Får 600.000 kroner til breibandutbygging i Os

Gåssand og «eit par mindre område» skal få høgare fart på nett.

Midlar frå Staten skal gi breibandutbygging på Gåssand. (Foto av Gåssandvatnet: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 29. mai 2019 14:36

Ordførar Terje Søviknes held fram med å senda gode nyhende frå fylkeskommunen. Tidlegare i dag kom meldinga om støtte til digital medverknad i senterutvikling, no handlar det om internett.

Os er ein av fem kommunar som får tilskotsmidlar for utbygging av høghastighetsbreiband.

Os kommune får 629.000 kroner til breibandsutbygging i områder det ikke er kommersielt lønsamt å bygga ut breiband.

– Tilgang til nettet er heilt avgjerande infrastruktur i 2019, og dette gir oss moglegheit til å dekka nokre svarte hol på breibandskartet i Os, seier Søviknes.

Midtsiden har foreløpig ikkje fått svar på kva andre område det er snakk om, om for eksempel Lønningdal, Øvredal eller Åsen er aktuelle stadar.

Fekk ikkje full pott

Pengane kjem frå Samferdselsdepartementet, som i statsbudsjettet for 2019 løyvde nær 200 millionar kroner til utbygging av breiband i område som ikkje er kommersielt lønsame å byggje ut. Hordaland fylkeskommune inviterte alle kommunane i Hordaland til å søkja på ordninga 4. april 2019. Innan søknadsfristen 10. mai 2019 var det kome inn søknader frå kommunane Lindås, Meland, Os, Osterøy og Stord. Dei fem kommunane søkjer til saman om 8,8 mill. kroner i tilskot til ulike breibandprosjekt til ein samla sum av 17,7 mill. kroner.

Ifølgje krava til tilskotsordninga skal område som ikkje har dekning av grunnleggjande breiband med hastigheit på minimum 10 Mbit/s prioriterast. Blant dei fem søknadene er det Stord og Osterøy som oppfyller dette kravet best. Fylkesrådmannen tilrår difor at desse to søknadene blir prioritert øvst med høvesvis 1 816 000 kroner til Stord og 2 000 000 kroner Osterøy.

Os søkte om éin million:

«Etter ein høyringsrunde har Os kommune valt å søke på tilskotsmidlar for utbygging av høghastighetsbreiband på Gåssand-området og eit par mindre område. Dei aktuelle områda har i dag manglande eller svært dårleg breibandsdekning».

Årsaka til at dei ikkje fekk full pott, skal vera at Os ikkje hadde kome like langt i kartlegginga.

– Også dei resterande søknadene er innanfor kravet om at tilskotet skal gå til husstandar som manglar eit tilbod om breiband med minst 10 Mbit/s, eller har tilbod om breiband i intervallet 10-30 Mbit/s basert berre på Telenor sitt koparnett. Lindås og Meland er kome noko lengre enn Os i kartlegginga og planlegging av områda som skal byggjast ut. Det vert difor tilrådd at desse kommunen får tilsegn om det beløpet det er søkt om. Resten av ramma vert tildelt Os, står det i tildelinga.

1. Stord kommune – 1.816.000 kroner
2. Osterøy kommune – 2.000.000 kroner
3. Lindås kommune – 2.700.000 kroner
4. Meland kommune – 1.300.000 kroner
5. Os kommune – 629.422 kroner

Den økonomiske ramma til Hordaland er 8.445.422 kroner. Dersom det vert aktuelt med ny tildelingsrunde av unytta midlar hausten 2019, ønskjer Hordaland fylkeskommune å prioritera følgjande søknader:

1. Jondal kommune – 1.000.000 kroner
2. Samnanger kommune – 900.000 kroner
3. Samarbeidsprosjekt Voss, Vik og Aurland – 800.000 kroner

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.