Inngår «sykkelby-avtale» verdt 800.000 kroner

Pengane skal gå til å «bidra til ei raskare gjennomføring av tiltak som aukar framkome for gåande og syklande».

Ein sykkelbyavtale er forpliktande for partane, og det vert stilt krav til deltakarane om å fokusera særskilt på sykkel i planarbeidet framover. (Ill. bilde frå Os Rundt 1. mai, foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 30. mai 2019 10:02

I går delte Hordaland fylkeskommune blant anna ut 629.000 kroner til breibandutbygging i Os og 250.000 kroner til senterutvikling.

Os, og seinare Bjørnafjorden kommune, fekk òg samrøystes inngått tilsvarande «sykkelby-avtale» som Bergen, Stord og Fjell, og får 200.000 kroner i året frå 2019 til 2022.

Opnar for fleire midlar

SVV har oppretta eit sykkelbynettverk for tilsette i kommunar, fylkeskommunar og Statens vegvesen, som er partar i ein sykkelbyavtale. Sykkelbynettverket arrangerer mellom anna temasamlingar og studieturar som er retta mot både fagfolk, planleggarar og beslutningstakarar.

I regional transportplan 2019 - 2029 er eit av tiltaka å vurdere sykkelbyavtale i dei ulike regionsentra i fylket.

– I tillegg vil Os kommune gjennom denne avtalen kunna søka om statlege midlar til utvikling av sykkelsatsinga i Os, seier ordførar Terje Søviknes (Frp).

• Les òg: Deltar i «sykla til jobben»-kampanje (2017)

«Det er eit stort potensial for å auke sykkelbruken i Os kommune, og ved å inngå sykkelbyavtale vert sykkelsatsinga styrka og kommunen vert prioritert ved tildeling av statlege tilskotsmidlar for sykkeltilrettelegging» står det i innstillinga som i går blei samrøystes vedtatt.

Dei nemner samtidig tre hovudmotiv for satsinga:

Klima: Tilrettelegging for auka sykkelbruk har som målsetting å få fleire til å nytte sykkel framfor privatbil. Ei slik utvikling vil ha ein positiv påverknad på klimautslepp frå transportsektoren.

Folkehelse: Auka sykkelbruk bidreg til ein meir aktiv befolkning og gir ein positiv effekt på folkehelsa.

Regional planstrategi: Fylkeskommunen har som langsiktig mål at fylket skal vere meir berekraftig, og legg til rette for ein meir klima- og miljøvenleg utvikling. Å stimulere til auka sykkelbruk vil vere eit steg i riktig retning for å nå målsettingane i Regional planstrategi.

Forpliktande avtale

Ein sykkelbyavtale er forpliktande for partane, og det vert stilt krav til deltakarane om å fokusere særskilt på sykkel i planarbeid og gjennom ulike arrangement og kampanjar.

Kommunen skal jobba vidare med ny sykkelstrategi som skal sikra gjennomføringskraft og forpliktande oppfølging gjennom fast rullering/revisjon.

Sykkelstrategien skal vurderast ut i frå Bjørnefjorden kommune, etter samanslåinga av Os kommune og Fusa kommune i 2020.

• Les òg: Elsykkelsatsing på Nore Neset

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.