Frå dagens ekstraordinære møte i eit utvida formannskap. (Teams)
Frå dagens ekstraordinære møte i eit utvida formannskap. (Teams)

Den nye forskrifta er klar - formannskapet fekk orientering

Dei første spørsmåla - og noko nytt om besøk på Luranetunet.

Kjetil Vasby Bruarøy
06. november 2020 - 18:37

Frå klokka 13.30 i dag, under videomøte kommuneleiinga hadde med næringslivet, fekk vi ein forsmak på dei lokale, skjerpa smittevernsreglane i Bjørnafjorden kommune, som saman med seks andre omkringliggande kommunar følgjer Bergen.

Klokka 17 i ettermiddag starta eit ekstraordinært møte i Bjørnafjorden formannskap, der politikarane fekk orientering og svar på spørsmål. Møtet var utvida til òg å gjelda gruppeleiarane, men blei ikkje vist på kommune-TV av praktiske årsaker.

Du kan lesa heile forskrifta nedst i artikkelen.

Ordførar Trine Lindborg (Ap) opna møtet.

– Vi har éi sak på lista; covid-19, dette er ei orientering og eit forsøk på å få ei politisk forankring av ny forskrift, sa ordførar.

Presse, lege og administrasjon deltok òg. 

Kommunedirektør Christian F. Fotland fortalte om eit godt samarbeid med fylke og nabokommunar før han orienterte om det formelle og vidare om forskriftene.

Dei første spørsmåla

Fotland fortalte om nokre av spørsmåla som har kome etter at dei lokale tiltaka tidlegare i dag blei gjort kjent.

– Med «faste sitjeplassar» meiner vi ikkje at stolane må vera fastmonterte. Det var eit krav for å ta imot 200, for eksempel på Oseana, men restuarantane treng ikkje ha stolane festa i golvet.

Kommunedirektøren gjentok frå næringsmøtet at tiltaka liknar dei vi hadde i mars og april, men at born og unge er «skjerma».

– Kampar og cupar utgår, men trening kan gå som før hos dei under 20 år, det same gjeld FFO, akademi og anna organisert trening.

Osbadet er stengt for individuelle gjestar, resten av Os Idrettspark er stengt for trening for dei frå 20 år og opp. Men organisert trening for born og ungdom held fram, frå skulesvømming til svøemmeklubben sin aktivitet.

Marie Lunde Bruarøy (H) spurde om frisørar, som har vegleiar som gir dispensasjon for å gå utan munnbind trass rekkevidde på under ein meter, skal følgja rettleiar for bransjen framfor lokal forskrift.

Assisterande kommuneoverlege Jonas Nordvik Dale svarte at forskrift har lovheimel, ein vegleiar er berre eit råd, før Fotland kom med eit tydeleg «nei», forskrift går framfor vegleiar/rettleiar for bransjen.

På spørsmål frå Espen Aspenes (Frp) om kompensasjon for næringslivet, spesielt for serveringsbransjen, svara Fotland at det same spørsmålet kom under det han opplever som eit godt møte med næringslivet tidlegare i dag.

– Vi må sjå på dette på måndag. Kanskje vi kan oppretta eit fond. Det kan òg koma ordningar frå fylket.

På spørsmål om alle dei lokale tiltaka var strengare enn dei nasjonale, svara Fotland at ungdomsskulane ikkje var raude, men gule.

Det betyr at éin klasse er éin kohort - den blir ikkje delt i mindre grupper.

Trafikklysmodellen og kva som er inkludert i dei tre fargane av nivå kan du lesa meir om på udir.no

Unngå besøk på Luranetunet dei neste to vekene

Kommunalsjef Monica Totland Melvold fortalte om besøkspraksis.

– Bufellesskapa våre har ikkje hatt besøksforbod i løpet av pandemien, og får det heller ikkje no.

– Men vi har i dag hatt diskusjonar om sjukeheimane våre. Det er vanskeleg, for vi synest det er inngripande, men vi vil ikkje ha besøk ved sjukeheimane våre dei neste to vekene.

Dei andre kommunane rundt Bergen skal ha gått inn for det same.

– Men det vil bli gjort unntak, fortalte Melvold.

Bjørnafjorden kommune la etter møtet ut heile forskifta 

Forskrift om smitteverntiltak i Bjørnafjorden kommune, 7.11-23.11

Heimel: Fastsett av kommuneoverlegen, i samarbeid med kommunedirektøren i Bjørnafjorden kommune 6. november 2020 med heimel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsame sjukdommar § 4-1.

§ 1 Formål og verkeområde
Forskriftas formål er å fastsette smittevernfaglege tiltak for å hindre eller avgrense spreiing av SARS CoV-2 i befolkninga og blant helsepersonell, og sikre at tilstrekkeleg kapasitet i helse- og omsorgstenesta blir oppretthalde, slik at tenesta kan handtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstenester, i periodar der smittetala er stigande eller høge. Forskrifta gjeld i Bjørnafjorden kommune.

§ 2 Definisjonar

 • a. Med private samankomstar er meint samankomstar i private heimar, hytter og liknande private stader, medrekna lausare arrangement innandørs og utandørs. 1
 • b. Med privat arrangør er meint den som inviterer, er vertskap eller den som elles er med og arrangerer private samankomstar.

§ 3 Forbod mot private samankomstar med over fem deltakarar, og mot samankomstar der avstandskravet på éin meter ikkje kan overhaldast.

 • Det er ikkje tillate å vere til stades ved private samankomstar med meir enn fem personar. Føresegna omfattar ikkje barn som inngår i fleire husstandar.
 • I husstandar som har meir enn fem medlemmer, kan alle medlemmer likevel vere til stades samtidig.
 • Private samankomstar der avstandskravet på éin meter ikkje kan overhaldast, er ikkje tillate.
 • Det blir gitt unntak for etablerte kohortar i barnehage og barneskule, slik at barn som inngår i same kohort også kan samlast på fritida.

Privat arrangør skal:
a. Legge til rette for at smittevernråda kan overhaldast
b. Ha oversikt over alle som er til stades med dato, tidspunkt, namn og
telefonnummer for å kunne bistå ved ei eventuell seinare smitteoppsporing etter smittevernlovens § 3-6.

Oversikta skal oppbevarast på ein forsvarleg måte og slettast etter ti dagar. Arrangøren skal informere dei som er til stades om at det blir nedskrive slik oversikt.

Det blir ikkje gitt dispensasjonar frå føresegna.

§ 4 Innandørs arrangement på offentleg stad
1 Med private samankomstar er ikkje meint arrangement som er regulert i § 13 i den nasjonale forskrifta (FOR 2020-03-27-470 covid-19-forskriften).

 • Innandørs arrangement på offentleg stad utan fast seteplassering er ikkje tillate.
 • Ved innandørs arrangement på offentleg stad skal alle deltakarar ha fast seteplassering.
 • Det er ikkje tillate å gjennomføre private eller offentlege innandørs arrangement på offentleg stad med fleire enn 20 deltakarar til stades samtidig. Ved gravferder kan tal deltakarar ikkje overstige 50.
 • Arrangement der avstandskravet på éin meter ikkje kan overhaldast er ikke tillate.
 • Berekninga av kven som inngår i tal deltakarar følger nasjonale rettleiarar. For øvrig gjeld FOR 2020-03-27-470 (covid-19-forskriften) § 13.

§ 5 Stenging og avgrensing av fritidsaktivitetar

 • Idrettshallar, svømmehallar, og lokale for tilsvarande aktivitetar skal haldast stengt. Føresegna omfattar ikkje toppidrett. Føresegna omfattar heller ikkje skuleundervisning eller organisert trening for barn og unge under 20 år.
 • Kampar, cupar, turneringar og liknande for barn og unge under 20 år er ikkje tillate.
 • Treningssenter skal halde stengt.
 • Bingohallar og liknande aktivitetstilbod skal halde stengt.
 • Museum og liknande tilbod skal halde stengt.
 • Bibliotek skal haldast stengt for publikumsopphald og -aktivitetar. Tilgang til utlån og innlevering av bøker kan oppretthaldast.
 • Øvingar og organiserte idretts-, kultur- og andre fritidsaktivitetar for vaksne er ikkje tillate. Føresegna gjeld ikkje slike aktivitetar for barn og unge under 20 år.
 • Breiddeidrett for vaksne er ikkje tillate.

§ 6 Avgrensing av aktivitet i butikkar og kjøpesenter

 • Butikkar, kjøpesenter og liknande må sørge for at det ikkje er fleire til stades i lokalet enn at det kan haldast to meters avstand.
 • Tillate tal kundar i lokalet skal bereknast ut frå størrelsen på lokalet.
 • Det skal om nødvendig vere vakthald som sørger for at kravet blir etterkome.

§ 7 Krav til bruk av munnbind/ansiktsmaske på kollektivtrafikk, taxi og innandørs på offentleg stad (butikkar, kjøpesenter mv.)

 • På kollektivtrafikk og innandørs på offentleg stad skal munnbind/ansiktsmaske brukast når éin-meters avstandskravet ikkje kan overhaldast.
 • Førar og passasjerar i taxi skal bruke munnbind/ansiktsmaske.
 • Føresegna gjeld ikkje barn under ungdomsskulealder, eller personar som av medisinske eller andre helsemessige årsaker ikkje kan bruke munnbind.

§ 8 Skjenkestader, restaurantar, kafear og kantiner.

 • På skjenkestader, restaurantar, kaféar, kantiner og andre serveringsstader der gjester skal innta mat eller drikke på staden skal det leggast til rette slik at gjester kan etterleve smittevernråd. Det skal vere minst éin meter mellom gjester som ikkje er frå same husstand og det skal vere lett tilgjengeleg handdesinfeksjonsmiddel i lokalet.
 • Skjenkestader, restaurantar, kaféar og kantiner skal kreve at gjester legitimerer seg. Gjester som ikkje legitimerer seg, skal avvisast.
 • Skjenkestader, restaurantar, kaféar, kantiner og andre serveringsstader, skal føre oversikt over gjester. Namn og telefonnummer skal registrerast og i tillegg tidspunkt og dato for besøket. Gjester skal informerast om at det blir nedskrive ei slik oversikt. Lista skal oppbevarast i tråd med krav til personvern, og skal slettast etter ti dagar.
 • Liste over gjester skal på førespurnad frå smittevernkontoret sendast over i tekstformat, anten i Excel, Word eller anna tekstprogram. Føresegna gjeld ikkje ved takeaway-sal.
 • På skjenkestader, restaurantar, kaféar, kantiner og andre serveringsstader skal munnbind/ansiktsmaske brukast når ein bevegar seg i lokalet og avstandskravet på éin meter ikkje kan overhaldast. Kravet gjeld ikkje for barn under ungdomsskulealder, eller personar som av medisinske eller andre årsaker ikkje kan bruke munnbind.
 • Lydnivået på stader der det blir spelt musikk skal justerast til eit nivå som gjer det mogleg for gjester å prate saman med 1 meters avstand.
 • Skjenkestader, restaurantar, kaféar, kantiner og andre serveringsstader skal stenge seinast kl. 22.00. Servering av alkohol må avsluttast 21.30.
 • Føresegna gjeld ikkje takeaway-stader.

§ 9 Obligatorisk heimekontor

 • Heimekontor skal nyttast når dette er mogleg.
 • Arbeidsgivar er ansvarleg for å vurdere om det er mogleg å utføre arbeidet ved
 • heimekontor.
 • For øvrig gjeld Helsedirektoratet sin rettleiar for heimekontor.

§ 10 Raudt nivå på vidaregåande skular
Alle vidaregåande skular skal innføre raudt nivå. Krav og definisjonar følger
Utdanningsdirektoratet sin rettleiar.

§ 11 Krav til digital undervisning på universitet, fagskular og høgskular.

 • Ved universitet, fagskular og høgskular skal undervisning og eksamen gjennomførast
 • digitalt.
 • Føresegna gjeld ikkje praktiske prøvar og praktiske eksamenar som ikkje er mogleg å gjennomføre som heimeeksamen. Føresegna gjeld ikkje klinisk undervisning og utstyrsintensiv undervisning for mindre grupper som ikkje kan løysast digitalt.
 • Føresegna gjeld heller ikkje nødvendig praksis. Side 3 av 4

§ 12 Besøksrestriksjonar på kommunale helseinstitusjonar og institusjonar kommunen har avtale med
Besøksrestriksjonar på helseinstitusjonar blir vedtatt og endra av kommunal kriseleiing.

§ 13 Straff
Forsettleg eller uaktsamt brot på føresegner i denne forskrifta kan straffast iht. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 8-1.

§14 Ikraftsetjing og varigheit av forskrifta
Forskrifta trer i kraft 07.11.2020 og gjeld til og med 23.11.2020.

Les meir om

Lokal Korona Politikk