatt som ei byggjesak og søknad om dispensasjon frå reguleringsplanen.

Søknaden blei då avslege av politikarane i PBU.

– Reguleringsplanen er heilt ny. Utvalet har ei grunnleggande haldning om å vera strenge med å dispensera frå så nye planar. I tillegg er illustrasjonsplanen her juridisk bindande. Eit samla utval konkluderte difor med at dette var så store endringar at det ikkje kan godkjennast med dispensasjon, men at tiltakshavar i staden må komma med ei omregulering, fortalde leiar i PBU, Gustav Bahus (Frp) etter møtet.

Seier ja til blokk 1 og 2

I det kommande PBU-møtet skal saka opp på nytt, som ein søknad om dispensasjon frå reguleringsplan. Administrasjonen kjem denne gang utbyggjaren litt i møte i det dei innstiller på ein dispensasjon for bustadblokk 1 og 2, men ikkje for bustadblokk 3 som ligg samanhengande mot svingen i Hatvikvegen.

I saksutgreiinga grunngjev adminstrasjonen standpunktet mellomanna slik.

Hus 1

– Hus 1 i omsøkte prosjekt har fått ein utforming som ikkje bryt vesentleg med format og strukturar i illustrasjonsplanen. Det har ein klar offentleg side mot Hamnevegen og ein meir privat fellesside oppe. Grepet fungerer og det er tilstrekkeleg med bukvalitetar for den enkelte eining. Sett frå Hamnevegen dannar bygget ein fin vidare linjeføring av Seniorsenteret sin fasade.

– Sjølv om bygg 1 no er knytt saman til eit bygg, har fasadane ein utforming og materialbruk som gjer til at bygget ikkje framstår som eit monotomt samanhengande volum. Ulik farge og variasjon på høgder gjer ein variasjon i bygget som gjer det ein offentleg side som fungerer.

– Ingen deler av bygg 1 har høgare gesims enn det planen opnar for. Totalt sett ligg høgdane vesentleg lågare enn det som er regulert i illustrasjonsplanen.

– Byggesak legger avgjerande vekt på at dei grepa som føresett dispensasjonen gir lågare byggehøgde på bygg 1 og at dette gjer betre sol og utsiktstilhøve for bustadene bak. Prosjektet får i tillegg ein betre nedtrapping mot eldresenterert og mot bustader nord for planområdet. Ved å samle byggene får ein eit større uteareal i prosjektet noko som er positivt. Samla sett er fordelane difor kvalifisert større enn ulempa dispensasjonen representerar.

Hus 2

– Byggesak kan ikkje sjå at planens intensjon vert vesenleg tilsidesatt ved ein dispensasjon når det gjeld bygg 2. Bygget har varierende høgder og fasadene er saksa og delvis brutt opp. Hus 2 samsvarar i volum, plassering og høgder i stor grad med godkjent regulering med unntak av del delen som ligg mot vest. Her er det lagt på 1,8 meter i høgda (Hus 9 i gjeldande illustrasjonsplan). Etter byggesak si vurdering vert ikkje reguleringsplanen vesentleg tilsidesett sjølv om ein flyttar på høgdane på hus 2.

– For naboen bak i Haugsneset 1 utgjer endringa noko endring i utsikt, ved at den vestlige delen av bygg 2 vert noko høgare (1,8 meter), mens den maksimale høgda på hus 2 ligg noko lågare (1,2 meter). Ulempen for nabo vert at den høgaste delen av bygget kjem litt nærmare, mens det vert ein fordel at den totale høgda vert lågare. Byggesak kan ikkje sjå at endringen utgjer ein vesentleg ulempe for nabo i høve utsiktstap når det gjeld hus 2.

– Også her meiner byggesak at fordelane ved justeringen er kvalifisert ved at bukvalitetane for bustader på toppen av bygg 2 får betre utsikts- og soltilhøve. Mellom anna får dei ein solrik og støyskjema takterasse mot vest. Dette er relevante arealdisponeringsomsyn og kvalitetar som kommunen kan vektlegge.

Hus 3

– På illustrasjonplanen er husene mot Hatvikvegen delt opp i to volum. Ein rekke med tre hus lengst mot nord (hus 10-11-12), og to hus mot sør (hus 13-14). Husene er bundet saman med svalganger/balkonger.

– Hus 3 er det bygget som i volum og fotavtrykk i størst grad fråviker gjeldande reguleringsplan. Bygget framstår tungt og dominant og formgrepet som følger Hatvikvegen er med å understø dette. Bygget bør delast opp i fleire volum slik gjeldande plan legg opp til. I nord fråviker bygget fra godkjente byggehøgder i illustrasjonsplan. Nabo som ligg rett bak denne delen av hus 3 har merknader til endringa. Hus 3 kan med enkle grep omprosjekterast slik at høydene stemmer med godkjent reguleringsplan. Prosjektet vil da få eit mindre massivt møte mellom hus 2 og 3, dersom byggehøgdene vert tilpassa godkjent regulering.

– Etter ei samla vurdering finn byggesak at ein dispensasjon frå reguleringsplan i dette tilfellet vesentleg set til side planens intensjon. Byggesak legg vekt på at volumet i Bygg 3 framstår som tungt og dominant. Volumene i den nye bebyggelsen må nedskalerast for å komme illustrasjonsplanen meir i møte. Dersom ein ønskjer ein annan type bygg enn i vedtatt plan som støyskjerm mot fylkesvegen, må bygningskroppen likevel utformast på ein måte som i større grad reflekterer intensjonane om ein meir oppdelt, variert struktur, med luft og ljos mellom voluma, og eit meir breidspektra repertoar av byrom mellom husa. Det vert difor tilrådd at denne delen av dispensasjonen vert avslege.