Skisse av bru over Bjørnafjorden, her sett frå Reksteren mot Øyane. (Ill.: Statens vegvesen)
Skisse av bru over Bjørnafjorden, her sett frå Reksteren mot Øyane. (Ill.: Statens vegvesen)

Skal teikna fire ulike brualternativ

Hordfast: Eit stort team av ingeniørar startar ny utgreiing i november. 

Kjetil Vasby Bruarøy
09. november 2018 - 19:04

Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt har fått i oppdrag av Statens vegvesen å finna den mest fordelaktige bruløysinga på E39 over Bjørnafjorden. Arbeidet skal gå parallelt med ei anna, uavhengig prosjekteringsgruppe. 

Den planlagte flytebrua på 5 kilometer blir verdas lengste.

– I eit slikt prosjekt finst det inga standarløysing. Vi har saman med partnarar etablert ei gruppe med spisskompetanse frå samferdsle og bruer, offshore og marin verksemd. Dette er eit spennande oppdrag som krev utvikling av teknologi, og vi er sjølvsagt nøgde med å få vera med på å utvikla ei endeleg bruløysing, seier avdelingsleiar Gunnar Egset i Multiconsult/ Johs Holt.

To prinsipp - fire variantar

Det skal utgreiast fire brualternativ basert på to hovudkonsept: sideforankra og endeforankra flytebru.

Arbeidet blir utført på oppdrag av Statens vegvesen region vest, og inkluderer å videreutvikla og dokumentera fire definerte brualternativ. Dette vil gi underlag for Statens vegvesen si endelege avgjerd om brualternativ.

Svein Erik Jakobsen frå Aas-Jakobsen skal vera leiar for prosjekteringsgruppa.

– Dette er kanskje det mest utfordrande samferdsleprosjektet i Noreg i moderne tid, og vi ser fram til å bringa dette nærmare ei endeleg realisering, seier Jakobsen.

Frå 40 til 11 minutt

Brua over Bjørnafjorden er som kjent ein del av E39-prosjektet som skal knyta saman Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger. Ein meir stabil og vesentleg raskare reiseveg er venta å gi stor samfunnsgevinst nasjonalt og regionalt. 

Flytebrua er planlagt med gang- og sykkelveg, fire køyrefelt og ei fartsgrense på 110 km/t.

Ferjeturen som i dag tar cirka 40 minutter blir erstatta av ein biltur på 11 minutt når brua er ferdig.

10 månadar med høgteknologi

Den 5 km lang og 600 meter djupe fjorden krev ny bruteknologi for at den skal kunna kryssast med bil. Statens vegvesen har jobba med prosjektet sidan 2009.

– Dette er eit svært innovativt og grensesprengande prosjekt som utfordrar etablerte standardar. Det er spennande å vera ein del av eit team som mobiliserer det beste av nasjonal og internasjonal ingeniørkompetanse, seier Erik Sundet, avdelingssjef for bru og geo i COWI.

Arbeidet med konseptutgreiing startar no i november og held fram til august 2019. Statens vegvesen har opsjon på yttarlegare bistand ut 2020. I val av leverandører til konseptutredningen har kvalitet, kompetanse og pris vore avgjerande. 

Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult har knytt til seg Aker Solutions, Entail, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Moss Maritime og DISSING+WEITLING architecture som underleverandørar med supplerande spisskompetanse på sentrale område.

Statens vegvesen er blant dei som måndag kjem til folkemøte i Øyane om bru over Bjørnafjorden, eit møte arrangert av Os Venstre, som er imot brua.

• Midtsiden samleside: Hordfast

Les meir om

Lokal Veg E39 Hordfast