Marianne Sæhle (t.v) og Marthe Hammer frå Vestland SV. (Foto: Vestland SV)
Marianne Sæhle (t.v) og Marthe Hammer frå Vestland SV. (Foto: Vestland SV)

Betyr det noko kva lokale folkevalde meiner om abortlova?

Lesarinnlegg: Vestland SV saknar spørsmål om abortlova i dei lokale valprogramma.

Kjetil Osablod Grønvigh
29. august 2019 - 10:33

Kvinners rett til å råda over eigen kropp er under åtak verda over.

Årleg døyr 47.000 kvinner etter usikre abortar (kjelde: Amnesty).

I El Salvadore vart Teodora Vasquez nyss sett fri etter å ha site i fengsel, dømd for å ha drepe sitt ufødde barn. I USA innfører fleire statar i praksis eit abortforbod.

Også her heime vert kvinner sette under press: Fyrst gjennom reservasjonsrett-saka då legar skulle få lov til å nekta kvinner informasjon om abort, og sidan då retten til sjølvbestemt abort vart innskrenka for kvinner med fleire foster.

Vi finn sjeldan desse spørsmåla omtala i lokale valprogram.

Likevel er det ikkje uviktig kva slags holdning våre lokale leiarar har til kvinners rettar.  For fire år sidan såg vi at reservasjonsrett-saka vart ei lokal sak, særleg i mindre kommunar med få fastlegar. Der fastlegane reserverte seg, vart det eit problem for kvinner å få tilgjenge til helsetenester som er lovlege i Noreg.

Røyst difor på eit parti som heilhjarta vil forsvara kvinners frie val den 9. september!

Marthe Hammer, 1.kandidat for Vestland SV
Marianne Sæhle, 4.kandidat for Vestland SV
Gina Barstad, politisk nestleiar i Vestland SV

Les meir om

Lokal Lesarinnlegg