Politikarane har sans for Arne Mæland sin idé om eit landemerke på moloen, men søknaden blei ikkje innvilga i dag.

Glaspyramiden må venta på uttale

MDG, Frp og Venstre (!) saman om å senda spørsmål om støtte til fagmiljø og styringsgruppe for Os sentrum.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Os formannskap fekk i møte 20. mars i år ein presentasjon av skulpturen «Den blå glasspyramiden» av Arne Mæland. Han blei oppmoda om å senda ein formell søknad om tilskot til den 3-3,5 meter høge skulpturen.

Søknaden kom, om finansiering av ein pyramide til to millionar kroner, og sjølv om politikarane var samstemte begeistra i mars, blei det diskusjon i dag.

Administrasjonen sitt framlegg til vedtak: Os formannskap finn skulpturen «Den blå glasspyramiden» som eit spanande innspel til utsmykkning av moloen, men finn ikkje midlar til dette innan budsjett.

Høyre og Arbeiderpartiet gjekk inn for likevel å finansiera pyramiden, mens Venstre MDG og Frp hadde ulike motiv for å ønskja ein runde eller to til før avgjerd blei fatta. Felles for alle var at dei ytra sympati for Mæland og begeistring for ideen, og at dei synest søknaden er vanskeleg å seia nei til.

– Eg liker ideen og eg har mykje sympati for kunstnaren, Arne Mæland. Men eg kan dessverre ikkje stemma for eit så stort prosjekt utan at vi køyrer ein god prosess, sa Glenn Erik Haugland (V).

Laila Reiertsen (Frp) synest prosjektet er prematurt, og lurde på om offentleg-privat samarbeid var aktuelt, og om pyramiden kan bli til hinder for eventuell seinare vidareutvikling i området, i tråd med nokre av ideane som kom fram i den omfattande moglegstudien som nyleg blei tatt på Steinneset.

– Vi har gått til val på å profesjonalisera måten vi støttar lokalt kulturliv på, eg undrast òg om det er støtte vi kan søka om, for eksempel frå Koro. Vi er jo veldig flinke til å søkja om støtte til ulike idrettsprosjekt, sa Nils-Anders Nøttseter (MDG).

Dei tre partia ville både henta inn kunstfagleg og arkitektonisk kompetanse, og samtidig få styringsgruppa for Os sentrum til å behandla forslag til utsmykking sett opp mot moglegheitsstudie. Styringsgruppa for Os sentrum, eller «Liv på Øyro 2.0», blei oppretta i juni for å  vidareføra dei tre utvala Liv på Øyro, parkeringsutvalet og hamneutvalet sitt arbeid.

– Urettvist og byråkratisk

Høyre og Arbeiderpartiet var samde i at to millionar kroner er mykje pengar.

– Men vi bruker mykje pengar på andre ting òg, og dette med utsmykking i hamna er allereie nemnt i arbeidet hamneutvalet nyleg sluttførte, sa ordførar Marie Lunde Bruarøy (H).

– Eg stiller spørsmålsteikn ved at MDG, Frp og Venstre no vil senda dette ut i ein byråkratisk prosess, når vi i mars fekk ein god presentasjon, og alle viste begeistring.

Helge Steinum og Tone Hepsøe frå Arbeiderpartiet var einige, og la til at å køyra ein slik prosess på denne søknaden åleine, var urettvist.

– Eg synest det er rart at vi skal laga nye spelereglar akkurat for denne saka, vi har ikkje tradisjonar for å leiga inn kurator. Slike premiss får koma i ein kulturplan, noko vi førebels ikkje har. Men det er kjekt at det er Ap og Høyre som no viser handlekraft, det er vi i Os som bestemmer kva vi vil sjå på, ikkje ein utanforståande kurator som truleg blir ein høg tilleggskostnad, sa Hepsøe.

Vedtaket

Om det å søka Koro om støtte ville ekskludera Arne Mæland som aktuell kunstnar, blei tema. Kultursjef Lisbeth Axelsen trudde først det, men sjekka opp at krav om formalitetar ikkje var like stive som før, og at ein kunstnar utan formell utdanning, med med store, gode referansar, slik Mæland har, kan få støtte. Neste søknadsfrist er 1. februar 2019.

Eirik André Heshamar (Frp) endra formuleringa i forslaget frå «må søkja Koro om støtte til «kan». Det betyr at prosessen kan koma vidare før 1. februar, og at eventuell kommunal støtte ikkje er avhengig av Koro si vurdering.

Forslaget, frå eit kanskje historisk samarbeid i Os, Frp/V/MDG, blei vedtatt med 5 (3 Frp, 1 Venstre og 1 MDG) mot 4 (2 Høyre og 2 Ap).

Her er forslaget som blei vedtatt:
Formannskapet er særs positive til kunstnarleg utsmykking på Osøyro og Mælands forslag til glasspyramide. Formannskapet vil knytte til seg kunstfaglig og planfagleg/arkitektonisk kompetanse i arbeidet med å finne spennande kunst som set Os på kartet som ein inspirerande kommune. Styringsgruppa for Os Sentrum må handsame forslag til kunstnarleg utsmykking sett opp mot mogelegheitsstudier som er gjort i området. Mogleg samarbeid med lokalt næringsliv bør også vurderast i dette arbeidet. Søknaden til Mæland vurderes som eit innspel til dette. Det kan (endra frå «må») også søkjast om midlar til utsmykking hos Koro. Spørsmålet om endeleg finansiering handsames av Formannskapet når saken kjem attende.

Fleire saker