Gisle Hesjedal (Ap) er forundra over at Frp/H ikkje røysta for forslaget om veg til Fusa med bru utanom sentrum (foto: Andris Hamre)

Veg frå Os til Fusa – ein tapt mogelegheit

Lesarinnlegg: Det var no mogelegheitsvindauget var ope. Den mogelegheita greip Arbeidarpartiet, medan Høgre og Frp svikta, skriv Gisle Hesjedal.

Av: Lesarinnlegg

Tysdag kveld handsama kommunestyret høyringsforslag til Regional transportplan Hordaland 2018-2029. Høgre og Frp valde å røysta mot Arbeidarpartiet sitt framlegg om å leie trafikken på fylkesveg 552 utanom Osøyro, og vidare at det vert bygd bru til Fusa. Dei sa altså nei til at dette skulle inn på lista over vegprosjekt som Os kommune ber om å få prioritert i perioden 2018-2029. Til Os og Fusaposten seier Emil Brimsholm (H) at ”å ta noko slikt berre over bordet vert litt vanskeleg, særleg når det gjeld å kryssa Osvassdraget med ny bilveg.”

Trafikken gjennom rundkjøringa i Os har vore eit tema i mange år, blant anna under saka om utbygging på Bjånes. Alle har forstått at det berre er spørsmål om tid før vi må finna ei anna trafikkløysing gjennom sentrum.  Ei slik løysing må nødvendigvis innebere at Osvassdraget må kryssast, ein eller annan stad, på ein eller annan måte. Så at dette kom brått på, slik Brimsholm hevdar, står ikkje til truverde. Vidare hevdar Brimsholm at dei ikkje fekk diskutert forslaget, då dei alt hadde hatt gruppemøte. Vel, Høgre og FrP hadde felles gruppemøte i løpet av kommunestyremøte, fleire timar etter at forslaget var levert inn. Så dei hadde rikeleg tid til å diskutere saka, om dei ville.

Forslaget frå Os Arbeidarparti var som følgjande:

”Nytt prosjekt nr. 10 på prioriteringslista: Svegatjørn/Lyseparken - Fusa/Eikelandsosen. Ny FV. 552 der trafikken leiast utanom Osøyro, og Fusafjorden vert kryssa med bru. Heile FV. 552 blir rusta opp med gul midtstripe.”

Forslaget seier ingenting om kor eller korleis Osvassdraget skal kryssast, og det seier heller ingenting om kor ei bru til Fusa bør gå. Slike spørsmål må sjølvsagt framtidige utgreiingar gje svar på. Forslaget seier heller ingenting om kor mykje ny trasé som må byggast, eller kor mykje ein kan nytta av dagens FV 552. Til orientering så startar FV 552 i dag i rundkjøringa ved Uno-X, altså like ved Svegatjørn, og sluttar i Eikelandsosen. 

Det er derfor vanskeleg å sjå at det skal vera noko kontroversielt i forslaget. Om Høgre og Frp berre var ueinig i delar av formuleringa, så kunne dei nytta debatten i kommunestyret. Ingen av dei 18 kommunestyrerepresentantane frå Høgre og Frp kommenterte Arbeidarpartiet sitt forslag då dei hadde høve til det. Om dei hadde funne det naudsynt kunne dei også bede om nytt gruppemøte for å diskutere formuleringa. Heller ikkje den moglegheita nytta dei seg av. 

Det var no Regional transportplan Hordaland 2018-2029 vart handsama. Det var no vi hadde mogelegheit til å bli høyrd. Det var no mogelegheitsvindauget var ope. Den mogelegheita greip Arbeidarpartiet, medan Høgre og Frp svikta.

Gisle Hesjedal
Os AP

Fleire saker

bilde-midtsiden

Nye Flesland

19. august 2017

Les om arkitekturen og kapasiteten - og se liste over de nye butikkene og restaurantene.

bilde-midtsiden

Frå Fana til Os

18. august 2017

Etter to sesongar i 2. divisjon har Skage Simonsen Lehland (19) blitt klar for Kuventræ.

bilde-midtsiden

Sommaren gjorde comeback!

18. august 2017

Fredag midt på dagen fekk vi ein forsmak på finvêret vi har i vente frå søndag og ut neste veke.

bilde-midtsiden

Framdrift på Lyssand

18. august 2017

Gatelys kan koma i oktober, men Hegglandsdalsvegen må utbetrast og flyttast før gangveg kan byggast.

bilde-midtsiden

– Vern om verdiane i hamna

18. august 2017

Natt til torsdag blei utstyr stole frå ein båt i Hatvik. – Dette er ei tid med høgare risiko for tjuveri, åtvarar politiet.