F.v.: Harald Lekven (Sp), Gustav Folkestad (Venstre), Trine Lindborg (Ap), Nils-Anders Nøttseter (MDG), Asle Olsen (SV) og Jakob Enerhaug (KrF). (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Askvikhagen: – Eit interessant forslag

Ein samla opposisjon kommenterer Frp sitt forslag om omsorgsbustadar på Askvikneset.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Torsdag lanserte Bjørnafjorden Frp «Askvikhagen Omsorgssenter» som komande tredje senter med omsorgsbustadar i Bjørnafjorden kommune.

Trinnvis, i fleire «småhus», ser dei for seg å bygga nærmast ein landsby av til saman 100 plassar på den 58 mål store tomta kommunen kjøpte i 2012.

Kva meiner opposisjonspartia om forslaget?

– For det første ønskjer vi òg sjølvsagt å bygga ut sjukeheim eller døgnbemanna omsorgsbustadar etterkvart som behovet melder seg, seier ein samstemt opposisjon.

– Askvikneset er eit interessant forslag som vi er positive til.

Omsyn og open prosess

Midtsiden møtte fredag alle ordførarkandidatane i opposisjonen; Harald Lekven (Sp), Gustav Folkestad (Venstre), Trine Lindborg (Ap), Nils-Anders Nøttseter (MDG), Asle Olsen (SV) og Jakob Enerhaug (KrF).

Saman med positivt syn på Frp sitt forslag er dei klare på kva som bør bli neste steg.

– Vi må la planavdelinga sjå på saka og vurdera både behov og plassering før vi går vidare med dette.

– Det er viktig med gode, opne prosessar der faginstans, naboar og andre får koma med sine innspel før vi bestemmer plassering av neste omsorgssenter i Bjørnafjorden kommune.

I tillegg til vatn og veg, som også Frp i forslaget fortalte måtte betrast for at bygging kunne bli aktuelt, påpeiker opposisjonen at kollektivtrafikk til Askvikneset er relevant.

– Tomta bør uansett forbli kommunal

Ein samla opposisjon er ikkje berre positiv til forslaget om å bygga omsorgsbustadar på tomta, dei er veldig nøgde med at Frp har gått vekk frå ideen om å bygga bustadar på tomta.

– Dette er i tråd med det vi har ønskt i lang tid, og eit viktig bidrag til å sikra ålmenta tilgang til eit fint område i strandsonen.

– Uansett om tomta blir brukt til omsorgsbustadar eller ikkje, så ønskjer vi at kommunen skal halda på eigarskapen til strandlinja.

Fleire saker