Politikk | 24. mai 2022

FrP vil auka veginvesteringane med ein milliard i Vestland

FrP er ikkje nøgd med nivået på vegløyvingane som fylkesdirektøren har lagt fram.

Terje Søviknes og Sigbjørn Framnes. (Arkivbilde, foto: Vestland Frp)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 24. mai 2022 05:32


Pressemelding:

FrP er ikkje nøgd med nivået på vegløyvingane som fylkesdirektøren har lagt fram for politikarane i Handlingsprogrammet til Regional Transportplan 2022-33, og foreslår å auka investeringane med ein milliard kroner dei neste fire åra.

Sjå saksdokument i Vestland fylke sin møtekalender.

Partiet vil framskunde og starte opp fleire nye prosjekt i kommande periode. Dette gjeld både fylkesvegprosjekt, gang- og sykelvegar, kollektivterminalar, fylkesvegbruer og skredsikring.

Saka er til handsaming i Hovudutval for samferdsle og mobilitet tysdag 24. mai.

Gruppeleiar for Vestland FrP, Terje Søviknes, er ikkje nøgd med at fylkesdirektøren har redusert investeringsramma til blant anna fylkesvegar i sitt framlegg til økonomisk opplegg for dei kommande åra.

– Fylkestinget har tidlegare vedteke eit finansielt mål om at dei fylkeskommunale låna ikkje skal overstige 115 % av dei årlege driftsinntektene til fylkeskommunen. Dette har ein no justert ned til 109 %, og investeringane på samferdselsområdet er redusert med 750 millionar kroner i perioden 2023-26. FrP satsar på infrastruktur i heile fylket, og kan ikkje akseptera dette kuttet, seier Søviknes.

– Vi har store behov innan samferdslesektoren i Vestland, og mange stader er manglande veginvesteringar eit hinder for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. Då vert det heilt feil å redusera investeringane. Investeringsrammene må aukast, samstundes som vi søkjer kostnadsreduserande tiltak i alle prosjekt slik at vi får meir veg for pengane, seier han.

I Bjørnafjorden kommune har FrPs fylkestingsgruppe mellom anna prioritert fullfinansiering av gang- og sykkelveg langs Hatvikvegen.

– Dette tiltaket er prioritert av kommunen, og dekkjer fleire funksjoner. Det sikrar gåande og syklande langs Hatvikvegen, løyser ut Bjånes-utbygginga og bind dei to tidlegare kommunane tettare saman, oppsummerer Søviknes.

Medlem i SAMO for FrP, Sigbjørn Framnes, er kritisk til at fylkesdirektøren tar ned investeringsramma til vegbygging, og meiner at dette er eit forsøk på å sikre seg framtidig økonomisk handlingsrom til å dekke kostnader i samband med realiseringa av bybanen til Åsane.

– FrP godtek ikkje at veginvesteringar i fylket vert ofra for å byggje prestisjeprosjektet Bybanen til Åsane. FrP har åtvara mot kostnadane ved prosjektet lenge, og slår endeleg fast at prosjektet må skrinleggast, seier Framnes.

Her er heile framlegget frå FrP

Framlegg til alternativt vedtak fra FrP v/Frank Willy Djuvik og Sigbjørn Framnes

1. Fylkestinget sluttar seg til Handlingsprogram RTP-Investeringar slik det ligg føre, men aukar investeringsramma med 250 mill kr pr år tilsvarande 1 mrd kr i planperioden 2023-26. Auka investeringsramme vert fordelt med 300 mill kr til rammeløyvingar (sjå pkt 2) og 700 mill kr til nye vegprosjekt (sjå pkt 4).

Fylkestinget legg denne investeringsramma til grunn for det vidare arbeidet med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 fram mot fylkestinget i desember 2022. Handlingsprogrammet skal vere eit grunnlag for porteføljestyring, og skal rullerast årleg.

2. For å innfri mål og strategiar i Regional transportplan, legg fylkestinget til grunn slik fordeling av rammeløyvingar til vegføremål i kvar økonomiplanperiode.

Område/løyving - økonomiplanperiode
Bru og kai 900 mill. kr (+100 mill kr)
Tunneloppgradering 800 mill. kr
Planprogram 200 mill. kr
Trafikktryggleik/ mindre utbetringar 800 mill. kr
Samfinansiering 100 mill. kr
Strekningsvise prosjekt 800 mill. kr
Mjuke trafikantar 700 mill. kr (+100 mill kr)
Veg- og infrastrukturtiltak for kollektiv 200 mill. kr (+100 mill kr)
Sum 4 500 mill. kr (+300 mill kr)

Dette gjev rom raskare realisering av Fv 564 Alverstraumen bru (Alver), samt å prioritera følgjande prosjekt i planperioden;
- Kollektivterminal Leirvik (Stord)
- Fv 5246 Gang- og sykkelveg gjennom Hetlevik (Askøy)
- Fv 5264 Gang- og sykkelveg Nordre Hauglandsveg (Askøy)
- Fv 552 Gang- og sykkelveg Hatvikvegen (Bjørnafjorden)
- Fv 5704 Gang- og sykkelveg Brandsøyvegen (Kinn)
- Planleggingsmidlar til Fv Krossleite – Grimstvedt (Sveio)

3. Fylkestinget legg til grunn at fleire prosjekt har behov for nedskalering og gjennomgang med sikte på å få meir veg for pengane, og ber fylkesdirektøren arbeide vidare med sikte på å realisere ein større del av prosjektporteføljen.

4. For økonomiplanperioden 2023-2026 legg fylkestinget til grunn at det ikkje let seg gjere å få fram plangrunnlag for strekningsvise prosjekt i tråd med målsetjingane, jf. punkt 3, og legg til grunn 400 mill. kr til føremålet i perioden.

Fylkestinget prioriterer realisering av fv. 548 Skånevik - Nesvågen i Etne kommune som nytt vegprosjekt i økonomiplanperioden 2023-26.

I tillegg gjev auka investeringsramme (700 mill kr) rom for oppstart av følgjande nye vegprosjekt i planperioden 2023-26;
- Fv 5184 Grimstadvegen (Bergen)
- Fv Hammarsland-Eide (Øygarden)
- Fv 560 Trengereidkrysset – Hammarsland (Øygarden)
- Fv 617 Kapellneset-Raudeberg (Kinn)
- Fv 620 Kjøde-Sandvik (Stad)
- Fv 61 Bryggja – Naveosen (Stad)

5. Fylkestinget prioriterer fv. 609 Heilevang i Askvoll og Sunnfjord kommunar for oppstart med skredsikringsmidlar i 2023. Det vert arbeidd vidare med regulering og finansieringsløysing for fv. 49 Tokagjelet i Kvam herad og Samnanger kommune. Auka investeringsramme (sjå pkt 1) kan bidra til finansiering, og dermed framskunda prosjektet. På grunnlag av det pågåande arbeidet med Nasjonal gjennomføringsplan for ras- og skredsikring ber fylkestinget fylkesdirektøren kome tilbake til vidare prioriteringar av skredprosjekt i dei årlege rulleringane av handlingsprogrammet.

6. Fylkestinget er positiv til samfinansiering av prosjekt, og ber om ei eiga sak om rammer for samfinansieringsprosjekt.

7. Endeleg vedtak om oppstart av prosjekt vert gjort gjennom oppstartsvedtak i fylkestinget, og budsjettmidlar vert løyvd i dei årlege budsjett- og økonomiplanane i desember kvart år.

8. Vestland fylke har mange gode ferjeavløysingsprosjekt. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å komma attende med ein samla plan for ferjeavløysingsprosjekt, herunder prosjekta;

- Atløysamandet
- Masfjordbrua
- Bjelkarøy-Hjellestad
- Fjellbergsambandet
- Nordfjordbrua
- Sunnfast

9. For del av Kystvegen skal det setjast i gang planlegging av bru over Ytre Nordfjord (Tongane-Biskjelneset) og tilførslevegar på sør- og nordsida av fjorden, slik at det kan sendast søknad om ferjeavløysingsmidlar til prosjektet.

10. Fylkestinget ber om at ein prioriterer arbeid med omklassifisering av fylkesvegar med riksvegfunksjon til riksvegar, herunder Fv 561 Ågotnes-Kolltveit og Kystvegen.

11. Vidare arbeid med bybane til Åsane vert avslutta.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilbod i november

Tilgang til alt innhald i 3 månadar for kun kr 300,-

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Kun kr 300,- i 3 månadar
  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.