Om bru over Bjørnafjorden blir bygd, vil den truleg landa i Øyane, via ytste Gulholmen. (Ill.: Statens vegvesen)
Om bru over Bjørnafjorden blir bygd, vil den truleg landa i Øyane, via ytste Gulholmen. (Ill.: Statens vegvesen)

Vidare arbeid med ny NTP

Knut Arild Hareide vil møta fylkeskommunen i august.

Kjetil Vasby Bruarøy
23. mai 2020 - 10:55

Fylkeskommunane og fleire av dei største bykommunane har no lagt fram forslag til løysingar på viktige transportutfordringar.

– Forslaga vert ein viktig del av arbeidet med ny Nasjonal transportplan, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide i ei pressemelding fredag.

Fylkesutvalet i Vestland prioriterte i april ned Hordfast, men då endeleg uttale blei forma i fylkestinget 12. mai kom ferjefri E39 inn på prioriteringslista igjen - men utan at trasé eller ordet «Hordfast» var nemt.

Delar av uttalen frå Vestland fylke:

I punkt 1: Fylkestinget merkar seg at sentralere presentantar frå regjeringspartia  i mai 2020 gjev oss støtte i betydninga av å både få rassikre E16 og å få bygd ferjefri E39. Me føreset at løyvingane ti ldesse vert prioritert i første del av planperioden.

Les heile protokollen på vlfk.no

Om bru over Bjørnafjorden blir bygd kan køyreturen frå Reksteren til Øyane sjå sånn ut (video frå oktober 2019).

– Det er for tidleg å seie noko konkret om forslaga vi har fått. Eg møter fylka og andre aktørar i august, og ser fram til det. I ny Nasjonal transportplan vil vi legge vekt på løysingar som er effektive og som har best mogleg samfunnsøkonomisk lønnsemd, både når det gjeld kva for løysingar vi går vidare med og korleis dei vert utforma.

– Vi skal legge fram ein transportplan som er strategisk og overordna, ikkje minst for å kunne gjere best mogleg nytte av ny teknologi. Eg vil også slå fast at trafikktryggleik vil få høg prioritet, saman med meir klimavenlege løysingar, seier Hareide.

I invitasjonen til å legge fram prioriterte forslag peikte Samferdselsdepartementet på kva som var viktig å legge vekt på:

  • Forslag til løysingar skal settast opp i prioritert rekkefølge.
  • Løysingane må kunne handtere dei utfordringane som vert omtala. Det er viktig at samanhengen mellom utfordringar og forslag til løysingar er gjort godt greie for.
  • Fylkeskommunane og storbykommunane skal gjere greie for i kva for omfang dei prioriterer å setje i verk løysingane på område der dei sjølv har eit ansvar.
  • Fylkeskommunane og kommunane vert også bedne om å foreslå korleis dei kan bidra til å redusere kostnader og planleggingstid.

Forslaga frå fylkeskommunane, dei største bykommunane og Sametinget saman med svara på ulike oppdrag vert fortløpande lagt ut på denne nettsida: regjeringen.no/NTPoppdrag

Arbeidet med ny transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 vert lagt fram våren 2021.

Samferdselsdepartementet har bedt om ulike innspel til arbeidet frå fylkeskommunane, dei største bykommunane, Sametinget og KS. Departementet har også gitt fleire deloppdrag til transportverksemdene  (Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen).

Næringslivet, arbeidstakarorganisasjonar og interesseorganisasjonar har vore invitert inn i arbeidet, og 11. mai arrangerte Samferdselsdepartementet eit digital folkemøte.

Svara på oppdrag og andre forslag og innspel er på høyring fram til 1. juli 2020.

Det er lagt opp til møter med fylkeskommunar, dei største byane, Sametinget, næringsliv og brukar- og interesseorganisasjonar i august.