Jo Rune Ugulen Kristiansen, styremedlem og listekandidat MDG Bjørnafjorden. (Privat foto)
Jo Rune Ugulen Kristiansen, styremedlem og listekandidat MDG Bjørnafjorden. (Privat foto)

Ja til «Ungdommens hus»

Lesarinnlegg: Dei eldste i kommunen fekk tropehage – no er det på høg tid at også alle ungdommane våre får eit tilbod.

Kjetil Vasby Bruarøy
04. juni 2019 - 15:51

I ein artikkel i Midtsiden viser SLT-koordinator Elin Tuft at det kjem tydeleg fram at både ungdom som ikkje driv organisert idrett eller aktivitet, og dei som deltar i ulike idrettar eller andre organisasjonar, saknar ein plass der dei kan møta annan ungdom.

Vi er glade for at kommunen tek dette på alvor, og ønskjer å laga ein møtestad for ungdommen.

Her må alle gode krefter trekka i same retning.

Ei fersk og stor kartlegging blant ungdommane i Os kommune, viser at nesten samtlege av ungdommane gir uttrykk for at dei treng ein stad å vera. Det går igjen hos ungdommane sjølv at dei ønskjer eit tiltak rett etter skuletid, og dei ønskjer det sentrumsnært. Dei seier at det ikkje treng å vera så mange aktivitetar, berre ein stad å vera. Ein stad der det er varmt, der det også er vaksne.

Miljøpartiet Dei Grøne Bjørnafjorden støttar ungdommen fullt ut i dette, og vi har dette som ei av kjernesakene våre i valet til hausten. Vi meiner det er viktig å få på plass eit ungdommens hus i kommunen der ungdom på sine eigne premissar kan samlast og ha påverknad på innhaldet i tilbodet, anten det er musikk, gaming, kafé, lekser eller berre ein stad å vera sosial.

Vi meiner også det er viktig å sikra høg kvalitet på lokala.

Det tyder først og fremst at lokala skal vera godt fungerande, med gode toalettforhold, og gjerne eit kjøkken. Det må vera tilstrekkeleg med straum til at lokala eignar seg til mange ulike formål – det er til dømes mogleg å tenka seg at det kan vera rom for ein liten mopedverkstad. Det må vera gode og stabile internett-forhold, slik at strømmetenestar og gaming fungerer knirkefritt. Det vi så langt veit om til dømes korleis Os aktiv er tenkt, gjer oss usikre på om det vil vera eit eigna lokale til denne typen bruk. Vi bør dermed sjå oss kring også andre stader i kommunen etter eigna lokaler som vi kan ta i bruk.

For 15-20 år sidan var kommunen sitt tilbod til uorganisert ungdom ganske bra. No er det nær sagt ingenting igjen av det – det har blitt effektivisert bort (jf. t.d. http://www.osogfusa.no/nyhende/lesarbrev-det-lag-ei-bygd-mellom-fjordar-og-fjell). Dette meiner MDG Bjørnafjorden vi må gjera noko med.

Dei eldste i kommunen fekk tropehage – no er det på høg tid at også alle ungdommane våre får eit tilbod.

Nils-Anders Nøttseter, ordførarkandidat MDG Bjørnafjorden
Jo Rune Ugulen Kristiansen, styremedlem og listekandidat MDG Bjørnafjorden