Ordførar Marie Bruarøy signerte avtalen, sjølvsagt direkte på eit smartboard, saman med dei andre kommunane (privat foto)

Signerte historisk avtale

Vil samarbeida med ni andre kommunar.

image
Av: Andris Hamre

Med satssekretær Paul Chaffey frå kommunal- og moderniseringsdepartementet  som vitne signerte ti kommunar i Bergensregionen fredag ei regional digitaliseringsavtale.

– Os kommune har det siste året delteke i forprosjektet til det som blir kalla «Samordna regional digitalisering» saman med Bergen, Fusa, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy, Lindås, Radøy og Meland.

– Kommunane ønskjer å vidareføre arbeidet, formalisert gjennom samarbeidsavtalen, fortel ordførar Marie Bruarøy.

Utveksle erfaring og byggje kompetanse

Formålet med det regionale digitaliseringssamarbeidet er å sikre betre tenester til brukarane - som raskare saksbehandling, betre kvalitet i tenestene og auka grad av sjølvbetjening.

– Bergen kommune har eit stort og tungt kompetansemiljø innan digitalisering, systemarkitektur og informasjonssikkerheit. Gjennom digitaliseringssamarbeidet kan Os og andre kommunar i regionen dra nytte av kunnskapen og erfaringane i dette miljøet – og samstundes utveksle erfaringar og bygge opp eigen kompetanse.

Nyskapande

Os kommune ønskjer å vere ein nyskapande og moderne kommune og ta i bruk nye og smarte teknologiske løysingar til beste for innbyggarane. 

– Då treng vi gode samarbeidspartnarar. Gjennom det regionale samarbeidet og ein felles digitaliseringsstrategi er vi med på å etablere ein felles system- og kompetanseplattform som vil styrke oss og gjere oss endå betre i stand til å ta i bruk desse løysingane. 

– Samarbeidet gir oss felles faglege arenaer og tilgang til felles ressursar, som personvernombod. Det vil òg gjere det enklare for oss å møte krav til digitale løysingar i statlege og regionale prosjekt, avsluttar Bruarøy.

Fleire saker