Meining | 24. okt. 2023

Eg trur politikarane skal byrja med å returnera saka

DEBATT: Var folkemøtene om skulenedlegging eit spel for galleriet?

Eg trur politikarane skal byrja med å returnera saka
Ådlandsfjorden barneskule. Håvard Ådland innfelt. (Foto: Susann H. Børnes/privat)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 24. okt. 2023 12:43

No får me håpa at dei som skal styra kommunen dei neste åra har øyrer, auger og vettet godt i behold, og ser forbi ei noko oppbrukt argumentasjonsrekke frå administrasjonen. At de belysar at PWC-rapporten og administrasjonen baserer for mykje på feil fakta, til dels dårlig anvendt statistikk, og ikkje minst laber kunnskap om lokal geografi.

Det er fortsatt håp, men eg trur politikarane skal byrja med å returnera saka og be administrasjonen faktisk lesa dei svara på høyringa som er kome inn. Det ser det ikkje ut som dei har gjort i forslaget til vedtak.

Det som er litt artig å lesa er jo at det er akseptabelt langt med 12 km mellom Ådlandsfjorden skule (20 km frå Holsund) mens det er for langt med 12,5 km frå Fusa skule til Eikelandsosen …

500 meter der altså, det er det som skil!?

Eller er det kun frykta for privatskulane, og at dei trur ferja er einaste og raskaste veg til by’n? Det er ikkje det for oss, det blir det heller aldri. Fusa har alltid vært ferjefri til Bergen, nesten utan bompengar!

Om skulebussen skal gå berre langs hovudvegen for å køyra på 20 minutt, så er det vel ungar som må ha skuleskyss til skulebussen?

Dersom skulebussen skal innom både Nedre Boga, Kalven, Dale og gamlevegen om Ådland så tar det betydelig meir tid enn dei 20 minutta som er antyda …

De veit jo godt kva tilstand vegane våre er i, for de har jo sett opp midlertidige skilt for mangen 10.000-vis av kroner om at rekkverket manglar, så der går jo ikkje kan for 6-åringar å gå?

(Mens me ventar i spenning på at det skal koma rekkverk, så kan me nemna at me òg manglar asfalt ein del plassar, og ofte har me heller ikkje veglys etter at Fusa Kraftlag vart bytta ut til fordel for Eviny for å spara inn nokre tusenlappar …)

At familier må køyra 8.000-12.000 kilometer ekstra kvart år for henting og levering med skule éin plass, barnehage éin plass og jobb i ein tredje retning, så seier det seg sjølv at det er håplaust, i form av økonomi, men mest av alt tid.

For alle som har våga å rekna nøye etter, så kostar ein kilometer køyrd med bil mykje meir enn det Statens satsar tilseier.

Då er det andre måtar å auke inntekter på til kommunekassen som er meir tiltalande og rettferdige, men heilt sikkert ikkje utan kontrovers det heller, men for «folk flest» så er det samme kva utgifta heiter, det er totalsummen som tel.

Me skil ikkje på om utgifta er i høgre eller venstre lomme.

Det er mangen i posisjonen som kanskje bør gå i seg sjølv om ein del verdilause politiske prinsipp og heller sjå alle utgifter/inntekter under eitt; les Eigedomsskatt.

Spel for galleriet med folkemøte?

Noko mange prøvde, utan hell, å få fram på folkemøte er at de må løfta blikket litt og sjå konsekvensar for dei andre delane av budsjettet ved å legga ned skulen. Heller auka inntektene enn å redusera dei med vidopne auger, som de er i ferd med å gjera.

Følelsen hos mange er at dette er et pliktløp de var fortalt at de måtte gjennomføra før noko kunne gjerast med skulestruktur, kanskje òg for å gøyma vekk høyringsutalle frå første runde når det so er ny runde med høyring, i håp om at me har kapitulert?

Forslaget til vedtak var nok kladda lenge før folkemøtene!

Sjølv utan kommunal/politisk erfaring så forstår også eg at skatt er i éi lomme, og skule i ei anna lomme på den kommunale budsjettbuksa, men så kjem vel alle pengane frå samme konto, om du følger kontantstraumen?

Det er kun snakk om 2-3 familiar som flyttar vekk frå Holmefjord som følge av nedlegging, i kombinasjon med at nokon må finna seg ny jobb lokalt heller enn godt betalte reisejobbar, og kanskje må ein del ned fra 100 % til 80 % stilling, så rullar millionane fort ut av kommunekassen i større grad enn det som er innspara på nedlegging.

Med anslagsvis 60-70 personar som føresatte på skulen, så er 2,8 mill spart ein liten sum sett i sammenheng med kva me bidrar med.

I mange bedrifter så er det ikkje mogleg å koma på jobb klokka 08 når produksjonen starter klokka 07. Det er heller ikkje alltid mogleg å stå til klokka 16 når alle andre går klokka 15, ei heller å ta sveisemaskina eller høvelen med på heimekontor fordi du ikkje rakk det du skulle.

Dette er sikkert ei ukjent problemstilling for dei med et langt liv i byråkratiet, men sånn er livet i privat næringsliv.

Med ei skulenedlegging så øydelegg de ikkje berre tidskabalen til folk, men de gjer også kraftige endringar i næringslivet sine premissar, med dei konsekvenser det fører med seg på rekruttering og drift.

Med næringslivet som er i Nore Fusa, som gradvis har bygd på seg sidan første del av industriområdet tidlig på 1970-talet, og med alt som skjer i Samnøy Næringsområde som den 4. største utbygginga i området, så er det totalt uforståelig at de skal øydelegga mykje av rekrutteringsgrunnlaget for eksisterande og nye bedrifter i området, samtidig som de startar sniknedlegging av distrikta i kommunen?

Her følgjer det i så fall store utgifter innan helse og omsorg, når alle ungdommar har flytta og berre dei gamle er igje Men det er langt fram, seier de? Nei det er ikkje det. Ikkje i inneværande periode kanskje, men godt innanfor ein «mannsalder.

Det er tydelig at det var for mykje folk og, som Trine Lindborg sa, «mykje kraft» i lokalet, på folkemøte til at administrasjonen har tatt seg bryet med å høyra etter på møtet, tid til å lesa og ikkje minst forstå alle høringssvara som er komne inn. Eller vart de rett og slett så sjokkerte at de trur det er eit mareritt som snart forsvinn?

De har moderert utsagnet om prognosar for elevtal til at dei sansynlegvis ikkje går opp, men fekk de med dykk all ungdommen som var på møte og sa klart og tydelig frå om at det er her dei vil bu?

Det var neppe til å misforstå, og det kunne lika gjerne stått at elevtalet sansynlegvis går opp .

Det var fleire som nevnte at når det var undervisning på scenen, i gangen og alle tilgjengelige areal på skulen, så var det 72 elevar, mens i PWC-rapporten står det 125 elevar? Er det då lagt opp til kveldsskift på skulen for å få det til?

Har de betalt PWC for å laga ein rapport som er ærleg og etterrettelig, eller ein rapport som passar inn i planen?

Er det tilsvarande faktafeil på alle dei andre skulane, så kjem det til å koma store investeringer på mottakarskulane. Vil de då velja å gjera eit vedtak på feil grunnlag, for så å løfta på skuldrene om 1-3 år og seia «men det kunne me jo ikkje forutsjå i rapportane?»

De har nok ikkje tenkt å ta bryet med å retta opp openberre feil, men heller håpa på at de denne gongen greier å bli kvitt eit engasjert bygdesamfunn, og få oss inn i boksen som passar den kommunale planen.

Men egentlig så tergar de opp samhaldet i nærmiljø til nye høgder, og lagar ein sterkare grad av opposisjon mot kommunen. Er det det de ønskjer som utgangspunkt for eit godt samarbeid?

Administrasjonen ser nok på oss som ein utpost som lagar mykje støy, men slik har det alltid vært å bu «nordom Havskordalen», både før og etter kommunesamanslåing, så det endrast ikkje.

Det er berre å gle seg til neste rullering av arealplanen for gamle Fusa, mot ein administrasjon som helst ser at ytterkantane i kommunen ligg brakk og at alle budde i lysløypa mellom Eikelandsosen – Osøyro og E39 ...

Er det dette som er ein JA-kommune?

Marie Bruarøy og Terje Søviknes: Lukka til med å halda populariteten oppe!

Hugs at de er i posisjon fordi folket vil, for å yta service til kommunens befolkning, ikkje så det vert utøva makt mot folkets vilje. Det vert hugsa i minst 4 år ...

Til slutt eit sitat frå ein god venn på det Afrikanske kontinent:

«The distance between Democracy and Democrazy is very small!»

Me ser helst at me er i et demokrati der folk faktisk har ei reell påvirkning, ikkje eit diktatur, som kanskje hadde vore enklast for administrasjonen å handtera.

Eg er sikker på at både politikarar og administrasjon har fleire i Nore Fusa dei kan ringa til om me har uttrykt oss uklart!

Håvard Ådland
(av opphav 50% fusing og 50% ssing, men fryktelig lite osing etter kommunesammenslåinga!)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.