Slik er P-huset skissert i reguleringsplanen når det er ferdig utbygd (ill: Os kommune/Link Arkitektur)

Vurderer motsegn mot P-hus

Fylkeskommunen er ikkje nøgd med planane for P-hus på Osøyro og vurderer å koma med motsegn.

Av: Andris Hamre

Rett før jul la Os kommune ut detaljregulering for parkeringsanlegg Os sentrum vest ut til offentleg ettersyn. Som prosjektsjef Halvor Hanevik orienterte om på budsjettkonferansen i november ser kommunen for seg ei trinnvis utbygging av parkeringshuset

I februar orienterte ordførar Marie Bruarøy (H) formannskapet om at ein no var kome til einigheit med Circle K om avhending av tomta og at bensinstasjonen skal vera vekke i løpet av sommaren/tidleg haust

Vurderer motsegn

No har Hordaland fylkeskommunen kome med sitt fråsegn til det offentlege ettersynet på reguleringsplanen. Der varslar dei at dei vurderer å koma med motsegn mot planen.

– Hordaland fylkeskommune har vesentlege merknader til planforslaget når det gjeld regionsenterutvikling, samferdsel, barn- og unges interesser, folkehelse/støy og krav til konsekvensutgreiing, og vi vurderer å tilrå motsegn, heiter det i konklusjonen frå fylkeskommunen.

Motsegnet skal handsamast politisk og vil krevje lengre sakshandsamingstid frå fylkeskommunen. Dei ber difor om eit drøftingsmøte med kommunen så snart som råd og utsett frist for politisk handsaming i slutten av april.

Kan vera ein god idé, men...

Fylkeskommune anerkjenner i sitt svar at eit P-hus på Osøyro kan vera ein god idé, men meiner at planforslaget ikkje er godt nok.

– Forslag til reguleringsplan er lite detaljert og legg opp til at mykje skal løysast i ein illustrasjonsplan til søknad om rammeløyve. Bustadområder i raud støysone må gjennom grundig planlegging for at løysingane skal verte gode, dette må gjerast på reguleringsplannivå. 

– Det er ikkje opplyst om reguleringsplanen omfattar areal på over 15 000 m2, men med ein etasje under bakken og fem etasjar over bakken er det sannsynleg at KU-grensa vert nådd. Etter KU-forskrifta, vedlegg II, skal også utviklingsprosjekt for by- og tettstadsområder, inkludert kjøpesenter og parkeringsanlegg, vurderast og grunngjevast i høve til behov for konsekvensutgreiing.

Publikumsretta aktivitet i 1. etg

Fylkeskommunen meiner parkeringshuset bør sjåast på som ein del av Os sentrum og at ein bør legga til rette for publikumsretta aktivitet i 1. etasje.

– Reguleringsplanforslaget legg opp til ein samanhengande fasade på omlag 130 meter, med parkering i fyrste etasje. I tredje byggjetrinn vert det lagt opp til eit nytt bygulv med handel og service i 2. etasje, men det er ikkje gjort greie for korleis dette skal fungere som ein integrert del av sentrum.

– Planområdet må sjåast på som ein del av sentrum og nye bygg her må utformast slik at det vert ei forlenging av bystrukturen. Spesielt viktig er det at planområdet både ligg langs Byvegen som er inngangen til Osøyro, og vil opplevast som avslutning på det sentrale byrommet «Bydraget» på andre sida av Byvegen. Korleis binde saman Os sentrum vest-området med det eksisterande sentrum, over den trafikkerte Byvegen, er ei sentral problemstilling, meiner fylkeskommunen.

Gangbru ikkje god løysing

I planen har kommunen skissert ei gangbru frå P-huset til «Bydraget». Dette er ikkje ei god løysing i følgje fylkeskommunen.

–  Den regionale senterplanen har som mål at sentrum skal ha god framkome for kollektivtransport og vere svært godt tilrettelagd for gåande og syklande. Områdeplanen viser ei gangbru over Byvegen i om lag 5 meter høgde, og det vert vist til denne i reguleringsplanforslaget. Opphøgd gangbru midt i sentrum er ikkje ein god løysing for å skape attraktive tilhøve for gåande. Det er avgjerande at gode og sikre kryssingar av Byvegen for mjuke trafikantar vert løyst i reguleringsplanen.

Må ta omsyn til kollektivterminalen

Fylkeskommunen er også uroa for kva konsekvensar P-huset vil få for kollektivterminalen.

– Sentrumsområdet er eit viktig knutepunkt for kollektivtrafikken, og for å oppretthalde eit effektivt tilbod er det viktig at trafikkløysingane fungerer rasjonelt. Samferdselsavdelinga/Skyss meiner at etablering av p-hus kan vere uheldig for trafikkavviklinga i rundkøyringa, vi vil difor rå til å gjennomføre ein trafikkanalyse for å avdekke moglege problemstillingar.

– Vidare kan detaljreguleringa for parkeringsanlegget gi utfordringar og avgrense utforminga av framtidig kollektivterminal. For å sikre at kollektivterminalen vert bygd med naudsynt funksjonalitet bør forslag til kollektivterminal verte vurdert og teikna ut i samband med dette planarbeidet slik at naudsynte avklaringar mot fylkesvegen verte sikra og avklart. Det er særskilt behov for å vurdere inn-/utkjøringspunkt i nordre ende av terminalen, og eventuell busslomme ut mot fylkesvegen, dersom det skulle være aktuelt.

Dette er eit motsegn

Motsegn er eit virkemiddel som kan nyttast dersom ein plan er i strid med nasjonale interesser, viktige regionale interesser eller andre vesentlege interesser. Ei motsegn skal grunngjevast ut frå nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer. Så lenge det finnest ei motsegn kan kommunen ikkje vedta endeleg plan.

Fleire saker