Meining | 04. mars 2022

Et farlig vakuum for rusfeltet

Regjering har lovet en ny giv for arbeidet med rusavhengighet. Det er helt nødvendig å tette vakuumet på rusfeltet.

Et farlig vakuum for rusfeltet
Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors og Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere. Foto: Julie Vissgren
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 04. mars 2022 14:55

Av: Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors og Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere

I 2021 stemte Stortinget ned forslag om en rusreform. Debatten om rusreformen etterlot et farlig vakuum.

Politiet fikk tydelig signal om å ikke håndheve forbud mot cannabis i påvente av politisk endring, rettsvesenet har endret praksis, og blant våre unge skjer det en normalisering av narkotikabruk. Ungdom forteller om kokain som florerer.

Skoler har utfordringer med narkotikabruk. Lett tilgjengelig narkotika er «et snapp» unna.

Samtidig er ingenting gjort for å styrke forebygging og behandling.

La 2022 bli året dette farlige vakuumet tettes, og Norge får en trygg og bedre ruspolitikk. Norge ligger på toppen av overdosedødsfall i Europa, og det haster med handling.

Regjeringen Støre har lovet ny tilnærming til ruspolitikken, og en forebyggings- og behandlingsreform. Det er avgjørende for mennesker som sliter med rus, eller er på vei mot rus, at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) lykkes med denne reformen og kommer raskt i gang.

Vi trenger en forebyggings- og behandlingsreform med vekt på tidlig innsats og mål om et godt liv.

Blå Kors har lang erfaring innenfor rus- og avhengighetsfeltet. Landets helsesykepleiere møter daglig barn, unge og familier som på ulikt vis sliter med problemer knyttet til rus.

Vi ser at det trengs en rusreform, som handler om mye mer enn avkriminalisering av narkotiske stoffer. En rusreform må inneholde fire hovedpilarer: styrket behandlingskapasitet, et bredt kompetanseløft, en nasjonal arbeidsgruppe for å skille mellom straff og hjelp, og ikke minst forebygging.

Ha et helhetlig forebyggingsperspektiv

Forebygging handler om å forhindre at ungdom og unge voksne begynner med rusmidler. Det handler også om hjelp til menneskene rundt den som ruser seg.

Mye forskning viser at pårørende til pasienter med ruslidelser utvikler stressrelaterte sykdommer. Derfor retter en viktig del av helsestasjonenes arbeid seg mot foreldre som har vokst opp i hjem med rusbruk. Familie og andre pårørende må møtes med systematisk kompetanse og er en avgjørende del av behandling og forebygging på rusfeltet.

Gi pårørende bistand på selvstendig grunnlag. Sørg for at alle kommuner har tilbud til barn og ungdom med foreldre som er rusavhengige.

Tilby forsterket barnevern for barn under 18 som ruser seg.

Skill mellom straff og hjelp

Samtidig som mange rusavhengige trenger helsehjelp framfor straff, er det viktig med tydelige signaler til ungdom om at det er ulovlig og straffbart å bruke illegale rusmidler i Norge.

Hjelpeapparatet må ha mulighet til å sette inn tiltak rettet mot unge.

Dette vil være viktig forebygging for unge, samtidig som etablerte rusavhengige møtes med verdighet, likeverd, respekt og humanitet.

Styrk behandlingskapasiteten

I dag legges mye av ressursene på rusfeltet til spesialisthelsetjenesten, mens kommunene ofte har ansvar for og kontakt med pasienten over tid.

Kommunene må derfor få nok ressurser og kompetanse til å ivareta ansvaret og oppgavene sine.

Forskjellen mellom kommunenes tjenester for mennesker med rusavhengighet er dessuten stor. Denne skjevheten må rettes opp. Bedre kommunale tjenester er i tråd med evaluering gjort av Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Gi et kompetanseløft

En kompetansereform for rusfeltet må være bred, og rette seg mot fagfolk som møter barn og unge, de unge selv, og helsepersonell som møter rusbrukere og deres familier.

Lav kompetanse om rus gir dårlig samhandling mellom tjenestene, og gjør at noen blir stående i et spenn mellom ulike velferdstjenester.

En rekke pasienter blir akuttinnlagt ved somatiske avdelinger for rusrelaterte lidelser, uten at ruslidelsen blir oppdaget. Konsekvensene kan være dramatisk for den enkelte, det svekker tillitten til systemet og er dyrt for samfunnet.

En kompetansereform må omfatte fastlegene, og andre velferdsordninger som skole, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern, NAV og politi, og inkludere god og dynamisk relasjonskompetanse som er viktig i arbeid med ungdom med skadelig bruk av rusmidler.

Politiets forebyggende enheter har en viktig rolle i det forebyggende rusarbeidet blant unge, på samme måte som helsestasjonenes tidlige innsats og forebygging av skjev utvikling.

De menneskelige omkostningene som rus og avhengighetslidelser påfører, kan ikke oppveies av en ensidig reparasjonsstrategi. En forebyggings- og behandlingsreform er helt nødvendig.

Helseminister Ingvild Kjerkol - du har mange gode krefter på sin side, men ikke all verdens tid.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.