Tidlegare kunne eldre gå med rullator i denne vegskuldra, men så blei delar av asfalten fjerna. (Lesarbilde)

– Trafikksikkerheten på den ene siden er lik null

Lesarinnlegg: Eldre med rullator går i veibanen etter fjerning av asfalt.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Jeg stiller spørsmål om trafikksikkerheten langs Ulvenveien fra Spar-butikken og til avkjørsel til adressene Ulvenveien 381-389.

• Les òg: No kjem det gangfelt ved Kloppamyra

Her er det som kjent laget en ny gang og sykkelvei langs hele Ulvenveien, men trafikksikker for de som bor på motsatt side av veien er lik null.

Langs veien fra nevnte adresser og ned til Spar-butikken var det etter endt asfaltering en god veiskulder som kunne brukes av fotgjengere fra de nevnte adresser. Her bor det en del eldre mennesker, der noen må bruke rullator for å holde seg stødig.

I ettertid, under ferdigstillelse av Ulvenveien, så har denne brede veiskulderen blitt krympet betraktelig.

Dette medfører at eldre mennesker med rullator må ut i veibanen for å kunne bevege seg noenlunde problemfritt. Det er vanskelig for dem å gå med rullator i grus/pukk. Alternativ er at de må krysse Ulvenveien fra avkjørsel og over veien, gå 50-60 meter langs gang og sykkelfelt, for så krysse tilbake på rett side for å gå på butikken.

Trafikken er til tider ganske høy langs denne veien, og alle vet at mange gamle mennesker ikke beveger seg med stor hastighet.

Jeg var i kontakt med Statens vegvesen for å høre om det var mulig å få beholde en bred veiskulder, så eldre mennesker kunne bevege seg problemfritt langs Ulvenveien, uten å måtte bevege seg ut i trafikken, men fikk ikke gehør for dette, da de forholdt seg til regelboken.

«I anleggsfasen ble vegen asfaltert mye bredere enn det som var regulert. Det gjenstående asfalterte arealet bak den hvite stripen er definert som vegskulder. Etter at vegmerkingen var på plass ble overflødig asfalt langs vegskulderen fjernet fordi dette er definert som en grøft. I våre håndbøker er det gitt krav til vegbredde og vegskulder i forhold til drift- og vedlikehold. Når det regner skal vannet renne ned i grøften slik at det ikke blir isdannelse ved kryssingspunktet. Når det er snø skal skulderen og grøften være en lagringsplass for denne snøen. Selv om vi har fjernet deler av asfalten så er det likevel mulig å gå langs Ulvenvegen på vestsiden. Vi vil likevel anbefale å bruke den nye gang- og sykkelvegen selv om det medfører at enkelte må krysse vegen på to steder for å kommet til butikken» står det i svaret.

Det ble spurt om det ikke var mulig med litt sunn fornuft, for å lette bruken for eldre fotgjengere langs veien slik at de kunne ferdes trykt med rullator. Dette fikk jeg ingen respons på.

Det høres stivbeint ut for meg, hva synest du?

Tore Lundgren

Fleire saker