1. januar 2020 startar nye kontraktar for 17 ulike ferjesamband i Hordaland. Her frå ferjekaien på Hatvik. (Foto: KVB)
1. januar 2020 startar nye kontraktar for 17 ulike ferjesamband i Hordaland. Her frå ferjekaien på Hatvik. (Foto: KVB)

Framleis utfordringar

Nye ferjekontraktar frå 2020 har skapt til dels skarpe reaksjonar i Hordaland - korleis vil dei påvirka ferje-naboane til Os?

Kjetil Osablod Grønvigh
09. august 2019 - 10:04

Hordaland fylkeskommune ved Skyss har tildelt nye kontraktar for totalt 17 ferjesamband i Hordaland.

Den nye kontraktsperioden startar 1. januar 2020,  og har ein ein kontraktslengde på 9 pluss 1 år.

Det har tidlegare i sommar kome til dels sterke reaksjonar på rutetilboda som Skyss har presentert for dei ulike ferjesambanda.

Ille og utfordrande

Ordførar på Tysnes, Kåre Martin Kleppe (H), var tydeleg uroa over ferjesambandet Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, og til NRK.no sa han: 

– Rutene er akkurat så ille som vi frykta. Det vil rasera ferjetilbodet i Tysnes.

Kleppe uttalte i same saka at endringar i rutetabellen òg ville gå hardt utover arbeidspendlarar på sambandet mellom Våge på Tysnes og Halhjem på Os.

Det er Fjord1 AS som er tildelt kontraktane for Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes og Våge-Halhjem.

Noko er redda

I dag kan Kleppe fortelja at tilbodet no ser noko betre ut.

– Det er blitt gjort nokre endringar sidan eg kommenterte dette, og det er vidare  gjort nokre endringar i etterkant.

– 05:30, 06:50 og 08:10 frå Våge er redda, og desse er jo dei viktigaste rutene for pendlarane.Det same er rutene heim klokka 15:30 og 16:50 frå Halhjem.

Men…

Kleppe er likevel ikkje heilt nøgd.

– Det er fjerna ein rundgang, noko som gjer at me har ein periode på 1 time  og 50 minutt der ikkje ferja går.

– Vidare er det vanskelig er at ferja slutter å gå tidligare på kvelden, noko som gjer det utfordrande for dei som jobber kveldsskift i Helse og omsorgssektoren å komma seg heim. Her på Tysnes vil vi jobba for å oppretthalde rutene som dei er i dag, og då har fylkespolitikarane ein jobb å gjera, avsluttar Kleppe.

Stort sett akseptabelt for Fusa

Fusa-ordførar, Atle Kvåle (Ap) har merka seg reaksjonane frå Kleppe, men seier for Fusa sin del er han stort sett nøgd med ruteplanane til Skyss.

– No skal det seiast at det i det første framlegget hadde Skyss teke vekk 05.35-avgongen frå Venjaneset. Dette er ein avgong vi tidlegare kjempa for å få plass. Avgongen er spesielt viktig for næringslivet i Fusa, og det er ein del pendlarar som nyttar seg av den. Denne hadde Skyss planlagd flytta til klokka 6.

Kvåle fortel at Skyss heile tida har lagt opp til dialog om ferjetilboda på dei ulike strekningane, og at det no ser ut til at dei har lytta på innspela.

– Den tidlege avgongen er tilbake i planane, no med avgong klokka 05.25 frå Venjaneset.

Det er Fjord1 AS som er tildelt kontrakten for sambandet Venjaneset-Hatvik

Evaluering undervegs

Kvåle kunne sjølvsagt sett at det var fleire ferjeavgongar seint på kvelden, både i vekedagane- og ikkje minst i helgene, men han understrekar at han så langt ser tilbodet frå Skyss som akseptabelt.

– Vi vil, og er beden av Skyss å evaluera og vidare melda inn kommentarar på rutetilbodet etterkvart som det vert teke i bruk. 

– Slik eg ser det er omsynet til næring, arbeidsreisande og skuleelevar viktige faktorar i dialogen med Skyss, seier Kvåle. I tillegg vil vi no vidare utfordra Skyss til å matcha kollektivtilbodet til ferjetilbodet - det er ikkje noko vits med ei ferje om folk ikkje kjem seg til ho. 

Ny ferje - lågare frekvens

Kvåle fortel at han har fått signal om at strekninga etterkvart vil bli oppgradert med ei nyare ferje.

– Eg har fått høyra at det skal koma ei hybrid-ferje, altså som i hovudsak går på straum, men som òg kan seglast ved hjelp av tradisjonell dieselmotor. Dette skal vera ei ferje som gjer at inn- og utlast av passasjerar skal gå føre seg meir effektivt.

Trass i at avgongane tidlegare har gått med ein frekvens på 35 minutt, ser ikkje Kvåle det som negativt at frekvensen frå nyttår av ser ut til at blir kvart 40. minutt.

– For oss i Fusa er det viktigaste at vi kan stola på ferjetabellen, og fem minutt sjeldnare avgong er betre enn eit ferjetilbod kor driftaren av sambandet stressar for å halda tabellen.