Lokal | 12. feb. 2014

Energi på Øyro!

Lesarinnlegg: 2014 har så langt vore eit godt år for Osøyro. Her er hovudelementa i framtidsvisjonen frå Asplan Viak.

Ordførar Terje Søviknes (Frp). (Foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 12. feb. 2014 08:27

Bildeserie:

Os Bygg og Eigedom har kjøpt Oshjørnet, som skal bli til Baronsgården.
Asplan Viak har presentert ein framtidsvisjon for Osøyro, med Næringsdraget, Grøntdraget, Bustaddraget, Elvedraget og Bydraget.
Os Bygg og Eigedom har kjøpt Oshjørnet, som skal bli til Baronsgården.
Asplan Viak har presentert ein framtidsvisjon for Osøyro, med Næringsdraget, Grøntdraget, Bustaddraget, Elvedraget og Bydraget.
1 av 2
Asplan Viak har presentert ein framtidsvisjon for Osøyro, med Næringsdraget, Grøntdraget, Bustaddraget, Elvedraget og Bydraget.
Os Bygg og Eigedom har kjøpt Oshjørnet, som skal bli til Baronsgården.

Prosjekt Liv på Øyro presenterte nyleg Stads- og moglegheitstudie for Osøyro, og studien har fått overveldande positiv respons både hos politikarane og i næringslivet. Asplan Viak har presentert ein samlande framtidsvisjon for Osøyro.

Hovedelementa er:

•Sentrum er delt opp i Næringsdraget, Grøntdraget, Bustaddraget, Elvedraget og det tversgåande Bydraget

•Tung satsing på bustadbygging i sentrum for å styrke handel- og tenesteyting på Osøyro

•Utbygging av eit sentralt parkeringsanlegg over eksisterande kollektivterminal – dette vert det sentrale kommunikasjonsknutepunktet på Osøyro, publikum vert samla og styrt inn i sentrum

•Flytte overflateparkering til den nye parkeringsanlegget, og nytte frigjevne areal til utbygging og grøntanlegg

•Sentral handlegate Os Brannstasjon – Bankbygget, aktive fasadar mot gata, etablere oppgradert allmenning, innsnevra køyrefelt (Bydraget)

•Tverrgate frå allmenningen og ut til ”Elvegapet”/Gjestebryggja m/gangbru over til austre elvebredd, aktive fasadar også lang denne gata og mot nytt grøntanlegg framfor Rådhuset

To delprosjekt

Prosjekt Liv på Øyro innstiller no på at ein i første fase går vidare med detaljplanar for parkeringsanlegget over kollektivterminalen og utomhusplan for Bydraget/Allmenningen.

I hovudgata mellom den gamle brannstasjonen og det gamle bankbygget vil ein fokusera på overbygg langs byggfasadane, eventuelt signalbygg m/serveringsfunksjoner, leikeareal og torghandel, grøntstruktur, trafikk- og parkeringstilhøve.

Målsettinga er å ha klar ein illustrasjonsplan med kostnadskalkyle, finansierings- og framdriftsplan til budsjettprosessen hausten 2014.

Baronsgården og ”Kvartalet”

Parallelt med dette vil prosjektleiar Fredrik Seliussen og Os Bygg og Eigedom AS arbeide vidare med byggeprosjekta Baronsgården og ”Kvartalet”.

Først ut er transformasjonen av Oshjørnet til Baronsgården.

Her får vi nye næringslokale i 1. og 2.etasje, samt 14-17 leiligheter, - truleg med byggjestart allereie til sommaren. Dette vert det første delprosjektet i ”nye Osøyro”.

Kvartalet

”Kvartalet” frå Dragesethjørnet til Sparebanken Vest er eit langt større prosjekt, der ein førebels er i ein dialogfase med dei seks grunneigarane i kvartalet.

Dersom partane vert einige kan det i dette prosjektet realiserast 6 000 m2 handels- og næringsareal i 1. og 2.etasje og ca 100 leiligheter i etasjane over. Dette er sjølve flaggskipet i den nye satsinga på Osøyro, og prosjektet er krevjande både for grunneigarar, kommunen og Os Bygg og Eigedom AS.

Eg vonar likevel at vi gjennom felles innsats og engasjement for framtida til Osøyro skal lukkast i å realisera prosjektet. Det ligg mykje energi i dette delprosjektet! ”Kvartalet” har eit volum både i høve bustad- og næringsareal som er avgjerande for å vitalisera sentrum.

Bustadetablering

I tillegg vert det arbeid systematisk for bustadetablering i randsonen til sjølve sentrumskjernen. Os Sjøfront er framleis i utvikling, og i Hamnevegen og Hamnehagen er det spanande bustadprosjekt under realisering.

Denne våren fremjar kommunen også to større reguleringsplanar med stort innslag av bustad og næring; - Landboden og Livet langs linjo.

Samla vil planane som noe er lansert i desse reguleringsplanane og Stads- og moglegheitsstudien gje 1000-1200 nye bustader i gangavstand til Øyro.

Aktivitetsprogram ”Liv på Øyro 2014”

Felles for alle prosjekta over er at dei vil ta nokre år å realisere. I mellomtida har vi alle eit ansvar for å støtta opp om kommunesenteret vårt.

Prosjekt Liv på Øyro vil difor også presentere årlege aktivitetsprogram framover. Her vil vi i samarbeid med Os Sentrum samle alle store og små aktivitetar knytt til Osøyro.

Lokalt kulturliv vil bli engasjert, og arrangement som Vårslepp, Marknadsdagar, konsertar, torgdagar, festivalar, Osfest, julemarknad o.l. blir samla under felles profil og marknadsføring.

Vårt felles ansvar

Den viktigaste jobben kan imidlertid du og eg, alle oss osingar, gjera. Vi må nytte tilboda i kommunesenteret vårt, ta del i arrangement, engasjere oss positivt i utviklinga, - og løfte Øyro inn i framtida. Det fortener Osøyro. Her ligg lokalhistorien, identiteten vår og framtida til Os som eit vekstkraftig lokalsamfunn med evne til å fornya seg sjølv.

Det ligg no mykje energi i Prosjekt Liv på Øyro. Det er vårt felles ansvar å omsetja denne energien i konkret aktivitet. Kommunen, grunneigarar, handelsstanden, investorar og alle oss osingar må stå saman om det løftet vi no skal gje Osøyro.

Perioden fram til ny E39 Os-Bergen står ferdig i 2020 er kritisk. Då vert konkurransen enda hardare frå Bergen, Lagunen og andre handelsområde. Mi von er derfor at vi i 2020 kan sjå oss tilbake å konkludera med at vi klarte det! At vi lukkas i å nytta tidsvindauga 2014-20 til å revitalisera og fornya Osøyro. Vi skapte Liv på Øyro!

Terje Søviknes (Frp)
Ordførar i Os kommune

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.