Ordførar Marie Bruarøy (H) og varaordførar Laila Marie Reiertsen (Frp) fortel at tigging vil bli forbode i Os kommune når politivedtektene no blir revidert (foto: Andris Hamre)

Innfører tiggeforbod i Os

Politivedtektene skal oppdaterast. Då blir det samstundes innført forbod mot tigging i Os kommune.

Av: Andris Hamre

Ordførar Marie Bruarøy (H) og varaordførar Laila Marie Reiertsen (Frp) er begge skremd etter å ha sett Brennpunkt på NRK tysdag kveld, kor det kom fram korleis kriminelle bakmenn tener millionar på tigging, prostitusjon og anna kriminell verkesemd i Bergen.

– Vi har opplevd at det same miljøet har trekt opp til Os i vinter, og fått meldingar om at innbyggjarar har følt seg truga av særs pågåande tiggarar. Vi har òg fått observasjonar på at dei blir transporterte opp her i bilar, med fleire enn det som er lovleg å ha om bord, og at dei blir «plasserte ut» på Plantasjen, Amfi og i sentrum. Dette må vi få slutt på. seier Reiertsen.

– For oss som politikarar er det oppgåve nummer éin å trygga innbyggarane. Tryggleik opplever dei ikkje når dei blir trakassert på den måten som vi fekk meldingar om før påske, legg ho til.

Forbod eit verkemiddel

Både Reiertsen og Bruarøy har diskutert tiggeforbod i sine partigrupper sidan regjeringa i 2014 opna for at kommunane kan innføra dette lokalt.

– Tilfeldigheitene ville at vi på morgonen i dag skulle ha det halvårlege politirådet med lensmann Oddbjørn Dyrdal, kor revidering av politivedtektene frå 1997 var eitt av punkta vi skulle diskutere.

– Tilbakemeldinga frå lensmannen var tydeleg. Eit tiggerforbod i politivedtektene er noko han støttar fullt ut og er riktig å gjera., fortel Bruarøy.

Vil truleg ta tre månadar

Dei to kommunetoppane er tydelege på at det må gjerast skikkeleg, og i tråd med gjeldande lovar og prosedyrer.

– No tek vi sikte på å få opp ei revidering av politivedtektene til møtet i formannskapet 16. mai, så vil saka gå til kommunestyret før den kjem på høyring.

– Til slutt skal dei nye vedtektene godkjennast av departementet, så det vil nok gå omlag tre månader før dei blir gjeldande, men då får politiet eit verkemiddel som dei kan nytta for å visa tiggarane vekk frå kommunen og eventuelt straffeforfølga dei.

Ein av dei første i Hordaland

Når Os kommune innfører tiggeforbod vil kommunen truleg bli ein av dei første, om ikkje den første, av kommunane i Hordaland som gjer det.

– Vi har ikkje registrert at nokre andre har gjort det tidlegare. Samstundes så er det viktig å understreka at vi har eit sosialt nettverk og eit hjelpeapparat i Noreg gjennom kommunale og statlege tenester som gjer at ikkje nokon skal kunne trenga å gå på gata og tigga.

– Ikkje gje dei pengar

I NRK-programmet gjekk politiet tydeleg ut og ba folk om ikkje gje pengar til tiggarane.

– Det same sa lensmannen i politirådet i dag, og vi er heilt einige. Ikkje gje pengar til disse tiggarane. Det handlar ikkje om ikkje å vise godheit, men som programmet avdekkjer er dette eit kriminelt miljø. Vi veit at osingane er hjelpsame og gåvmilde, det ser vi når det er organiserte innsamlingsaksjonar. Støtt heller desse, oppfordrar Reiertsen og Bruarøy.

Fleire saker