Lokal | 08. mars 2012

Arealplanen til Oslo?

Fylkesmannen seier seg ferdig med mekling og ber kommunen retta arealplanen eller senda den til departementet for endeleg avgjerd.

Os sentrum frå lufta (foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Andris Hamretorsdag 08. mars 2012 09:35

Då plan- og bygningsutvalet handsama rullering av den overordna arealplanen for Os 2011-2022 for andre gong 15. desember fatta dei vedtak med fem (3 Frp, 2 H) mot fire (2 Ap, 1 Sp, 1 TvS) stemmer om å senda planen vidare til endeleg handsaming i kommunestyret.

Sidan dei visste at det låg motsegn frå fylkesmannen til planen inneheldt vedtaket òg at kommunen først måtte gjennomføra ordinær mekling i samsvar med §5-6 i plan- og bygningslova.

Problemet er at fylkesmannen meiner at ei slik ordinær mekling fann stad då kommunen og fylkesmannen drøfta fylkesmannen sine motsegn mot arealplanen på eit møte 17. august 2011.

Godt møte, men opprettheldt motsegn

Etter det aktuelle møte sa ordførar Terje Søviknes til Midtsiden at det hadde vore eit godt og produktivt møte og eit viktig steg for den omfattande prosessen. Håpet då var å kunne ferdighandsama planen med det dåverande kommunestyret.

I oktober kom det eit brev frå fylkesmannen kor han opprettholdt motsegna på eindel av områda (sjå nederst i artikkelen) og det lot seg ikkje gjera å nå målet om å få saka ferdig med det dåverande kommunestyret.

Hadde venta meir av kommunen

No har fylkesmannen igjen sett på motsegna etter at han fekk ei oppmoding frå kommunen om å innkalla til meklingsmøte.

- Fylkesmannen har etter at vi fekk brevet med førespurnad om mekling, tatt ein ny gjennomgang av dei attståande motsegnene. Konklusjonen etter gjennomgangen er at vi ikkje finn grunn til å trekke fleire motsegner.

- Dialogmøtet med Os kommune den 17.08.2011 var i realiteten eit meklingsmøte der Fylkesmannen imøtekom Os kommune svært langt. Vi hadde derfor forventa at Plan- og bygningsutvalet hadde gått inn i ei reell drøfting av dei motsegnene som står att, skriv fylkesmannen i eit brev datert 29. februar.

Fylkesmannen kan ikkje sjå at kommunen har lagt fram korkje nye argument eller opplysningar etter møtet i august og rår kommunen til anten å gjera ei konkret handsaming av dei attståande motsegna, eller å senda kommuneplanen til miljøverndepartementet for endeleg avgjerd.

Dette er fylkesmannen sine motsegn:

Krins 1 Osøyro

B9 Klyva
Området må ut av planen fordi det vert vurdert at det er sett av nok byggeområde i Bjånesplanen.

11 Valla
Dette er eit LNF-spreidt område i det opprinnelege planforslaget. I revidert plan er det lagt som byggjeområde med bustadføremål slik ein var einig om på møtet. Men området må reduserast til å gjelde allereie utbygd areal.

O3 og I2 Moberg
Etter ein nærmare vurdering er konklusjonen at områda må takast ut pga jordvernomsyn.

Krins 2 Kuven

B3 Nygård
Området må utgå av omsyn til landbruksinteressene, jf. motsegn frå Statens landbruksforvaltning.

B5 Kuventræ
Arealet må utgå som bustadføremål. Det må visast som gravplass i plankartet. Det vert vist til Statens landbruksforvaltning si motsegn mot bustadbygging her og trongen for gravplass i området.

Krins 3 Søfteland

B3 Gåsekilen
Området må utgå av omsyn til nasjonal politikk i høve til vassdrag. Motsegn vert oppretthalde. Området kjem også i konflikt med sumpområde merka som C-verdi i
naturtypekartlegginga jf. ”Vurdering etter naturmangfaldlova” datert 26.9.11.

Krins 4 Søre Neset

B4 Baggavegen
Av omsyn til jordverninteressene og kulturlandskapet må dette området takast ut.

B7 Halhjemsmarka
Fylkesmannen har vurdert dette i høve til ny kartlegging av biologisk mangfald for Bjørnen og i høve til ”Vurdering etter naturmangfaldlova”. I vurderinga kjem det fram at det er to naturtyper av A-verdi i området i tillegg til verdifull skog. Området er også eit viktig regionalt friluftsområde.

M2 Hauglandsjøen
Fylkesmannen har vurdert dette området og finn at ei småbåthamn vil vere i konflikt med friluftsliv og strandsoneverdiar. Det er eit regionalt svært viktig friluftsområde på land og i sjøen, noko det ikkje vart opplyst om på møtet. I kartet er området vist som HA, slik vi tolkar det.

M4 Halhjem
Fylkesmannen har vurdert området av omsyn til biologisk mangfald og naturmangfaldlova. Planområdet grensar opp til eit område med viktig naturmangfald. Dersom det vert bygd småbåthamn her er det ein reell fare for ein auke i samla belastning jf. naturmangfaldlova § 10. M4 ligg også i eit viktig friluftsområde i sjø og på land.

Krins 5 Søre Øyane

B5 Røttingen
Fylkesmannen har vurdert dette av omsyn til biologisk mangfald. Det er uheldig å gå fram på kanten mot edellauvskogen ned mot pollen som er eit regionalt svært viktig friluftsområde.

B7 Torsneset
Området er lagt inn igjen i plankartet etter møtet 17. august, jf. notat frå ordførar Terje Søviknes datert 19. august 2011. Arealavgrensing og planføremål er lagt inn i samsvar med reguleringsplan som er vedtatt i kommunestyret, men ikkje eigengodkjent pga motsegn frå fylkesmannen. Fylkesmannen viser til at motsegna gjeld den delen av bustadføremålet som ikkje er i samsvar med gjeldande kommuneplan. Byggjeområdet må reduserast i tråd med dette.

Krins 6 Nore Neset

B3 Skeisstøa
Fylkesmannen opprettheld motsegna av omsyn til kulturlandskap, jordvern og vassdrag. Motsegna gjeld arealet med føremål framtidig bustadområde.

I 1 Ådnadalen
Fylkesmannen opprettheld for ordens skuld motsegn her av omsyn til jordvernet. Det kan elles synest som om området allereie er tatt ut av planen frå kommunen si side.

Krins 9 Hegglandsdalen og Indregardane

N1 Skavhedlo
Fylkesmannen opprettheld motsegn.

I etterkant av møtet 17. august har kommunen fått utarbeidd ei vurdering etter naturmangfaldlova. På bakgrunn av det og på bakgrunn av at det har kome andre nye
opplysningar som ikkje vart lagt fram frå kommunen si side i møtet og som ikkje var tatt opp i konsekvensutgreiinga, har vi sett at det for nokre område ikkje var tilstrekkeleg informasjon til at vi kunne vurdere godt nok om motsegn kunne trekkast. Vi gjer greie for desse områda under:

Krins 3 Søfteland B4/32 Hatlelid/Gåssand
I møtet 17. august var vi einige om at dette området ikkje skulle takast ut. Etter å ha sett nærmare på det har vi funne at det ligg delvis inne i eit regionalt svært viktig friluftsområde (jf. www.kart.ivest.no som viser kartlegging og verdsetting av regionalt viktige friluftsområde i Hordaland). Åssida søraust for Gåssandvegen består av naturtypen kystfuruskog med innslag av eik. Kystfuruskog er ein viktig naturtype som har stor biologisk verdi og har ein spesiell kystflora med innslag av raudlisteartar. Kystfuruskog er ein av naturtypane som er aktuell som utvald naturtype i neste runde av vurdering av naturtypar. Dette var opplysningar som vi ikkje hadde i møtet, og det er heller ikkje opplyst i konsekvensutgreiinga. Vi meiner difor at saka ikkje var godt nok opplyst frå kommunen si side i møtet. Fylkesmannen meiner at planområdet må reduserast slik at kystfuruskogen vert tatt ut av planføremålet. Fylkesmannen har motsegn til storleiken av planføremålet B4/32 Hatlelid/Gåssand.

Krins 6 Nore Neset - N3, N4 Særvold
I møtet 17. august vart det semje om ei redusering av naustområda på Særvold. Det vart ikkje opplyst frå kommunen i møtet at Perholmane, like utanfor N4, er fuglereservat med ei 50 m sone for ferdslerestriksjonar. Det er heller ikkje vurdert i konsekvensutgreiinga. I følgje 5 observasjonar dette året (2011) har det på ny vore hekkande par av grågås og terne på Perholmen. Dette er nye opplysningar som gjer at Fylkesmannen ber kommunen kritisk vurdere om det skal byggast naust på N4.

Krins 6 Nore Neset - M3 Austre Hølen
Etter møtet 17. august har kommunen vurdert områda etter naturmangfaldlova. I vurderinga kjem det fram at det er ei naturtypelokalitet av høg verdi (A). I konsekvensanalysen må ein bytte bør med skal slik at det står: skal sikrast i reguleringsplan.

Krins 8 Lysefjorden M3 Sperrevik
På møtet 17. august vart det semje om å ha båthamn med 30 båtplassar i Sperrevik. Vi ser no i ettertid at det er uheldig å plassere ei båthamn like i tilknyting til eit statleg sikra friluftsområde. Det er vanskeleg å sjå at desse to arealføremåla kan sameinast. Hamna vert og liggande i eit regionalt svært viktig friluftsområde på sjø og på land. Dette vart ikkje opplyst i møtet frå kommunen si side. Fylkesmannen meiner saka ikkje var godt nok opplyst på dette punktet, og opprettheld motsegn mot M3.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.