Meining | 10. mars 2022

«Hele Norge eksporterer»

For å hevde oss i verdenstoppen må alle spille på lag.

«Hele Norge eksporterer»
Næringsminister Jan Christian Vestre presenterer «Hele Norge eksporterer». (Foto: Regjeringen)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 10. mars 2022 14:02

I dag legger vi frem «Hele Norge eksporterer», en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Dette skal styrke og effektivisere arbeidet med eksport.

Gjennom «Hele Norge eksporterer» vil arbeidet med strategiske eksportsatsinger kobles tettere opp til regjeringens arbeid. Det er særlig viktig at eksportfremmearbeidet sees i sammenheng med resten av den aktive næringspolitikken, som Grønt industriløft og arbeidet med å forenkle virkemiddelapparatet.

Vi har satt et ambisiøst mål om økt verdiskapende eksport, som vi kun kan nå gjennom en tøffere strategisk prioritering av eksportsatsinger.

For å nå målet kreves det vilje til å prioritere og i større grad styre ressurser og virkemidler. Derfor trekker vi arbeidet med eksportfremmesatsinger tettere opp til regjeringens arbeid.

Regjeringen vil opprette Nasjonalt Eksportråd, som skal gi råd og innspill til næringsministeren og utforme forslag til 5-10 større strategiske eksportsatsinger. Rådet vil bestå av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet, og betjenes av et sekretariat.

Sekretariatet skal bestå av representanter fra partene i arbeidslivet og relevante departementer, og virkemiddelaktører skal inviteres til å bidra. Samarbeidet er en nyvinning, som sikrer at næringslivet og partene er med og «hands on» i hele økosystemet rundt eksportsatsningen.

Med Nasjonalt Eksportråd sikrer vi at næringslivet bidrar til at myndighetene har et best mulig grunnlag for å ta beslutninger om eksportsatsinger.

Det er svært viktig at næringslivet får en aktiv deltakelse i styringen av de ulike satsingene, hvor bedrifter med størst medfinansiering og partene i arbeidslivet deltar.

Med Nasjonalt Eksportråd sikrer vi at næringslivets kompetanse, ambisjoner og innsikt bidrar til at myndighetene har et best mulig grunnlag for å fatte beslutninger om eksportfremmesatsinger som er forankret bredt i næringslivet.

Det er også svært viktig at næringslivet får en aktiv deltakelse i styringen av de ulike satsingene, og jeg vil stille krav til at satsingene gjennomføres med en modell med prosjektstyre for gjennomføring, hvor bedrifter med størst medfinansiering og partene i arbeidslivet deltar.

Som følge av den nye modellen, vil Eksportstrategirådet, som ble etablert 1. juli 2021 og som foreløpig ikke har noen ansatte, avvikles som etat.

Dette vil bidra til forenkling av virkemiddelapparatet ved at antall virkemiddelaktører reduseres, og frigjøre ressurser fra administrasjon til programmer og ordninger for næringslivet.

Gjennom det eksisterende virkemiddelapparatet skal det fremdeles utvikles et kraftig eksportorientert miljø og eksportarbeidsplasser i Ålesund.

Medlemmene i Nasjonal Eksportråd har gjort en grundig jobb med å analysere mulige eksportfremmesatsinger.

Vi har mottatt et forslag om å igangsette en satsing på havvind og en satsing «mer og grønnere maritim eksport», og dette har jeg i dag besluttet at blir våre to første satsninger.

I stedet for mer byråkrati i form av en etat, vil regjeringen jobbe tettere på eksportarbeidet, sammen med næringslivet, eksisterende virkemiddelapparat og partene i arbeidslivet.

Dette er i tråd med regjeringens mål om en mer aktiv næringspolitikk, og for å øke eksporten må vi ha vilje til å prioritere og i større grad styre ressurser og virkemidler.

Regjeringen har besluttet at Eksportfinansiering Norge (Eksfin) skal etablere sterkere regional tilstedeværelse i Ålesund og Stavanger.

Hensikten er å styrke kontakten med næringslivet i viktige eksportregioner. Kontorene skal åpnes i 2022, med to ansatte på hver.

I tillegg får Eksfin et bredere mandat, for å bidra til økt eksport og eksportrettede investeringer. Eksfin kan med dette gi lån til eksportrettede investeringer og finansiere klimaprosjekter med eksportpotensial i Norge. Det åpnes også for finansiering av bunnfaste vindkraftprosjekter offshore, på lik linje med flytende vindkraftprosjekter.

Disse tiltakene gjør at Eksfins tilbud blir mer relevant for eksportrettede bedrifter som investerer i Norge.

Tiltakene sikrer også at Eksfin får et grønnere mandat ved å kunne tilby finansiering til klimavennlige investeringer med et fremtidig eksportpotensial. Sammen med økte rammer for grønne lån i Innovasjon Norge skal dette bidra til å akselerere den grønne omstillingen.

Jeg har tatt initiativ et nytt nasjonalt merkevareprogram – «Made in Norway» - gjennom utvikling av et nasjonalt kompetanseprogram og mer effektive verktøy som setter næringer, klynger og bedrifter i stand til å ta internasjonale posisjoner gjennom den styrken Norge som merkevare representerer.

Det vil også bli sett på muligheten for å etablere en ny nasjonal merkeordning der norskproduserte varer og tjenester får et anerkjent kvalitetsstempel. Dette kan øke betalingsviljen for norske løsninger.

Regjeringen vil blant annet etablere en søknadsbasert ordning i Innovasjon Norge hvor bedrifter kan søke om støtte til å delta på messer og felles næringsfremmeaktiviteter. Flere EU-land har slike ordninger og mange bedrifter har etterlyst tilsvarende i Norge.

Jeg har i tillegg bedt alle sine statsrådskollegaer om å se nærmere på mulige eksporttiltak på egne felt. Jeg har også bedt alle relevante underliggende etater og tilknyttede virksomheter om å prioritere eksport.

Jeg ønsker at vi sammen skaper en felles eksportkultur hvor alle bidrar aktivt til å nå eksportmålet. Vi har dårlig tid, og i dag legger vi frem de første 7 nye tiltakene.

Jan Christian Vestre
Næringsminister

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.